Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 maja 2018 13:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR XXXVII/297/18 z dnia 10 maja 2018r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej za rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVII/297/18
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej za rok 2017


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018r. poz. 395 z póżn. zm.) RADA GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej, w skład którego wchodzą:
1) bilans za rok obrotowy 2017 z załącznikami sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r., a wynoszący po stronie aktywów i pasywów kwotę 63.198,89 zł;
2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 rok;
3) zestawienie dochodów i wydatków za 2017 rok;
4) sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2017 rok.;
5) sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2017 rok.


§ 2. Sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie