Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2018 14:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXXIX/307/18 z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Warta Bolesławiecka

UCHWAŁA NR XXXIX/307/18
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018r. poz. 994 i 1000) w związku z art. 52 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Świadczenia przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.
2. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar określony w ust. 1.
3. Opłata, o której mowa ust. 2, podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.


§ 2. Tracą moc:
1) Uchwała Nr IX/51/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe świadczenia w przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Warta Bolesławiecka
2) Uchwała Nr XXI/169/16 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 15 grudnia 2016 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe świadczenia w przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Warta Bolesławiecka


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie