Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 grudnia 2018 09:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Uchwała nr XLIII/343/18 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 16 października 2018r.

UCHWAŁA NR XLIII/343/18
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 16 października 2018 r.


w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej


Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwała określa zasady występowania grupy mieszkańców Gminy Warta Bolesławiecka z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, w tym:
1) szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
2) zasady tworzenia komitetu inicjatywy uchwałodawczej;
3) zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
4) formalne wymogi, jakim musi odpowiadać projekt uchwały złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
5) zasady rozpatrywania przez Radę Gminy projektu uchwały złożonego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.


§ 2. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.
2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 20 mieszkańców, którzy mają prawo wybierania do Rady i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
3. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik lub jego zastępca, wskazani w pisemnym oświadczeniu osób tworzących Komitet.


§ 3. 1. Pełnomocnik komitetu lub osoba upoważniona przez Komitet składa do Urzędu Gminy wniosek o rozpatrzenie przez Radę Gminy projektu uchwały wraz z oryginalnymi oświadczeniami o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 dołącza się oświadczenia o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą złożone przez mieszkańców.
3. Liczba prawidłowo złożonych oświadczeń o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą nie może być mniejsza niż 200 oświadczeń.
4. W przypadku przesłania oświadczenia za pośrednictwem operatora usług pocztowych przyjmuje się, iż datą złożenia oświadczenia jest data odpowiadająca dniu, w którym oświadczenie wpłynęło do Urzędu Gminy.
5. Ustala się wzór oświadczenia o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.
6. Ustala się wzór wniosku w sprawie wniesienia projektu uchwały do rozpatrzenia przez Radę Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.


§ 4. 1. Oświadczenie o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może być w każdym czasie skutecznie wycofane przez osobę, która je złożyła.
2. Osoba, która złożyła oświadczenie, może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności wykonywanych w związku z realizacją obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz rozpatrzeniem projektu uchwały przez Radę Gminy.


§ 5. 1. Komitet inicjatywy uchwałodawczej tworzy grupa licząca co najmniej 25 mieszkańców Gminy, którzy podpisali pisemną deklarację o utworzeniu Komitetu.
2. Deklaracja o utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej powinna zawierać:
1) pełną nazwę Komitetu, na którą składa się zwrot: „Komitet inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały Rady Gminy”, uzupełniony o określenie przedmiotu projektu uchwały;
2) dokładny adres siedziby Komitetu inicjatywy uchwałodawczej. W przypadku braku wskazania adresu Komitetu przyjmuje się, że adresem dla korespondencji kierowanej do Komitetu jest adres zamieszkania pełnomocnika Komitetu;
3) dane członków Komitetu:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) adres zamieszkania;
4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności wykonywanych w związku z realizacją obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz rozpatrzeniem projektu uchwały przez Radę Gminy;
5) wskazanie Pełnomocnika komitetu;
6) datę i czytelny podpis członków Komitetu;
7) załączoną, pełną treść projektu uchwały;


§ 6. Deklarację o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej albo jej uwierzytelnioną kopię Pełnomocnik komitetu składa w Urzędzie Gminy najpóźniej z chwilą złożenia wniosku, o którym mowa w § 3.


§ 7. W imieniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej występuje Pełnomocnik komitetu wskazany w Deklaracji o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej.


§ 8. Komitet inicjatywy uchwałodawczej wykonuje i koordynuje czynności związane z promocją projektu uchwały, w tym szczególnie w zakresie organizacji i zbierania oświadczeń o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.


§ 9. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawianiu treści projektu uchwały i wyjaśnianiu mieszkańcom Gminy oraz radnym Rady Gminy istoty problemów, których dotyczą regulacje projektu uchwały złożonego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w tym w szczególności w celu zebrania od mieszkańców wymaganej liczby oświadczeń o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.


§ 10. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej polega w szczególności na:
1) udostępnieniu treści projektu uchwały oraz innych materiałów związanych z przedmiotem uchwały w miejscu, w którym osoby uprawnione odbierają oświadczenia w sprawie inicjatywy uchwałodawczej od mieszkańców Gminy;
2) okazaniu projektu uchwały przez osobę upoważnioną do przyjmowania oświadczeń o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą do zapoznania się osobom rozważającym złożenie oświadczenia;
3) ogłoszeniu treści projektu uchwały na tablicach i słupach ogłoszeniowych na terenie Gminy, w tym na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


§ 11. Przedmiotem projektu uchwały przygotowanego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinny być sprawy pozostające w zakresie zadań i kompetencji Rady Gminy.


§ 12. 1. Projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinien odpowiadać wymogom określonym w Statucie Gminy oraz spełniać standardy uchwał podejmowanych przez radę gminy.
2. Projekt uchwały, który stanowi akt prawa miejscowego, powinien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).


§ 14. 1. Po złożeniu przez Pełnomocnika komitetu lub osobę upoważnioną przez Komitet wniosku do Urzędu Gminy o rozpatrzenie projektu uchwały wraz z oryginalnymi oświadczeniami o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, Rada rozpatruje projekt uchwały na najbliższej sesji.
2. Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia Pełnomocnika komitetu o terminie rozpatrzenia projektu uchwały złożonej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, chyba że termin sesji, na której projekt uchwały powinien zostać rozpatrzony, jest znany w chwili złożenia wniosku i został podany do publicznej wiadomości.


§ 15. 1. Po dacie wpływu do Urzędu Gminy wniosku, o którym mowa w § 2, Wójt Gminy niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności w celu sprawdzenia spełnienia wymogu załączenia minimalnej liczby oświadczeń o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą i przekazuje stosowną informację w tym zakresie Przewodniczącemu Rady.
2. W przypadku stwierdzenia faktu niespełnienia wymogu załączenia minimalnej liczby oświadczeń o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, o której mowa w § 3 ust. 3 wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.


§ 16. Przewodniczący Rady, przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie na sesji Rady Gminy, podejmuje niezbędne czynności w celu zasięgnięcia opinii Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, jak również innych osób, których opinia może być istotna dla podjęcia właściwej decyzji przez radnych w głosowaniu nad projektem uchwały, w tym w szczególności opinii co do zgodności projektu uchwały z przepisami prawa.


§ 17. 1. W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia w przypadku, o którym mowa w § 15 ust.2, Przewodniczący Rady zwraca się do Pełnomocnika komitetu z zapytaniem, czy wnosi o dodatkowy termin na uzupełnienie wniosku.
2. W przypadku nieprzedstawienia w terminie 7 dni od dnia skierowania zapytania przez Pełnomocnika komitetu deklaracji o podjęciu działań zmierzających do uzupełnienia wniosku, projekt uchwały podlega rozpatrzeniu w trybie i na zasadach właściwych dla petycji zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).


§ 18. 1. Elementy projektu uchwały wniesionego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej:
1) tytuł, w skład którego wchodzi:
a) nazwa aktu prawnego (uchwała),
b) numer, na który składa się numer kolejny sesji w kadencji (cyfra rzymska), kolejny numer uchwały w kadencji (cyfra arabska) i rok podjęcia uchwały (dwie ostatnie cyfry roku),
c) nazwa organu, który uchwałę wydał,
d) data podjęcia (głosowania),
e) krótkie określenie przedmiotu uchwały,
2) podstawa prawna, ze wskazaniem miejsca jej publikacji
– mają charakter techniczno-organizacyjny i podlegają opracowaniu w ramach rozpatrzenia projektu uchwały na sesji.
2. W ramach rozpatrzenia projektu uchwały na sesji dopuszcza się również korektę treści eliminującą z projektu oczywiste błędy, w tym w szczególności: oczywiste omyłki pisarskie, błędy ortograficzne, rachunkowe, błędy w numeracji jednostek systematyzacyjnych, zmiana formy graficznej szkiców, tabel, jeżeli ich korekta nie spowoduje zmiany skutków prawnych, które uchwała miała wywołać w wersji uchwalonej zgodnie z wniesionym projektem.


§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do kadencji Rady Gminy następującej po kadencji, w czasie której weszła w życie.


Przewodniczący Rady

Adam Maksymczyk

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie