Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 stycznia 2018 14:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXXIII/249/18 z dnia 11 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Warta Bolesławiecka przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

UCHWAŁA Nr XXXIII/249/18

RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

z dnia 11 stycznia 2018r. r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Warta Bolesławiecka przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017, poz. 1875 i 2232), w związku z art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017, poz. 2203) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:


Rozdział 1

Przepisy ogólne


§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Warta Bolesławiecka;

2)dotowanym - należy przez to rozumieć podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego.


Rozdział 2

Tryb udzielania dotacji


§ 2. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osób prowadzących podmioty złożony organowi dotującemu w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, służący zaplanowaniu dotacji w budżecie Gminy Warta Bolesławiecka i zawiera:

1)dane o szkole/placówce;

2)dane o organie prowadzącym szkołę/placówkę;

3)planowaną liczbę uczniów w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji;

4)Nr rachunku bankowego szkoły/placówki.

2.Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dotacja dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół jest obliczana w poszczególnych miesiącach w przeliczeniu na każdego ucznia wykazanego w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów, zwanej dalej "informacją miesięczną" składanej przez podmioty dotowane w terminie do 5 dnia każdego miesiąca według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca.

2.Wzór informacji miesięcznej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


Rozdział 3

Tryb rozliczania udzielonej dotacji


§ 4. 1. Dotowany zobowiązany jest w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji, przedstawić rozliczenie roczne z jej wykorzystania.

2.Wzór rozliczenia końcowego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3.Dotowany, który zakończył działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązany jest do złożenia rozliczenia w ciągu 15 dni od zakończenia działalności.

4.Dotacje w części niewykorzystanej do końca koku budżetowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu gminy zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 z późn. zm.).


Rozdział 4

Tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji


§ 5. 1. Dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków bieżących finansowanych ze środków dotacji.

2.Dotującemu przysługuje w każdym czasie prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia danych.

3.Kontrolę przeprowadzają osoby pisemnie upoważnione przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka.

4.Kontrolę przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu dotowanego, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem kontroli, zakresie, przewidywanym czasie oraz miejscu przeprowadzenia kontroli.

5.Przeprowadzenie kontroli dokumentuje protokół podpisany przez kontrolujących i dotowanego lub osobę przez niego upoważnioną.

6.Protokół kontroli powinien zawierać co najmniej:

1)nazwę dotowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jego adres;

2)wskazanie osoby prowadzącej i dyrektora podmiotu dotowanego;

3)imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;

4)datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5)określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

6)imię i nazwisko osoby reprezentującej dotowany podmiot i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego;

7)opis dokonanych ustaleń faktycznych;

8)opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnienie ich przyczyn i skutków;

9)opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów;

10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli;

11) informację o powiadomieniu przedstawiciela dotowanego podmiotu o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy;

12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej dotowany podmiot;

13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela dotowanego i głównego księgowego.

§ 6. 1. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia dotowanemu protokołu kontroli.

2.Osoba reprezentująca dotowany podmiot może zgłosić Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

3.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący dokonuje ich analizy i w razie potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne.

4.W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko dotowanemu, a w przypadku ich uwzględnienia - przekazuje zmieniony protokół kontroli.

5.W terminie 3 dni od otrzymania stanowiska kontrolującego lub zmienionego protokołu kontroli, o których mowa w ust. 6, dotowany podpisuje protokół kontroli.

6.Po zakończeniu kontroli Wójt Gminy Warta Bolesławiecka przekazuje osobie prowadzącej podmiot dotowany wystąpienie pokontrolne, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.

7.Osoba prowadząca podmiot dotowany, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązana, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie Wójta Gminy Warta Bolesławiecka o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz o działaniach podjętych w celu usunięcia stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości.


Rozdział 5

Postanowienia końcowe


§ 7. Traci moc Uchwał Nr XXIV/188/17 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 21 marca 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Warta Bolesławiecka przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady

Adam Maksymczyk


Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXIII/249/18

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 11 STYCZNIA 2018R.

…………………..............….

(Pieczęć nagłówkowa)

Wójt Gminy

Warta Bolesławiecka

Wniosek o udzielenie dotacji na rok …….

1.Dane o placówce (przedszkolu/szkole/innej formie wychowania przedszkolnego):

Nazwa ……………………………………………………………………………………….

Adres ………………………………………………………………………………………..

NIP ……..……………………………REGON …………………………………………

2.Dane o organie prowadzącym placówkę:

Nazwa osoby prawnej/organu prowadzącego*

……………………………………………………………………………………………….

Adres osoby prawnej/organu prowadzącego*

………………………………………………………………………………………….……

3.Planowana liczba uczniów w szkole/placówceogółem: .................................. z tego:

-liczba dzieci zamieszkałych na terenie gminy Warta Bolesławiecka ...............

-liczba dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin ...............

-liczba dzieci niepełnosprawnych ...............

-liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ……..….

-liczba dzieci objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi ………

4.Posiadacz rachunku bankowego szkoły lub placówki

…………………………………………………………………………..………………….

5.Numer rachunku bankowego szkoły lub placówki

……………………………………………………………………………………………....

....................………………………………….

(czytelny podpis i pieczątka dotowanego)

*niepotrzebne skreślić

POUCZENIE: wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.


Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXIII/249/18

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 11 STYCZNIA 2018R.

Wójt Gminy

Warta Bolesławiecka

INFORMACJA MIESIĘCZNA

miesiąc ……..…… rok

………………………….…………………

(pieczęć dotowanego)

.....…………………………………………….

(numer sprawozdania)

……………………………………………….

(data wpływu sprawozdania do dotującego)

CZĘŚĆ I DANE DOTYCZĄCE DOTOWANEGO

1

Nazwa dotowanego


2

NIP


3

Regon


4

Adres do korespondencji

Ulica, numer:

Kod pocztowy, miejscowość:

Województwo:

5

Telefon


6

Fax


7

Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących informacji

Imię i nazwisko:

Tel. kontaktowy:

E-mail:

CZĘŚĆ II LICZBA UCZNIÓW

Aktualna liczba uczniów według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja

1

liczba dzieci zamieszkałych na terenie gminy Warta Bolesławiecka


- z tego liczba dzieci niepełnosprawnych


- z tego liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju


- z tego liczba dzieci objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi


2

liczba dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin


CZĘŚĆ III LISTA UCZNIÓW

Lista imienna uczniów uczęszczających na zajęcia według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja tj. …………......

1.Z Gminy Warta Bolesławiecka – dzieci przedszkola/oddziału przedszkolnego

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Data urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania

1

2

...

2.Z Gminy Warta Bolesławiecka – dzieci szkoły podstawowej

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Data urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania

1

2

...

3.Dzieci z innej gminy

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Data urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania

Nazwa gminy

1


2


...


CZĘŚĆ IV – ROZLICZENIE DOTACJI

otrzymanej w miesiącu ……………… …………..roku

Liczba uczniów

Dotacja na 1 ucznia

Należna dotacja (kol. 2 x kol. 3)

Kwota otrzymanej dotacji

1

2

3

4

5

bez niepełnosprawnych - uczniowie szkoły podst.

bez niepełnosprawnych – dzieci oddziału przedszkolnego

bez niepełnosprawnych - dzieci przedszkola

niepełnosprawność

(P ….)

niepełnosprawność

(P ….)

wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)

…..

SumaKwota dotacji przeznaczona na wydatki bieżące określone w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

CZĘŚĆ V ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji

Wydatki bieżące szkoły/placówki obejmujące każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły/placówki w tym wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej i osoby fizycznej prowadzącej szkołę/placówkę jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły/placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego

1

Wynagrodzenia


2

Pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, FP, US)


3

Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe


Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących:

4

książki i inne zbiory biblioteczne


5

środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach


6

sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci i młodzieży


7

meble


8

pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania


9

Wydatki poniesione na organizację kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych *)…..……


SUMA WYDATKÓW


Kwota niewykorzystanej dotacji


*Obowiązuje od 1 stycznia 2019r.

………………………………..

Miejsce i data

………………………………..

Podpis i pieczęć imienna

INFORMACJE ORGANU DOTUJĄCEGO

Liczba uczniów

Dotacja na 1 ucznia

Należna dotacja (kol. 2 x kol. 3)

Kwota otrzymanej dotacji

1

2

3

4

5

Rozliczenie za miesiąc poprzedni tj. …………………….….

bez niepełnosprawnych - uczniowie szkoły podst.

bez niepełnosprawnych – dzieci oddziału przedszkolnego

bez niepełnosprawnych - dzieci przedszkola

niepełnosprawność

(P ….)

niepełnosprawność

(P ….)

wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)

…..

…..

SumaUstalenie dotacji na miesiąc bieżący tj. …………………….….

bez niepełnosprawnych - uczniowie szkoły podst.
x

bez niepełnosprawnych – dzieci oddziału przedszkolnego
x

bez niepełnosprawnych - dzieci przedszkola
x

niepełnosprawność

(P ….)
x

niepełnosprawność

(P ….)
x

wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)
x

…..
x

…..
x

Suma


x

Ustalenie należności dotacji na miesiąc bieżący

Kwota dotacji do przekazania


x

Akceptacja sprawozdania przez organ dotujący

………………………………..

Miejsce i data

Podpis i pieczęć imienna

POUCZENIE: Informację miesięczną składa się w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.


Załącznik nr 3

do uchwały nr XXXIII/249/18

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 11 STYCZNIA 2018R.

Urząd Gminy

Warta Bolesławiecka

ROZLICZENIE ROCZNE DOTACJI ZA ROK ……………

………………………….…………………

(pieczęć dotowanego)

.....…………………………………………….

(numer sprawozdania)

……………………………………………….

(data wpływu sprawozdania do dotującego)

CZĘŚĆ I DANE DOTYCZĄCE DOTOWANEGO

1

Nazwa dotowanego


2

NIP


3

Regon


4

Adres do korespondencji

Ulica, numer:

Kod pocztowy, miejscowość:

Województwo:

5

Telefon


6

Fax


7

Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących informacji

Imię i nazwisko:

Tel. kontaktowy:

E-mail:

Kwota dotacji przeznaczona na wydatki bieżące określone w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

CZĘŚĆ V ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji

Wydatki bieżące szkoły/placówki obejmujące każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły/placówki w tym wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej i osoby fizycznej prowadzącej szkołę/placówkę jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły/placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego

1

Wynagrodzenia


2

Pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, FP, US)


3

Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe


Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących:

4

książki i inne zbiory biblioteczne


5

środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach


6

sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci i młodzieży


7

meble


8

pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania


9

Wydatki poniesione na organizację kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych *)…..……


SUMA WYDATKÓW


Kwota niewykorzystanej dotacji


CZĘŚĆIII LICZBA UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

Miesiąc

Liczba dzieci (bez niepełnosprawnych)

Liczba dzieci niepełnosprawnych

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Razem

Liczba dzieci

Kwota na 1 dziecko

suma

Liczba dzieci

Kwota na 1 dziecko

suma

Liczba dzieci

Kwota na 1 dziecko

suma

styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzieńRazemCZĘŚĆ IV – ROZLICZENIE DOTACJI ZA ROK ……………………

Liczba uczniów

Dotacja na 1 ucznia

Należna dotacja (kol. 2 x kol. 3)

Kwota otrzymanej dotacji

1

2

3

4

5

bez niepełnosprawnych - uczniowie szkoły podst.

bez niepełnosprawnych – dzieci oddziału przedszkolnego

bez niepełnosprawnych - dzieci przedszkola

niepełnosprawność

(P ….)

niepełnosprawność

(P ….)

wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)

…..

Suma*Obowiązuje od 1 stycznia 2019r.

………………………………..

Miejsce i data

………………………………..

Podpis i pieczęć imienna

INFORMACJE ORGANU DOTUJĄCEGO

Liczba uczniów

Dotacja na 1 ucznia

Należna dotacja (kol. 2 x kol. 3)

Kwota otrzymanej dotacji

1

2

3

4

5

bez niepełnosprawnych - uczniowie szkoły podst.

bez niepełnosprawnych – dzieci oddziału przedszkolnego

bez niepełnosprawnych - dzieci przedszkola

niepełnosprawność

(P ….)

niepełnosprawność

(P ….)

wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)

…..

SumaAkceptacja sprawozdania przez organ dotujący

………………………………..

Miejsce i data

………………………………..

Podpis i pieczęć imiennaPOUCZENIE: Rozliczenie końcowe składa się w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku,
w którym udzielono dotacji.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie