Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2018 14:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

UCHWAŁA NR XXXIX/313/18 z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XXXIX/313/2018

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 28 czerwiec 2018 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2018 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2017 roku poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.242, art. 258 i art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2017 roku poz.2077 ) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy Warta Bolesławiecka na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.


§ 2.1. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się;

a) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 1.003.137,82 zł z tego:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 501.674,85 zł
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 501.462,97 zł
a) zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 1.017.286,24 zł z tego:
- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu kwotę 1.017.286,24 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

c) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 1.357.628,97 zł z tego:
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 767.672,53 zł
- wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 589.956,44 zł

d) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o 1.371.777,39 zł z tego
- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 502.477,39 zł
- wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 869.300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały


§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.204.641,46 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka i nadwyżka z lat ubiegłych :
- zaciągnięta pożyczka na rynku krajowym w wysokości - 548.125,36 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości - 5.656.516,10 zł.


§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXII/244/17 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie budżetu gminy na rok 2018 pt; „ Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały


§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy Warta Bolesławiecka na rok 2018 wynosi:
1. Dochody budżetu gminy 33.679.151,78 zł
w tym:
- dochody bieżące 32.708.655,75 zł
- dochody majątkowe 970.496,03 zł

2. Wydatki budżetu gminy 39.883.793,24 zł
w tym:
- wydatki bieżące 32.111.242,28 zł
- wydatki majątkowe 7.772.550,96 zł
3 Przychody 6.204.641,46 zł


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie