Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 lipca 2018 14:38 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Uchwała Nr XIV/129/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Warta Bolesławiecka ze zmianą wzoru deklaracji dokonaną uchwałą nr XXXIX/304/18 z dnia 28 czerwca 2018r.

UCHWAŁA XIV/129/16

RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

z dnia 28 kwietnia 2016

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Warta Bolesławiecka

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyła się z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwaną dalej „ePUAP”, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).

4. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 3, opatruje się:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.2) albo

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym „ePUAP” w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.3).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XXXII/238/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Warta Bolesławiecka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r.Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie