Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2018 14:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXXIX/304/18 z dnia 28 czerwca 2018r.

o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Warta Bolesławiecka

UCHWAŁA Nr XXXIX/304/18

RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

z dnia 28 czerwca 2018r. r.


o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017, poz. 1289 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XIV/129/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Warta Bolesławiecka otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie