Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 marca 2019 12:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR V/37/19 z dnia 12 marca 2019r.

UCHWAŁA NR V/37/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 12 marca 2019 r.


w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 2017r. poz. 1821 z późn. zm.) RADA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Na inkasentów podatków określonych w ust.1 na obszarze sołectw wyznacza się następujące osoby:
1) Woźniak Jan - sołectwo Jurków;
2) Gołdyn Janina - sołectwo Wartowice;
3) Hałuza Tadeusz - sołectwo Iwiny;
4) Białowąs Andrzej - sołectwo Wilczy Las;
5) Kolano Helena - sołectwo Raciborowice Dolne;
6) Lisiewicz Zenon - sołectwo Szczytnica;
7) Rudzik Eugeniusz - sołectwo Lubków;
8) Dziedziczak Józefa - sołectwo Raciborowice Górne;
9) Bram Józef - sołectwo Tomaszów Bolesławiecki;
10) Rolak Antoni - sołectwo Warta Bolesławiecka.


§ 2. 1. Inkasentowi należy się wynagrodzenie za kwoty zainkasowane.
2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 8% zainkasowanej kwoty.


§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/126/08 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 28 pażdziernika 2008r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2008r. Nr 294, poz. 3282).


§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2019r.Przewodniczący Rady

Adam MaksymczykPliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie