Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2019 12:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR VIII/65/19 z dnia 11 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 2018

UCHWAŁA NR VIII/65/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 11 czerwca 2019 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 2018


Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)
RADA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA uchwala, co następuje:


§ 1. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018,
2) sprawozdaniem finansowym gminy Warta Bolesławiecka za rok 2018,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (uchwała nr IX/26/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 25 kwietnia 2019r.) w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2018 rok,
4) informacją o stanie mienia gminy Warta Bolesławiecka za rok 2018,
5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2018,
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2018 (uchwała nr IX/39/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 maja 2019r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Warta Bolesławiecka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka za 2018 rok),
udziela się
Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 2018.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady


Adam Maksymczyk


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie