Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 maja 2018 10:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Warta Bolesławiecka

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok
I. Wstęp

1. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 450 z późń. zm.), który mówi, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

II. Formy współpracy

1. Zgodnie z przyjętym „Wieloletnim Programem Współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2025” (Uchwała Nr XXXI/240/17Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 28 listopada 2017roku Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi poprzez zlecanie, wspieranie lub powierzanie wykonywania zadań publicznych.

2. Program współpracy wyznacza zadania umożliwiające zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz pozwala dysponować środkami publicznymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

III. Sfera zadań publicznych

1. Gmina Warta Bolesławiecka w 2017 roku zleciła organizacjom pozarządowym zadania w niżej wymienionych zakresach:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

IV. Tryb zlecania zadań

1. Realizując program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku Gmina Warta Bolesławiecka podejmowała działania o charakterze finansowym, które realizowane były poprzez wspieranie i powierzanie wykonywania tych zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Zadania wymienione w programie realizowane były w formie:

1) otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2) pozakonkursowej formy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

V. Realizacja programu

1. Na powierzenie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w budżecie Gminy Warta Bolesławiecka przeznaczono środki finansowe w wysokości:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci szkolnej i młodzieży gimnazjalnej–20.000,00 zł,

2) Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych – 213.500,00 zł.

2. W ramach wyżej wymienionych środków w dniu 28 grudnia 2016 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku (Zarządzenie Wójta Gminy Warta Bolesławiecka Nr SOG.Z.60.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka wpłynęło:

1) na realizację zadania ujętego w dziele V ust.1 ppkt. 1 – 2 oferty,

2) na realizację zadania ujętego w dziale V ust.1 ppkt. 2 – 4 oferty.

Zgodnie z procedurą konkursową określoną w programie współpracy oferty zostały zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną przez
Wójta Gminy Warta Bolesławiecka komisję konkursową (Zarządzenie Wójta Gminy Warta Bolesławiecka Nr SOG.Z.59.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

3. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację na realizację zadań otrzymały niżej wymienione organizację pozarządowe:

L.p.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania publicznego

Numer i data

zawarcia umowy

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Gminny Klub Sportowy Raciborowice

Upowszechnienie kultury

fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych

I Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości:

Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Jurków

SOG.Um.16.2017

z dnia 15.02.2017r.

56.500,00

2.

Gminny Klub Sportowy

Warta Bolesławiecka

Upowszechnienie kultury

fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych

II Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości:

Warta Bolesławiecka, Wartowice

SOG.Um.15.2017

z dnia 15.02.2017r.

75.000,00

3.

Gminny Klub Sportowy

Tomaszów Bolesławiecki

Upowszechnienie kultury

fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych

III Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości:

Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las

SOG.Um.17.2017

z dnia 15.02.2017r.

41.000,00

4.

Gminny Klub Sportowy Iwiny

Upowszechnienie kultury

fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych

IV Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości:

Iwiny, Lubków

SOG.Um.17.2017

z dnia 15.02.2017r.

41.000,00

5.

Uczniowski Klub Sportowy

„ORIENTPARK.pl”

Iwiny

Upowszechnianie kultury

fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci szkolnej i młodzieży gimnazjalnej

SOG.Um.19.2017

z dnia 15.02.2017r.

15.000,00

6.

Uczniowski Klub Sportowy

„TUKAN” Iwiny

Upowszechnianie kultury

fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci szkolnej i młodzieży gimnazjalnej

SOG.Um.20.2017

z dnia 15.02.2017r.

5.000,00

4. Gmina Warta Bolesławiecka w 2017 roku w formie pozakonkursowej udzieliła wsparcia realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób niżej wymienionej organizacji pozarządowej:

L.p.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania publicznego

Numer i data

zawarcia umowy

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Polski Czerwony Krzyż oddział w Bolesławcu

Pomoc społeczna

Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych.

SOG.Um.227.2017

z dnia 03.11.2017r.

5.000,00

5. Wszystkie przyznane przez Gminę dotacje zostały wykorzystane w całości.

VI. Podsumowanie

Gmina Warta Bolesławiecka realizując w 2017 roku Program Współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego udzieliła organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego na łączną kwotę 238.500,00 zł, z czego w ramach otwartego konkursu ofert wydatkowano środki finansowe w wysokości 233.500,00 zł a w formie pozakonkursowej 5.000,00 zł.

W ramach przyznanych środków udzielono organizacjom pozarządowym 7 dotacji w tym 6 dotacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z rozstrzygnięcia konkursu ofert i 1 dotację organizacji pozarządowej realizującej zadanie w formie pozakonkursowej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie