Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 grudnia 2011 11:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Wniosek o przyznanie dotacji celowej


Wykaz dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku:
1)    dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu,
2)    przegląd stanu technicznego stwierdzającego, że w obiekcie budowlanym lub nieruchomości, wykorzystywane (składowane) były wyroby azbestowe lub zawierające azbest wraz
z identyfikacją ich rodzaju i ilości,
3)    kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku, gdy usunięcie wyrobów zawierających azbest wymagało przeprowadzenia robót budowlanych lub kopię zgłoszenia prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w przypadku starania się o dofinansowanie prac określonych w ust.1 pkt a) i b),
4)    oświadczenie złożone pod rygorem art. 233 Kodeksu karnego, że materiały zawierające azbest należą do wnioskodawcy w przypadku starania się o dofinansowanie prac określonych w ust.1 pkt b),
5)    kserokopię faktury (oryginał należy przedstawić do wglądu w Urzędzie Gminy) wystawionej
na wnioskodawcę za wykonanie przez uprawniony podmiot prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w której określono kwotę, uiszczoną za prace wymienione
w ust. 1,
6)    kserokopię karty przekazania odpadów niebezpiecznych, sporządzoną przez wykonującego usługę usunięcia wyrobów zawierających azbest z potwierdzeniem, że odpady te zostały przyjęte na składowisko do unieszkodliwienia.
7)    informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie