Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2018 14:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

UCHWAŁA NR XXXIX/312/18 z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warta Bolesławiecka.

Uchwała Nr XXXIX/312/18

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 28 czerwca 2018 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warta Bolesławiecka.


Na podstawie art..231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) w związku z art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala , co następuje:


§ 1.1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 -2022 Gminy Warta Bolesławiecka otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 -2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały


§ 2. Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie