Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 marca 2019 12:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR V/38/19 z dnia 12 marca 2019r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2019 rok

UCHWAŁA Nr V/ 38 /19

Rady Gminy Warta Bolesławiecka

z dnia 12 marca 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2019 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2017 roku poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.242, art. 258 i art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2017 roku poz.2077 ze zm. ) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy Warta Bolesławiecka na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4, 5,6,7 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się;

a) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 124.423,00 zł z tego:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 124.423,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 53.423,00 zł z tego:
- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 53.423,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

c) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 146.824,00 zł z tego:
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 81.824,00 zł
- wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 65.000,00 zł

d) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o 75.824,00 zł z tego
- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 10.824,00 zł
- wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 65.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.277.959,89 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka i nadwyżka z lat ubiegłych .

§ 4.1. Załącznik nr 9 do uchwały Nr III/16/18 z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie budżetu gminy na rok 2019 pt; „ Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
2. Załącznik uwzględnia korekty z tytułu błędnych przedstawionych kwot tego załącznika w uchwale Nr /26/19 Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2019 rok.

§ 5. Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/16/18 z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie budżetu gminy na rok 2019 pt „ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 do uchwały Nr III/16/18 z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie budżetu gminy na rok 2019 pt;" Wykaz udzielonych dotacji w 2019 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/16/18 z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie budżetu gminy na rok 2019 pt;" Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Załącznik nr 11 do uchwały Nr III/16/18 z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie budżetu gminy na rok 2019 pt; „ Wydatki na projekty i programu realizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik uwzględnia korekty z tytułu błędnych przedstawionych kwot tego załącznika w uchwale Nr /26/19 Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2019 rok.

§ 9. § 3 pkt.1. uchwały Nr /26/19 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2019 rok otrzymuje brzmienie :
" § 3 pkt.1. ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.277.959,89 zł. "

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet gminy Warta Bolesławiecka na rok 2019 wynosi:
1. Dochody budżetu gminy 35.004.784,66 zł
w tym:
- dochody bieżące 34.377.347,43 zł
- dochody majątkowe 627.437,23 zł

2. Wydatki budżetu gminy 38.282.744,55 zł
w tym:
- wydatki bieżące 34.377.199,14 zł
- wydatki majątkowe 3.905.545,41 zł
3 Przychody 3.412.250,61 zł
4. Rozchody 134.290,72 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Adam Maksymczyk

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie