Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lutego 2019 13:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 17 załączników 17

UCHWAŁA NR IV/26/19 z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2019 rok

UCHWAŁA Nr IV/ 26 /19

Rady Gminy Warta Bolesławiecka

z dnia 31 stycznia 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2019 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2018 roku poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.242, art. 258 i art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2017 roku poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy Warta Bolesławiecka na rok 2019 zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5,6,7 do niniejszej uchwały.


§ 2.1. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się;

a) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 418.124,64 zł z tego:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 387.352,14 zł
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 30.772,50 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 15.000,00 zł z tego:
- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 15.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

c) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 3.464.205,45 zł z tego:
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 828.002,51 zł
- wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 2.636.202,94 zł

d) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o 72.000,00 zł z tego
- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 62.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

e) zwiększenie przychodów o kwoty 2.989.080,81 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.412.250,61 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka i nadwyżka z lat ubiegłych .

§ 4.1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.412.250,61zł , z tego:
- przychody z zaciągniętych pożyczki na rynku krajowym w wysokości - 288.879,08 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości - 3.123.371,53 zł.
Szczegółowy podział przychodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3.


§ 5. Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/16/18 z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie budżetu gminy na rok 2019 pt „ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 6.1. Załącznik nr 8 do uchwały Nr III/16/18 z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie budżetu gminy na rok 2019 pt;" Wykaz udzielonych dotacji w 2019r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik uwzględnia korekty z tytułu błędnych przedstawionych kwot tego załącznika w uchwale pierwotnej.


§ 7.Załącznik nr 9 do uchwały Nr III/16/18 z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie budżetu gminy na rok 2019 pt; „ Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały


§ 8. Załącznik nr 11 do uchwały Nr III/16/18 z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie budżetu gminy na rok 2019 pt; „ Wydatki na projekty i programu realizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały


§ 9. § 2 ust. 1 pkt.1) ppkt b) uchwały Nr III/16/18 Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie budżetu gminy na 2019 rok otrzymuje brzmienie :
" § 2 ust.1 pkt.1) ppkt b) dotacje na zadania bieżące w wysokości - 2.607.400,00 zł "


§ 10. Po dokonanych zmianach budżet gminy Warta Bolesławiecka na rok 2019 wynosi:
1. Dochody budżetu gminy 34.969.676,66 zł
w tym:
- dochody bieżące 34.342.239,43 zł
- dochody majątkowe 627.437,23 zł

2. Wydatki budżetu gminy 38.247.636,55 zł
w tym:
- wydatki bieżące 34.342.091,14 zł
- wydatki majątkowe 3.905.545,41 zł
3. Przychody 3.412.250,61 zł
4. Rozchody 134.290,72 zł


§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Adam Maksymczyk

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie