Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 lutego 2016 12:06 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Stypendium szkolne

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141),
2) uchwała Nr XXV/122/05 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Warta Bolesławiecka ze zmianą dokonaną uchwałą Nr XXXIX/182/06 z dnia 10 października 2006r. i zmianą dokonaną uchwałą Nr XXXVI/228/10 z dnia 20 kwietnia 2010r.


Miejsce załatwienia sprawy: stanowisko ds. oświaty gminnej - Joanna Rygiel pokój nr 22 (II piętro) tel. (075) 73 89 597, 73 89 539, wew. 18

Wymagane dokumenty:
1) wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego z załączonymi zaświadczeniami o dochodach rodziny.
2) zaświadczenia o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku to m.in.:
- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto, - zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu lub złożenie w tutejszym urzędzie oświadczenia,
- kserokopia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( pokój nr 20, II piętro) lub z innej instytucji o pobieraniu rodzinnego i innych świadczeń pieniężnych,
- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej,
- odcinek renty, emerytury lub zasiłku przedemerytalnego, - zaświadczenia o uzyskiwanym dochodzie z praktyki,
- kserokopia decyzji przyznającej stypendium z innych instytucji,
Osoby posiadające gospodarstwo rolne:
- zaświadczenie o ilości posiadanych lub dzierżawionych hektarów przeliczeniowych (zaświadczenie można uzyskać w pokoju nr 7, I piętro),
- umowa wydzierżawienia gruntów rolnych (i dochód z tego tytułu),
- odcinek płatności składki KRUS.

Opłaty: nie dotyczy

Termin składania wniosków: do 15 września każdego roku.

Termin załatwienia sprawy: od momentu złożenia wniosku 30 dni, a dla spraw skomplikowanych nie później niż dwa miesiące
Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

W przypadku zmiany w liczbie członków rodzinny lub innych zmian mających wpływ na prawo do pomocy materialnej dla uczniów, zwłaszcza ukończenia przez dziecko 24 roku życia, bądź przerwania nauki, osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Wójta Gminy Warta Bolesławiecka. Przyznane stypendium szkolne będzie wstrzymane lub cofnięte w przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę do jego przyznania. W razie stwierdzenia nienależnego pobrania stypendium wszczęte zostanie postępowanie w celu jego przymusowego ściągnięcia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Regulamin i druki do pobrania

Zmiana Regulaminu

Zmiana Regulaminu z dnia 20.04.2010r. (aktualne wysokości stypendium)

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie