Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 lipca 2018 12:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XL/317/18 z dnia 20 lipca 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Warta Bolesławiecka - Mirosława Haniszewskiego

UCHWAŁA NR XL/317/18

RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

z dnia 20 lipca 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Warta Bolesławiecka - Mirosława Haniszewskiego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) , w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 3 uchwały nr XXXIX/315/18 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Warta Bolesławiecka – Mirosława Haniszewskiego otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2018 roku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się sekretarzowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie