Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lutego 2019 13:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR IV/24/19 z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego

UCHWAŁA NR IV/24/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 31 stycznia 2019 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego


Na podstawie art. 10 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz.994 j.t. z późn. zm.), art.216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017, poz.2077 j.t. z późn. zm.), Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bolesławieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2291D relacji Warta Bolesławiecka - Wartowice - II etap - kwota 200.000,00 zł.


§ 2. W budżecie Gminy Warta Bolesławiecka na rok 2019, na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).


§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej między Gminą Warta Bolesławiecka a Powiatem Bolesławieckim.


§4. Wykonane uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Adam Maksymczyk

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie