Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lutego 2019 14:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR IV/21/19 z dnia 31 stycznia 2019r.

UCHWAŁA NR IV/21/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 31 stycznia 2019 r.


w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 8 ust. 2; art. 48, art. 48b ust. 2, 3 i 4, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz.1007) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala co następuje:


§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach tego programu, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.


§ 2. Traci moc uchwała nr XLI/296/14 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.Przewodniczący Rady

Adam Maksymczyk

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie