Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2018 13:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXXIX/302/18 z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXXXIX/302/18
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm. ) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dopłatę do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. dla poszczególnych grup taryfowych:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wysokość dopłaty
netto

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

1.

Grupa 1

Gospodarstwa domowe z miejscowości: Warta Bolesławiecka, Raciborowice Górne i Dolne, Iwiny wieś, Jurków, Lubków, Tomaszów Bolesławiecki oraz Osiedle, Szczytnica, Iwiny osiedla I i II, Wartowice, Wilczy Las (cena taryfowa netto 3,48 zł/m 3)

0,70 zł/m 3

ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

1.

Grupa 1

Gospodarstwa domowe z miejscowości: Warta Bolesławiecka, Raciborowice Górne i Dolne, Iwiny wieś, Jurków, Lubków, Tomaszów Bolesławiecki oraz Osiedle, Szczytnica, Iwiny osiedla I i II, Wartowice, Wilczy Las (cena taryfowa netto 5,08 zł/m 3)

1,75 zł/m 3


§ 2. Do cen określonych w taryfie doliczyć należy podatek od towarów i usług.
§ 3. Dopłaty obowiązują w okresie od 1.08.2018 r. do 31.05.2019 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 16 maja 2018 r. znak: WR.RET.070.39.2018.AR dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził ustaloną przez Zakład Gospodarki komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Warta Bolesławiecka na okres 3 lat.Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.


Celem zmniejszenia skutków wprowadzenia nowej ceny podejmuje się uchwałę w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Warta Bolesławiecka w wysokości:


1. dla wody:
- 0,70 zł netto (0,76 zł brutto) za 1 m3 dla 1 Grupy taryfowej odbiorców - Gospodarstwa domowe oraz gmina za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;


2. dla ścieków:
- 1,75 zł netto (1,89 zł brutto) za 1 m3 dla 1 Grupy taryfowej odbiorców - Gospodarstwa domowe;


Cena dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków po zatwierdzeniu proponowanych taryf i dopłat w zaproponowanej wysokości wyniesie:

Lp.


Taryfowa grupa odbiorców
 • Cena netto za 1m3po uwzględnieniu dopłaty
 • Cena brutto za 1m3 po uwzględnieniu dopłaty

 • ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

  1.
 • Grupa 1
 • Gospodarstwa domowe z miejscowości: Warta Bolesławiecka, Raciborowice Górne i Dolne, Iwiny wieś, Jurków, Lubków, Tomaszów Bolesławiecki

  • oraz Osiedle, Szczytnica, Iwiny osiedla I i II, Wartowice, Wilczy Las
 • 2,78 zł/m3
 • 3,00 zł/m3

 • ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

  1.
 • Grupa 1
 • Gospodarstwa domowe z miejscowości: Warta Bolesławiecka, Raciborowice Górne i Dolne, Iwiny wieś, Jurków, Lubków, Tomaszów Bolesławiecki


  oraz Osiedle, Szczytnica, Iwiny osiedla I i II, Wartowice, Wilczy Las
 • 3,33 zł/m3
 • 3,60 zł/m3

 • RAZEM


 • 6,11 zł/m3
 • 6,60 zł/m3
 • Pliki do pobrania

  Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

  Logowanie