Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 kwietnia 2019 12:04 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RACIBOROWICACH DOLNYCH

DYREKTOR Dariusz Wójcik

Adres: Raciborowice Dolne 59-720 Raciborowice Górne tel. (076) 738-93-74

I. STATUS PRAWNY SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Raciborowicach jest Gminną Samorządową Jednostką Organizacyjną Gminy Warta Bolesławiecka. Działa w oparciu o ustawę o systemie oświaty (opublikowaną w Dz.U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późn. zm.) i Statut Szkoły Podstawowej .

II. ORGANIZACJA

Szkoła Podstawowa w Raciborowicach na podstawie Uchwały nr V/35/99 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej została przekształcona w Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej kl. I-VI. Cykl kształcenia w Szkole wynosi 6 lat zgodnie z ramowymi planami nauczania. Szkoła posiada oddział przedszkolny, w którym realizuje się program wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich.

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Przedmiotem działalności Szkoły jest umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do świadectwa ukończenia Szkoły poprzez jej funkcje dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Do podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Szkoły należą: - obowiązkowe zajęcia edukacyjne, - dodatkowe zajęcia edukacyjne, - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, - nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, - zajęcia świetlicowe. Ciągłość opieki nad uczniami w szkole sprawują nauczyciele – dyżurni. Szczegółowe obowiązki nauczyciela – dyżurnego określone są w Regulaminie stanowiącym załącznik do Statutu Szkoły.

IV. ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

Organami Szkoły są: - Dyrektor Szkoły, - Rada Pedagogiczna, - Rada Rodziców, - Samorząd Uczniowski. Funkcję Dyrektora w Szkole Podstawowej w Raciborowicach sprawuje Pani mgr Ewa Huryk kontakt służbowy: tel. (076) 8189374 Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni. Główny księgowy w Szkole: Maria Wis Sekretarz Szkoły: Anna Zamojska Do kompetencji Dyrektora należy: 1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły, 2) prowadzenie polityki kadrowej Szkoły tak, aby zapewnić możliwie najwyższy poziom realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 3) opracowywanie projektu organizacyjnego Szkoły w oparciu o ramowe plany nauczania oraz nadzorowanie realizacji planu pracy szkoły, 4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 5) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 6) Dysponowanie i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych szkoły, 7) egzekwowanie i kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego w tym decydowanie o wcześniejszym rozpoczęciu, odroczeniu lub realizacji poza szkołą obowiązku szkolnego, 8) bycie kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników szkoły, 9) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 10) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 11) nadzorowanie i realizowanie uchwał oraz przyjmowanie wniosków wszystkich organów Szkoły, 12) w przypadku zawieszenia uchwały dyrektor zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organu prowadzącego, 13) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych, 14) wnioskowanie o przyznanie nagród, odznaczeń, wyróżnień po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 15) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej przygotowując jej posiedzenia 16) reprezentowanie szkoły na zewnątrz 17) stwarzanie warunków do współpracy wszystkich organów szkoły, 18) tworzenie i opracowywanie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców 2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 5) podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia ucznia do innej szkoły. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej w szczególności należy: 1) organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) projekt planu finansowego szkoły, 3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W Szkole Podstawowej w Raciborowicach działa Rada Rodziców. Funkcję przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców sprawuje Jarosław Karbowski.

Kompetencje Rady Rodziców: 1) W Szkole Podstawowej w Raciborowicach działa Rada Rodziców, która jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. 2) Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły. 3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły, 4) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, 5) w celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, 6) szczegółowe cele i zadania Rady Rodziców określone są w Regulaminie będącym załącznikiem do Statutu Szkoły. Pracą Samorządu Uczniowskiego kieruje przewodniczący, który jest wybierany spośród przewodniczących rad klasowych na koniec każdego roku szkolnego.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 1) Samorząd Ucznowski w Szkole tworzą wszyscy uczniowie szkoły, 2) zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 3) regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły, 4) Samorząd może przedstawiać Radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: - prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, - prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, - prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, - prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, - prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, - prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

V. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Szkoła Podstawowa w Raciborowicach jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminy w 100%.

VI. MAJĄTEK, JAKIM DYSPONUJE JEDNOSTKA

Szkoła Podstawowa w Raciborowicach w imieniu Samorządu Gminnego zarządza następującymi nieruchomościami:

1) budynek szkolny, 2) budynek sali gimnastycznej, 3) działka, 4) budynek gospodarczy, oraz środkami trwałymi i wyposażeniem. Dla środków trwałych i wyposażenia prowadzone są w Szkole księgi inwentarzowe.

VII. TRYB DZIAŁANIA

Do wydawania decyzji administracyjnych w Szkole uprawniony jest Dyrektor Szkoły jako organ administracji publicznej w sprawach oświaty.

Zgodnie z kodeksem pracy w sprawach dotyczących stosunków pracy Dyrektor wydaje decyzje jednoosobowo. Konsultowane ze związkami zawodowymi są m. in. decyzje dotyczące: - rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, - rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, - wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i pracy, - przeniesienie służbowe, - wnioski o odznaczenia i wyróżnienia, Jeżeli w przepisach prawa podjęcie decyzji przez dyrektora jest uzależnione od uzgodnienia stanowiska ze związkami zasada jednoosobowego kierownictwa zastępowana jest przez zasadę decydowania kolegialnego.

Do decyzji podejmowanych kolegialnie przez dyrektora należą: - ustalenie regulaminu pracy, regulaminu nagród, regulaminów premiowania i wynagradzania, - określenie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, - określenie planów urlopów wypoczynkowych, - przyznanie świadczeń z funduszu socjalnego, - rozpatrywanie sprzeciwu od nałożonej n pracownika kary porządkowej w trybie art. 112 k.p. Tryb działania organów kolegialnych w Szkole został określony w Regulaminach ich działalności.

Na podstawie Zarządzeń Dyrektor Szkoły wprowadza: procedury kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów księgowych, zasady ewidencji księgowej oraz zakładowego planu kont, klasyfikacji środków trwałych oraz zasad ich umarzania, gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności gospodarności i celowości, wszystkie obowiązujące w szkole Regulaminy oraz zmiany do nich, a także Statut i wszelkie jego zmiany.

VIII. SPOSÓB STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

Akty prawne o charakterze publicznym wprowadzane są w szkole na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Zarządzeń Dyrektora Szkoły. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w sposób szczegółowy określa zasady uchwalania prawa wewnątrzszkolnego. Zarządzenia Dyrektora Szkoły wpisywane są do Księgi Zarządzeń. Pracownicy zostają zapoznani z treścią poprzez złożenie podpisu.

XI. SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Administracja szkolna: dyrektor szkoły, sekretariat, kancelaria, pracuje w godz. 7.15 do 15.15 ; księgowość od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Interesanci, przyjmowani są bez ograniczeń w dniach i godzinach pracy Szkoły. Wszystkie sprawy wpływające przekazywane są Dyrektorowi Szkoły na bieżąco. Dyrektor podejmuje decyzje o kolejności i sposobie ich załatwiania. W pierwszej kolejności załatwiane są sprawy terminowe. W sekretariacie szkoły składa się wszelką korespondencję do Szkoły, sekretariat zajmuje się wysyłaniem i załatwianiem zgodnie z opisem dyrektora wszelkiej korespondencji i decyzji. Poza sprawami terminowymi, pozostałe sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu. Sposób załatwienia sprawy jest podawany w formie pisemnej zainteresowanej instytucji lub osobie.

XII. PROWADZONE REJESTRY EWIDENCYJNE I ARCHIWA ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji: 1) rejestr środków trwałych, 2) ewidencja wyposażenia, 3) ewidencja uczniów, 4) ewidencja dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, 5) arkusze ocen – księgi.

Szkoła Podstawowa w Raciborowicach posiada archiwum od 1948 roku.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie