Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 marca 2019 11:39 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR V/29/19 z dnia 12 marca 2019r.

w sprawie przystąpienia Gminy Warta Bolesławiecka do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego pn.: „ Modernizacja systemów grzewczych na terenie gmin Zagrodno, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Lubań, Węgliniec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”

UCHWAŁA NR V/29/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 12 marca 2019 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Warta Bolesławiecka do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego pn.: „ Modernizacja systemów grzewczych na terenie gmin Zagrodno, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Lubań, Węgliniec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”


Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Warta Bolesławiecka do projektu konkursowego pn.: „Modernizacja systemów grzewczych na terenie gmin Zagrodno, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Lubań, Węgliniec” realizowanego w ramach Poddziałania 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
2. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminami Zagrodno, Osiecznica, Lubań i Węgliniec partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego pn.: „Modernizacja systemów grzewczych na terenie gmin Zagrodno, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Lubań, Węgliniec”.
3. Szczegółowe zasady partnerstwa zostaną określone w umowie partnerskiej, o której mowa w art. 33 ust. 5 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
4. Wyraża się zgodę na pełnienie przez Gminę Zagrodno funkcji Partnera wiodącego (Lidera) i reprezentowania Partnera projektu wobec osób trzecich w działaniach związanych z wdrażaniem projektu, w tym do zawarcia w imieniu i na rzecz Gminy Warta Bolesławiecka umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Adam MaksymczykPliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie