Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2018 14:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXXIX/306/18 z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie przyznawania stypendiów Wójta Gminy Warta Bolesławiecka dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Warta Bolesławiecka

UCHWAŁA NR XXXIX/306/18
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie przyznawania stypendiów Wójta Gminy Warta Bolesławiecka dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2018r. poz. 994 i 1000), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198 t.j.) RADA GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Uchwala się zasady przyznawania stypendiów dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Warta Bolesławiecka zgodnie z przyjętym Lokalnym Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Warta Bolesławiecka pod nazwą: Stypendium Wójta Gminy Warta Bolesławiecka.
2. Stypendium Wójta Gminy Warta Bolesławiecka przyznawane jest w formie jednorazowej nagrody za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia naukowe.


§ 2. Stypendium może być przyznane:
1) uczniom szkół podstawowych po ukończeniu klasy czwartej,
2) uczniom gimnazjów i klas gimnazjalnych.


§ 3. 1. Okres oceny ucznia uprawniający do stypendium obejmuje rok szkolny, w którym zaistniały warunki do jego przyznania, posiada charakter motywacyjny i wypłacane jest w formie gotówkowej lub na wskazane konto.
2. Do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają jedno z następujących kryteriów:
1) osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,1
2) w przypadku uczniów kończących szkołę, którzy uzyskali średnią ocen minimum 5,1 lub wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów
3. Do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe uprawnieni są uczniowie, którzy są zdobywcami minimum III miejsca w konkursach, olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
4. Uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium w danym roku szkolnym.
5. Wysokość stypendiów ustala corocznie Wójt Gminy Warta Bolesławiecka w zależności od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby wniosków spełniających kryteria.


§ 4. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Warta Bolesławiecka jest:
1) złożenie wniosku według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały,
2) w przypadku stypendium za wyniki w nauce załączenie do wniosku kserokopii dokumentów poświadczonych przez dyrektora za zgodność z oryginałem świadczących o uzyskaniu średniej ocen lub o uzyskaniu minimum 90% maksymalnej liczby punktów egzaminów końcowych,
3) w przypadku stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe załączenie do wniosku kserokopii dokumentów poświadczonych przez dyrektora za zgodność z oryginałem o uzyskaniu osiągnięć przez ucznia.
2. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Urzędzie Gminy w Warcie Bolesławieckiej do
14 sierpnia każdego roku.
3. Ustala się, że wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018 składa się w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r.
4. Wnioski mogą składać:
1) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia,
2) dyrektor szkoły,
3) wychowawca klasy.


§ 5. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium zostaną przekazane rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVI/147/16 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia
21 czerwca 2016r. w sprawie przyznawania stypendiów Wójta Gminy Warta Bolesławiecka dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum będących mieszkańcami Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie