Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lutego 2019 14:10 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR IV/20/19 z dnia 31 stycznia 2019r.

UCHWAŁA NR IV/20/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 31 stycznia 2019 r.


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 , Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala co następuje :


§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.


§ 2. Traci moc uchwała nr XLI/279/14 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz zasad zwrotu tych wydatków.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.Przewodniczący Rady

Adam Maksymczyk

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie