Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 grudnia 2017 13:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

UCHWAŁA NR XXXI/242/17 z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXXI/242/17

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 28 listopad 2017 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2017 roku 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.242, art. 258 i art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku poz. 2077 ) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy Warta Bolesławiecka na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, do niniejszej uchwały.


§ 2.1. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się;

a) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 14.798,00 zł z tego:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 14.798,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 14.798,00 zł z tego:
- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 14.798,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

c) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 76.161,00 zł z tego:
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 26.161,00 zł
- wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o 76.161,00 zł z tego
- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 6.161,00 zł
- wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 70.000,00,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały


§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.586.169,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.


§ 4. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXI/164/16 z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie budżetu gminy na rok 2017 pt; „ Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały


§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy Warta Bolesławiecka na rok 2017 wynosi:
1. Dochody budżetu gminy 34.831.760,40 zł
w tym:
- dochody bieżące 33.669.961,55 zł
- dochody majątkowe 1.161.798,85 zł

2. Wydatki budżetu gminy 39.417.929,40 zł
w tym:
- wydatki bieżące 32.436.088,72 zł
- wydatki majątkowe 6.981.840,68 zł
3 Przychody 4.586.169,00 zł


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie