Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 maja 2018 13:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

UCHWAŁA NR XXXVII/296/18 z dnia 10 maja 2018r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVII/296/18
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 2017


Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)
RADA GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ uchwala, co następuje:


§ 1. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017,
2) sprawozdaniem finansowym gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (uchwała nr IX/3/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 kwietnia 2018r.) w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2017 rok,
4) informacją o stanie mienia gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017,
5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2017,
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2017 (uchwała nr IX/12/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Warta Bolesławiecka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka za 2017 rok),
udziela się
Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 2017.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Działanie Rady Gminy winno być poprzedzone opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy oraz wnioskiem tejże komisji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zgodnie z wymogami art. 18a ust.3 w/cyt. ustawy. Wniosek Komisji podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.


Zgodnie z art. 270 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) Komisja w dniu 18 kwietnia 2018r. rozpatrzyła:
1) sprawozdanie finansowe gminy za rok 2017,
2) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
3) oraz informację o mieniu komunalnym gminy za rok 2017.


Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu gminy za rok 2017 w formie opinii i na jej podstawie sporządziła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka z wykonania budżetu gminy za rok 2017. Wniosek został przedstawiony Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, zgodnie z wymogami art. 18a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym.


Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - po zapoznaniu się z przedłożoną opinią Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka - wydał opinię pozytywną (uchwała nr IX/12/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Warta Bolesławiecka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka za 2017 rok).


Wykonanie opisanych wyżej obowiązków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy upoważnia Radę Gminy do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie