Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2018 13:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXXIX/303/18 z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Warta Bolesławiecka

UCHWAŁA NR XXXIX/303/18
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 18 ust 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z 2017r. poz. 328 ze zm.)


Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej Regulaminem.
§ 2. Projekt Regulaminu przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
§ 3. Zawiadamia się Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. o przekazaniu projektu Regulaminu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, o którym mowa w § 2.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do uchwały Nr XXXIX/303/18
Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej
z dnia 28 czerwca 2018 r.


PROJEKT REGULAMINU
dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Warta Bolesławiecka
2. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „Ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, w szczególności: przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, odbiorca usług, zdefiniowane zostały w Ustawie.


Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


§ 2. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami Ustawy, ma obowiązek:
1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody
w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem;
2) zapewnić dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny;
3) zapewnić należytą jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
4) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody.


§ 3. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami Ustawy, ma obowiązek:
1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków
w sposób ciągły i niezawodny;
2) zapewnić ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków,


§ 4. Ponadto, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, ma obowiązek:
1) zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
2) przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w niniejszym regulaminie, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług;
3) zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy, wniosek o zawarcie umowy powinien w szczególności zawierać:
a) imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedziby) wnioskodawcy,
b) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,
c) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej
przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,
d) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
e) oświadczenie wnioskodawcy, na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczoną wodę,
f) oświadczenie wnioskodawcy, jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne). zapewnić spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
4) udostępnić zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformować o możliwościach korzystania z tego punktu, jeżeli odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa w Ustawie.


§ 5. Odbiorca korzystający z usług Przedsiębiorstwa zobowiązany jest:
1) korzystać z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zgodny z Ustawą;
2) zapewnić prawidłowe utrzymanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego na własny koszt w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy;
3) usunąć awarię przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego na własny koszt oraz w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w sytuacji, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy (chyba, że Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta między Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Odbiorcą usług stanowi inaczej);
4) zapewnić prawidłowe utrzymanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi użytkowania budynków mieszkalnych;
5) zapewnić prawidłowe utrzymanie pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i nieprawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
6) wykorzystywać wodę z sieci wodociągowej i korzystać z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie o przyłączeniu do sieci oraz w warunkach przyłączenia do sieci;
7) zapewnić realizację obowiązków określonych w Ustawie oraz przepisach wykonawczych do Ustawy dotyczących:
a) warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
b) wymagań co, do ich jakości,
c) określonych w umowie ograniczeń dotyczących ilości ścieków.
8) terminowo regulować należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków – zgodnie z zawartą Umową;
9) niezwłocznie powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
10) zapewnić osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należącego do Odbiorcy w celach zdefiniowanych w Ustawie.


§ 6. Odbiorcy usług zabrania się bez zgody przedsiębiorstwa pobierania:
1) wody przed wodomierzem głównym;
2) zmiany lokalizacji wodomierza głównego;
3) naruszania plomb na wodomierzu głównym oraz na zaworach przy wodomierzu;
4) czerpania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele nie związane z gaszeniem pożarów.


Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług


§ 7. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Odbiorcą usług.
2. Umowa, o której mowa powyżej zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
a) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
b) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
c) praw i obowiązków stron umowy,
d) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług,
e) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
f) ustaleń zawartych w zezwoleniu na prowadzenie działalności,
g) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.


§ 8. Zawarcie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków następuje z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci, na pisemny wniosek tej osoby.


§ 9. Umowa, o której mowa powyżej, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny
do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.


§ 10. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa powyżej, jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.


§ 11. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę, o której mowa powyżej, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie.


§ 12. Miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, tj. dostawy wody lub odbioru ścieków jest granica własności przyłączy, urządzeń i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.


Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach


§ 13. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich i gminy nie wymaga poza zwyczajowym przyjętym, odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.
3. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
4. Jeżeli Odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. W przypadku zaś budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
5. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
6. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
7. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie Umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
8. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.


§ 14. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest faktura.
2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.
3. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
4. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie Odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
5. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na pisemny wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.
7. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, koszty sprawdzenia pokrywa Odbiorca.


Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci


§ 15. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez Przedsiębiorstwo zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.
2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, której nieruchomość ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Osoba, o której mowa w ust. 2, składa w Przedsiębiorstwie pisemny wniosek o określenie warunków przyłączenia,
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 3, ustala Przedsiębiorstwo.
5. Przedsiębiorstwo jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi i przepustowymi istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze:
a) uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem,
b) zgłoszenie Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu zamiaru budowy przyłącza, na, co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przy udziale wnioskodawcy, dokonuje protokolarnego przeglądu technicznego przyłącza celem stwierdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi wymaganiami technicznymi oraz innymi wymaganymi prawem budowlanym uzgodnieniami.
8. Wymagania techniczne tracą ważność z upływem 2 lat od dnia ich wydania. Ważność wymagań technicznych może być przedłużona na okres wskazany przez Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne, nie dłużej niż jednak na 2 lata.
9. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo po otrzymaniu kompletnej dokumentacji technicznej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą dokona odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.
10. Odbiór wykonywany jest przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zasypaniem.


§ 16. 1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:
1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy,
2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci, rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne)
3) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju.
4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
a) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
b) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.


§ 17. 1. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych
i budowlano-montażowych.
2. Warunki przyłączenia w szczególności określają:
a) średnicę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, do której należy dokonać włączenia,
b) maksymalne dobowe i godzinowe zapotrzebowanie na pobór wody, minimalne ciśnienie wody w sieci wodociągowej,
c) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków.


§ 18. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłączenie zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją, jak też nie dostarczono do Przedsiębiorstwa kompletu wymaganej dokumentacji.


§ 19. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w art. 6 ustawy.


§ 20. 1. Realizację budowy przyłącza do sieci wodociągowej, przyłącza do sieci kanalizacyjnej, budowy studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
2. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Przedsiębiorstwo, a urządzenia pomiarowego Odbiorca usług.
Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych


§ 21. Potencjalni Odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:
1) w Urzędzie Gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd w:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) regulamin świadczenia usług,
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
e) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2) w Przedsiębiorstwie udostępniającym nieodpłatnie wgląd w:
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) regulamin świadczenia usług.


Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
odbioru wykonanego przyłącza


§ 22. 1. Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza jest określany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa powyżej są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.


Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków


§ 23. 1. Przedsiębiorstwo może wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody lub odbiór ścieków, w razie:
a) wystąpienia uszkodzenia elementu dystrybucji wody (przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa, przewody rozdzielcze) lub przyłącza kanalizacyjnego i sieci kanalizacyjnej uniemożliwiających dopływ wody lub odbiór ścieków,
b) braku wody w ujęciu,
c) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,
d) konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac modernizacyjnych i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
e) uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącej niebezpieczeństwem,
f) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
g) klęsk żywiołowych,
h) innych okoliczności przewidzianych w Ustawie.
2. Przedsiębiorstwo odpowiada za normalne następstwa wstrzymania dopływu wody lub nieodpowiedniego ciśnienia wody.
3. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu, powstałe
w wyniku przerw lub ograniczeń w dostawie wody, jeżeli te przerwy lub ograniczenia nastąpiły wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.


§ 24. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.


Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji
oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń
w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków


§ 25. Odbiorca usług ma prawo do należytego poziomu obsługi w zakresie m.in.: prawidłowości wykonywania przez odbiorcę usług umowy, zakłóceniach w dostawach wody i odprowadzania ścieków, planowanych przerwach w świadczeniu usług, występujących awariach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych .


§ 26. Przedsiębiorstwo ma obowiązek powiadomić Odbiorcę usług o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody spowodowanej wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych - ustnie, pisemnie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób:
a) przy chwilowym wyłączeniu dostawy wody związanej z wymianą wodomierza - przed przystąpieniem do wymiany,
b) gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała 12 godzin - co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem wody,
c) gdy planowana przerwa w dostawie wody będzie trwała dłużej niż 12 godzin - co najmniej na 48 godzin przed planowanym wyłączeniem wody, zapewniając zastępczy punkt poboru wody oraz podając przewidywany czas usuwania awarii.


§ 27. 1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje o których mowa w ust. 1 wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez kierownika Przedsiębiorstwa.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać;
1) dane Odbiorcy usług, numer umowy;
2) przedmiot reklamacji;
3) wskazanie okoliczności uzasadniającej reklamację, w tym dowody uzasadniające reklamację;
4) zgłoszenie roszczeń.
4. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia na piśmie zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. W szczególnych okolicznościach, i o ile wymaga to zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień czy przeprowadzenia dodatkowych badań termin ten wynosi 30 dni,


Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe


§ 28. 1. Warunki dostarczania przez Przedsiębiorstwo wody na cele przeciwpożarowe muszą być
w szczególności zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych określającymi sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
2. Szczegółowe warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe mogą być również określone w pozwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wydawanym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na podstawie Ustawy, w części dotyczącej technicznych warunków określających możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych.


§ 29. Za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę, na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie