Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lutego 2019 14:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

UCHWAŁA NR IV/28/19 z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Warta Bolesławiecka

UCHWAŁA NR IV/28/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 31 stycznia 2019 r.


w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej Regulaminem.


§ 2. Traci moc uchwała nr XLI/274/10 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Warta Bolesławiecka.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady

Adam Maksymczyk


Załącznik do uchwały Nr IV/28/19
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 31 stycznia 2019 r.


REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.1.Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Warta Bolesławiecka
2.Ilekroć w regulaminie używa się określenia „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków


§ 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji:
1) dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa:
a)w ilości co najmniej 0,3 m3 na dobę,
b) pod ciśnieniem dyspozycyjnym nie mniejszym niż 0,05 MPa i nie większym niż 0,6 MPa, zmierzonym u wylotu na pierwszym zaworze za wodomierzem głównym,
c) o parametrach jakości zmierzonych u wylotu na pierwszym zaworze za wodomierzem głównym, nie przekraczających następujących wartości:
- odczyn: 6,5-9,5 pH,
- mangan: 50 μg/dm3,
- żelazo: 200 μg/dm3,
- twardość wody: 60-500 mg CaCO3/ dm3,
- suma WWA: 0,1 μg/dm3,
- liczba bakterii Escherichia coli: 0/100 ml,
- liczba bakterii Enterokoki: 0/100 ml,
d) regularnej wewnętrznej kontroli jakości dostarczanej wody,
e)dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny,
2) odbioru ścieków:
a)w ilości, co najmniej 0,3 m3 na dobę,
b)w sposób ciągły i niezawodny,
3) oczyszczania ścieków w oczyszczalni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Rozdział III
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług


§ 3.1.Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
2.Podpisanie umowy z odbiorcą następuje po złożeniu przez niego pisemnego wniosku.
3.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia wzór wniosku o którym mowa w ust. 2.


Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach


§ 4. Rozliczenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzone są przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków przy uwzględnieniu następujących zasad:
1)stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich i gminy taryf nie wymaga informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości w sposób inny niż zwyczajowo przyjęty,
2)częstotliwość okresów rozliczeniowych określa się w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
3)właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych, jest obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. W przypadku, gdy w budynku wielolokalowym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
4)ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody,
5)ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
6)w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie,
7)w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.


§ 5.1. Potwierdzeniem obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest faktura.
2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie
określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia odbiorcy
usług.
3. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do kwoty faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
4. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot.
5. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na pisemny wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.
7. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, koszty jego sprawdzenia pokrywa Odbiorca.


Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci


§ 6.1.Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.
2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, której nieruchomość ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Osoba, o której mowa w ust. 2, składa w przedsiębiorstwie pisemny wniosek o określenie warunków przyłączenia.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 3, ustala przedsiębiorstwo.
5. Przedsiębiorstwo jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi i przepustowymi istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przy udziale wnioskodawcy, dokonuje protokolarnego przeglądu technicznego przyłącza celem stwierdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi wymaganiami technicznymi oraz innymi wymaganymi prawem budowlanym uzgodnieniami.
7. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo, po otrzymaniu kompletnej dokumentacji technicznej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, dokona odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.


§ 7.1.Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:
1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy,
2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci, rodzaj przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne),
3) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie (cel na jaki woda będzie wykorzystywana) lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju.
4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.


§ 8.1. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych
i budowlano-montażowych.
2. Warunki przyłączenia w szczególności określają:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
2) ilość wody dostarczanej do nieruchomości,
3) rodzaj oraz dopuszczalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości a w przypadku ścieków przemysłowych również ich jakość i zastosowanie urządzeń podczyszczających,
4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu wykonania przyłącza,
5) obowiązek stosowania w instalacji wewnętrznej urządzeń zabezpieczających przed wtórnym zanieczyszczeniem wody,
6) okres ważności wydanych warunków przyłączenia.


Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług
wodociągowo-kanalizacyjnych


§ 9. Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług wodociągowo-kanalizacyjnych w:
1) urzędzie gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd w:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) regulamin świadczenia usług,
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
e) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2) przedsiębiorstwie udostępniającym nieodpłatnie wgląd w:
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) regulamin świadczenia usług.


Rozdział VII
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
odbioru wykonanego przyłącza


§ 10.1.W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz z przedstawioną w ramach uzgodnień dokumentacją techniczną.
2.Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe
są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3.Odbioru dokonuje się protokolarnie przed zasypaniem przyłącza. Odbiór prac ulegających częściowemu zakryciu (zasypaniu) należy zgłaszać przed zakryciem (zasypaniem).


Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków


§ 11. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:
1)niezwłocznego poinformowania odbiorców usług o takich przypadkach na swojej stronie internetowej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazania, o ile to możliwe, planowanego terminu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, jeżeli jest on możliwy do przewidzenia,
2)zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 10 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów na swojej stronie internetowej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,
3)niezwłocznego podjęcia niezbędnych działań celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody.


§ 12. O planowanych przerwach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług na swojej stronie internetowej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 2 dni przed dniem, w którym przerwa w świadczeniu usług się rozpocznie.


Rozdział IX
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji
oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń
w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków


§ 13. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, których obowiązkiem będzie informowanie ich o obowiązujących przepisach i wynikających z nich prawach, szczegółowych warunkach zawierania umów oraz przyjmowanie reklamacji.


§ 14. Przedsiębiorstwo udostępnia w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na stronie internetowej informacje w zakresie co najmniej: wskazania pracowników upoważnionych do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, danych umożliwiających kontakt z tymi osobami oraz godzin przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji.


§ 15. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej następujące dokumenty i informacje:
1) dokumenty w aktualnym brzmieniu:
a) taryfa,
b) niniejszy regulamin,
2) informacje dotyczące:
a) warunków zawierania umów,
b) procedury reklamacyjnej.


§ 16.1.Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone są na piśmie przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez prezesa Przedsiębiorstwa.
3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia na piśmie o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpływu. W szczególnych okolicznościach, i o ile rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych dowodów, informacji lub wyjaśnień lub przeprowadzenia dodatkowych badań termin ten wynosi 30 dni.


Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe


§ 17.1.Warunki dostarczania przez Przedsiębiorstwo wody na cele przeciwpożarowe muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym:
1) o ochronie przeciwpożarowej,
2) określającymi sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
2.Szczegółowe warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe mogą być określone w pozwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wydawanym przez wójta na podstawie ustawy, w części dotyczącej technicznych warunków określających możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.


§ 18. Za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości pobranej wody.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie