Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 grudnia 2017 13:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXXII/247/17 z dnia 14 grudnia 2017r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

UCHWAŁA NR XXXII/247/17
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 14 grudnia 2017 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu


Na podstawie art. 10 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017, poz.1875), art.216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz.2077 ) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala co następuje:


§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Starostwu Powiatowemu w Bolesławcu na zakup dwóch mundurów górniczych galowych z czakiem i pióropuszem z przeznaczeniem dla placówki oświatowej - Zespołowi Szkół Mechanicznych w Bolesławcu.


§ 2. Pomoc finansowa w kwocie 3.198,00 zł, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na 2017 rok.


§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia dotacji określone zostaną w umowie.


§ 4. Wykonane uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie