Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 maja 2018 13:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR XXXVII/299/18 z dnia 10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Warta Bolesławiecka za rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVII/299/18
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Warta Bolesławiecka za rok 2017


Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 16a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769)
Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się przedłożoną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie