Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 marca 2019 11:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR V/31/19 z dnia 12 marca 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka

UCHWAŁA NR V/31/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 12 marca 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na ponowne zawarcie umowy na dzierżawę pow. 0,70 ha, stanowiącej działkę nr 300, zlokalizowanej w obrębie Warcie Bolesławieckiej, na okres do trzech lat.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Adam Maksymczyk



Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie