Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 maja 2018 13:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

UCHWAŁA NR XXXVII/295/18 z dnia 10 maja 2018r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVII/295/18
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077),
RADA GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ uchwala, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017:
1) zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017 - w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 – w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), sprawozdanie finansowe rozpatruje i zatwierdza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.


Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy jest wyłączną kompetencją rady gminy, o czym stanowi art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.).


Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 zostało przedłożone przez Wójta Gminy w dniu 22 marca 2018r. i zaopiniowane pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchwałą Nr IX/3/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2018r.


Sprawozdanie finansowe gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017 zostało przekazane Radzie Gminy Warta Bolesławiecka w dniu 17 kwietnia 2018r. zgodnie z art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.


Komisja Rewizyjna Rady Gminy rozpatrzyła:
1) sprawozdanie finansowe gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017,
2) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej ,
3) informację o stanie mienia gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017.


W wyniku rozpatrzenia sprawozdań jw. Komisja w dniu 18 kwietnia 2018r. wydała pozytywną opinię w sprawie rozpatrzenia przedmiotowych sprawozdań i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka z wykonania budżetu gminy za rok 2017.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie