Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 lipca 2018 14:34 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Uchwała Nr XIV/131/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi ze zmianą wzoru deklaracji przyjętą uchwałą nr XXXIX/305/18 z dnia 28 czerwca 2018r.

Uchwała XIV/131/16
Rady Gminy W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

z dnia 28 kwietnia 2016

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6 r ust. 4 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Warta Bolesławiecka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów świadczyć będzie dodatkową usługę polegającą na wyposażeniu nieruchomości w pojemniki do zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.

2. Określa się miesięczne ceny brutto za wyposażenie nieruchomości w zestaw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (5 szt.) lub pojemnika na odpady zmieszane, o objętości wynikającej ze złożonej deklaracji, o której mowa w art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla nieruchomości zamieszkałych:

1) Za pojemnik na odpady zmieszane:

a) o pojemności 240 l w wysokości 3,00 zł,

b) o pojemności 1100 l w wysokości 11,00 zł;

2) Za komplet 5 szt. pojemników na odpady selektywnie zbierane z podziałem na następujące frakcje: popiół, papier i opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady:

a) o pojemności 240 l w wysokości 3,00 zł,

b) o pojemności 1100 l w wysokości 11,00 zł.

3. Określa się miesięczne ceny brutto za wyposażenie nieruchomości w dodatkowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemniki na odpady zmieszane, w liczbie przekraczającej ilości pojemników określone w ust. 2:

1) za pojemnik na odpady zmieszane:

a) o pojemności 240 l w wysokości 12,00 zł. za 1 sztukę;

b) o pojemności 1100 l w wysokości 60,00 zł. za 1 sztukę;

2) za pojemnik na odpady selektywnie zbierane z podziałem na następujące frakcje: popiół, papier i opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady:

a) o pojemności 240 l w wysokości 6,00 zł. za 1 sztukę;

b) o pojemności 1100 l w wysokości 30,00 zł. za 1 sztukę.

4. Opłatę za wyposażenie w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych dolicza się do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Rodzaj oraz ilość zamówionych pojemników będzie zgodny z wymaganiami określonymi w uchwale Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warta Bolesławiecka .

.§ 3.

1. Gmina Warta Bolesławiecka będzie świadczyć dodatkową usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych remontowo-budowlanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w cenie 150 zł za 1 m3 odpadów.

2. Za wyposażenie nieruchomości w metalowy pojemnik do zbierania gruzu o pojemności 1 m3 cena wynosi 5,00 zł/dobę.

§ 4. W przypadku uszkodzenia pojemnika wynikłego z jego nieprawidłowej eksploatacji bądź utraty właściciel nieruchomości zostanie obciążony kosztami jego wymiany ponosząc opłatę w wysokości wartości odtworzeniowej zakupu nowego pojemnika.

§ 5.

1. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi dodatkowej należy zgłosić w formie deklaracji.

2. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XXXII/239/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie