Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 grudnia 2017 13:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXXII/246/17 z dnia 14 grudnia 2017r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

UCHWAŁA NR XXXII/246/17
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 14 grudnia 2017 r.


w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1875) i art.59 ust.1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwała określa:
1) zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładnia na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Gminie Warta Bolesławiecka lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt. 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych;
2) warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w którym ulga określona w pkt. 1 stanowić będzie pomoc publiczną.


§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należnościach – należy przez to rozumieć należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Warta Bolesławiecka i jej jednostkom podległym;
2) ulgach- należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności;
3) dłużniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia należności;
4) działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
5) organie uprawnionym – należy przez to rozumieć organ lub osoby wskazane w niniejszej uchwale, uprawnione do udzielenie ulg.


§ 3. Należności mogą być na wniosek dłużnika umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem dłużnika, a w szczególności jeżeli dłużnik, ze względu na trudną sytuację finansową nie jest w stanie spłacić należności, a jej wyegzekwowanie może zagrozić jego egzystencji.


§ 4. 1. Od należności, której spłatę odroczono lub rozłożono na raty, odsetki ustawowe są naliczane do dnia złożenia wniosku o udzielnie ulgi, włącznie z tym dniem.
2. Jeżeli dłużnik nie dokonał zapłaty odroczonej należności lub nie zapłacił którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie albo pełnej wysokości, niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.


§ 5. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części należności, organ uprawniony wyznacza termin spłaty pozostałej części należności z zastrzeżeniem, że w razie jego niedotrzymania oświadczenie woli dotyczące udzielonej ulgi traci moc i należność staje się wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.


§ 6. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności mogą zostać umorzone na wniosek dłużnika tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.


§ 7. 1. Należności mogą być umarzane w całości z urzędu, jeżeli dłużnik:
1) osoba fizyczna – zmarła nie pozostawiając żądnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, albo
3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej- uległa likwidacji.
2. Należności mogą być również umarzane w całości z urzędu, gdy zachodzi:
1) uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne albo
2) interes publiczny.
3. Do umarzania z urzędu należności stosuje się odpowiednio § 6 uchwały.


§ 8. Do udzielenia ulg uprawnieni są:
1) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka bez względu na wysokość należności;
2) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Warta Bolesławiecka o których mowa w art. 9 pkt. 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 1.000,00 zł.


§ 9. 1. Udzielenie ulg następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego, a w szczególności w formie oświadczenia woli organu uprawnionego lub ugody zawartej z dłużnikiem.
2. Odmowa udzielania ulgi następuje w formie oświadczenia woli organu uprawnionego.
3. W przypadkach, o których mowa w § 7 ust.1 i ust. 2 pkt.1, umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawionego, które stanowi podstawę odpisu w księgach rachunkowych.


§ 10. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności dłużnika składa organowi uprawnionemu.
2. Wniosek winien zawierać uzasadnienie wskazujące na wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w nim okoliczności oraz dodatkowo dłużnik:
1) osoba fizyczna – składa „ informacje o sytuacji majątkowej” według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały;
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – składa dokumenty świadczące o sytuacji finansowej.
4. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności i może wezwać dłużnika do jego uzupełnienia w terminie 7 dni z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


§ 11. Organ uprawniony, na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać ulg, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis.


§ 12. W przypadkach określonych w § 3, § 7 ust.2 pkt. 2 i § 15 udzielenie ulg podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, które stanowią pomoc de minimis, następuje zgodnie z przepisami ustawy dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808, z późn. zm.) oraz w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013r.)


§ 13. W celu uzyskania pomocy , o której mowa w § 12, podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest zobowiązany przekazać wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:
1) zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
2) informacje, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm. 5 ) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de mimimis w rolnictwie i rybołówstwie ( Dz. U. Nr 121 poz. 810 ) oraz załączonym do niego formularzu informacji.


§ 14. W celu zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 organ uprawniony, na podstawie otrzymanych zaświadczeń lub oświadczeń oraz informacji wymienionych w § 13, dokonuje oceny dopuszczalności udzielenia pomocy de mimimis w formie ulg wynikających z niniejszej uchwały.


§ 15. Przepisy § 3-14 uchwały stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty odsetek i innych należności ubocznych


§ 16. W przypadku spraw wszczętych, a niezakończonych ostatecznie do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zastosowanie mają przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.


§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 18. Traci moc uchwała XXXI/241/17 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5266).


§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie