Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 marca 2019 12:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

UCHWAŁA NR V/35/19 z dnia 12 marca 2019r.

w sprawie uchwalenia GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/35/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 12 marca 2019 r.


w sprawie uchwalenia GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2019 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018, poz. 1030 z późn. zm.) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.Przewodniczący Rady

Adam MaksymczykBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie