Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 kwietnia 2019 13:03 | wersja 2 | Ten dokument ma 10 załączników 10

VI sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 16 kwietnia 2019r. na godz. 10.00 zwołuje VI sesję Rady Gminy Warta Bolesławiecka z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Warta Bolesławiecka za rok 2018.
4. Podjęcie uchwał:
a) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka dla udokumentowanego złoża piaskowca w obrębie Wartowice
b) uchwała w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022;
c) uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej za rok 2018;
d) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka;
e) uchwała sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka;
f) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka;
g) uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok;
h) uchwała o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
i) uchwała o zmianie Statutu Gminy Warta Bolesławiecka.
5. Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018r.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
7. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.


MIEJSCE SESJI: sala narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej, II piętro


Transmisja sesji Rady Gminy odbędzie się pod adresem:https://www.youtube.com/channel/UCsKwxLQ9-jtVslWe1jWBrQQ/live


Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) Sesje Rady Gminy Warta Bolesławiecka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.


Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Warta Bolesławiecka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez konto Gminy w serwisie YouTube i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem:
www.bip.wartaboleslawiecka.pl i www.wartaboleslawiecka.pl


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie