Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 kwietnia 2019 12:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Warta Bolesławiecka

Skrócony opis dokumentu.

I. Wstęp


Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 450 ze zm.), który mówi, że:
„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni”.


II. Formy współpracy


1. Zgodnie z przyjętym „Wieloletnim Programem Współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2025” (Uchwała Nr XXXI/240/17 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 28 listopada 2017roku Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi poprzez zlecanie, wspieranie lub powierzanie wykonywania zadań publicznych.


2. Program współpracy wyznacza zadania umożliwiające zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz pozwala dysponować środkami publicznymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.


III. Sfera zadań publicznych


1. Gmina Warta Bolesławiecka w 2018 roku zleciła organizacjom pozarządowym zadania w niżej wymienionym zakresie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


IV. Tryb zlecania zadań


1. Realizując program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku Gmina Warta Bolesławiecka podejmowała działania o charakterze finansowym, które realizowane były poprzez wspieranie i powierzanie wykonywania tych zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.


2. Zadanie wymienione w programie realizowane było w formie otwartego konkursu ofert.


V. Realizacja programu


1. Na powierzenie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w budżecie Gminy Warta Bolesławiecka przeznaczono środki finansowe w wysokości:


1) Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci szkolnej i młodzieży gimnazjalnej – 20.500,00 zł,


2) Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych – 179.500,00 zł.


2. W ramach wyżej wymienionych środków w dniu 28 grudnia 2017 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku (Zarządzenie Wójta Gminy Warta Bolesławiecka Nr SOG.Z.78.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.


W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka wpłynęło:

1) na realizację zadania ujętego w dziele V ust.1 ppkt. 1 – 2 oferty,
2) na realizację zadania ujętego w dziale V ust.1 ppkt. 2 – 4 oferty.


Zgodnie z procedurą konkursową określoną w programie współpracy oferty zostały zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną przez
Wójta Gminy Warta Bolesławiecka komisję konkursową (Zarządzenie Wójta Gminy Warta Bolesławiecka Nr SOG.Z.77.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.


3. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację na realizację zadań otrzymały niżej wymienione organizację pozarządowe:


L.p.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania publicznego

Numer i data

zawarcia umowy

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Gminny Klub Sportowy Raciborowice

Upowszechnienie kultury

fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych

I Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości:

Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Jurków

SOG.Um.29.2018

z dnia 12.02.2018r.

41.000,00

2.

Gminny Klub Sportowy

Warta Bolesławiecka

Upowszechnienie kultury

fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych

II Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości:

Warta Bolesławiecka, Wartowice

SOG.Um.28.2018

z dnia 12.02.2018r.

56.500,00

3.

Gminny Klub Sportowy

Tomaszów Bolesławiecki

Upowszechnienie kultury

fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych

III Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości:

Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las

SOG.Um.30.2018

z dnia 12.02.2018r.

41.000,00

4.

Gminny Klub Sportowy Iwiny

Upowszechnienie kultury

fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych

IV Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości:

Iwiny, Lubków

SOG.Um.31.2018

z dnia 12.02.2018r.

41.000,00

5.

Uczniowski Klub Sportowy

„ORIENTPARK.pl”

Iwiny

Upowszechnianie kultury

fizycznej poprzez wspieranie działalności wsferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci szkolnej i młodzieży gimnazjalnej

SOG.Um.32.2018

z dnia 12.02.2018r.

15.500,00

6.

Uczniowski Klub Sportowy

„TUKAN” Iwiny

Upowszechnianie kultury

fizycznej poprzez wspieranie działalności wsferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci szkolnej i młodzieży gimnazjalnej

SOG.Um.33.2018

z dnia 12.02.2018r.

5.000,00VI. Podsumowanie


1. Gmina Warta Bolesławiecka realizując w 2018 roku Program Współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego udzieliła organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego na łączną kwotę 200.000,00 zł.
2. W ramach przyznanych środków udzielono 6 dotacji organizacjom pozarządowym.
3. Wszystkie przyznane przez Gminę dotacje zostały wykorzystane w całości.


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie