Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 grudnia 2017 13:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

UCHWAŁA NR XXXII/245/17 z dnia 14 grudnia 2017r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warta Bolesławiecka

Uchwała Nr XXXII/245/17

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 14 grudnia 2017 roku


w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:


§ 1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Warta Bolesławiecka do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
2) w 2018 roku z tytułu zawartych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt.1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.


§ 4.Traci moc uchwała Nr XXI/165/16 z dnia 15 grudnia 2016 ze zmianami, w spawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie