Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 marca 2019 12:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR V/36/19 z dnia 12 marca 2019r.

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

UCHWAŁA NR V/36/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 12 marca 2019 r.


w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art.13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DZ.U. z 2019 r. poz. 161 z poźn. zm.) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1. Przekazuje się z dochodów własnych Gminy środki finansowe dla Policji w wysokości 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na ponadnormatywną służbę oraz
w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia
w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu oraz podległych komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.


§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2019 rok.


§ 3. Warunki przekazania środków określi porozumienie zawarte przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z Komendantem Powiatowym Policji w Bolesławcu.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Adam MaksymczykPliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie