Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lutego 2019 13:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR IV/27/19 z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Warta Bolesławiecka na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/27/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 31 stycznia 2019 r.


w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Warta Bolesławiecka na rok 2019


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Warta Bolesławiecka, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Adam Maksymczyk

Załącznik do uchwały Nr IV/27/19
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 31 stycznia 2019 r.


PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA ROK 2019

Termin posiedzenia/kontroli

Tematyka posiedzenia/przedmiot kontroli

I kwartał


1.Opiniowanie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy;
2.Kontrola wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego w 2018 roku;
3.Kontrola działań Urzędu Gminy mających na celu ściągalność zaległości podatkowej i umorzeń za 2018 rok;
4.Sprawy różne i sprawy zlecone wynikające z potrzeb.

II kwartał


1.Opiniowanie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy;
2.Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz wnioskowanie do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Warta Bolesławiecka;
3.Ocena realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych jednostek zewnętrznych.

III kwartał


1.Opiniowanie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy;
2.Kontrola realizacji zadań, w tym wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku i I półroczu 2019 roku;
3.Kontrola dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szczytnica i Okolice na działalność Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczytnicy – tryb udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku i I półroczu 2019 roku;
4.Kontrola realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 roku;
5.Sprawy różne i sprawy zlecone wynikające z potrzeb.

IV kwartał


1.Opiniowanie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy;
2.Kontrola wydatków dla stowarzyszeń kultury fizycznej w 2018 iw 2019 roku;
3.Kontrola wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne w 2018 i 2019 roku;
4.Opracowanie planu pracy i kontroli na 2020 rok;
5.Sprawy różne i sprawy zlecone wynikające z potrzeb.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie