Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 września 2019 11:02 | wersja 2 | Ten dokument ma 42 załączniki 42

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 19.587.305,54 zł, co stanowi 54,6 % planowanych dochodów rocznych. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 18.726.597,61 zł co stanowi 47,8 % zakładanego planu. Deficyt zakładano w kwocie 288.879,08zł. a osiągnięto nadwyżkę w kwocie 860.707,93zł

ZARZĄDZENIE Nr SOG.Z.59.2019

WÓJTA GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

z dnia 27 sierpnia 2019 roku


w spawie: informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.


Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ) Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej zarządza, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warta Bol. za I półrocze 2019 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Warcie Bol. za I półrocze 2019 roku.


§ 2.1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warta Bol. za I półrocze 2019 roku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Warcie Bol. za I półrocze 2019 r. stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.


§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku przedkłada się Radzie Gminy w Warcie Bolesławieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT

mgr Mirosław Haniszewski

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie