Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 marca 2019 11:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR V/33/19 z dnia 12 marca 2019r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Tomaszowie Bolesławieckim na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR V/33/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 12 marca 2019 r.


w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Tomaszowie Bolesławieckim na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) w związku z art. 77 pkt. 10 i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067 ze zm.) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:


§ 1. Udziela się dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Tomaszowie Bolesławieckim w kwocie 30.000 złotych na wykonanie II etapu prac konserwatorskich przy ołtarzu z grupą rzeźbiarską „Ukrzyżowanie Chrystusa” obejmującą konserwację całopostaciowej, polichromowanej i złoconej rzeźby Matki Boskiej i barokowej rzeźby św. Jana w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Tomaszowie Bolesławieckim.


§ 2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz kontroli wykonanego zadania określa uchwała Nr XXVII/134/05 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr IX/63/07 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 11 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Adam Maksymczyk



Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie