Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2018 13:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/18 z sesji Rady Gminy

z sesji Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej odbytej w dniu 21 maja 2018r. w trybie nadzwyczajnym

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/18
z sesji Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej
odbytej w dniu 21 maja 2018r. w trybie nadzwyczajnym
w sali narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej


Na stan ustawowy 15 obecnych 12 radnych ( lista obecności w załączeniu do protokołu).


Nieobecni usprawiedliwieni:
1) radny Stanisław Borucki
2) radny Marcin Kowal
3) radny Michał Warchoł


Ponadto w sesji uczestniczyli:

- Wójt Gminy pan Mirosław Haniszewski
- Skarbnik Gminy pani Ewa Tambur,
- Protokolant Lidia Rozdolska.


Czas trwania sesji: od godz. 8:00 do godz. 8.:30


Sesji Rady Gminy przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Adam Maksymczyk.


Przewodniczący obrad otworzył sesję Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej, powitał wszystkich jej uczestników i na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podjęcia uchwał.


Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.


PRZEBIEG OBRAD

Do pkt 1.


Wójt Gminy przedstawił projekt zmiany budżetu gminy, który był przyczyną do zwołania sesji nadzwyczajnej. Wójt poinformował, że zmiana dotyczy dofinansowania budowy dalszej części drogi transportu rolniczego w Raciborowicach Górnych w kierunku Żeliszowa. Wójt przypomniał m.in., że w roku poprzednim Gmina wykonała drogę na odcinku 1km przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego. W tym roku, w związku z przekazaniem Powiatowi gruntu pod tą drogą, Gmina przyznała dofinansowanie jej wykonania w kwocie 136,6 tys.zł.


Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiana w budżecie polega na zmianie klasyfikacji budżetowej przyznanej dotacji na budowę tej drogi przez Powiat, którą to zmianę wprowadził Urząd Marszałkowski. Pani Skarbnik powiedziała, że przeniosła kwotę dotacji z Działu 600 Transportu na Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.


Przewodniczący Rady spytał o pokrycie kwoty deficytu, bo w projekcie uchwały nie ma jej rozpisanej?


Pani Skarbnik wyjaśniła, że deficyt w kwocie 6.204.641,46 zł będzie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.656.516,10zł oraz z pożyczki zaciągniętej na wymianę pieców grzewczych na ekologiczne w kwocie 548.125,36 zł.


Przewodniczący Rady zawnioskował o wpisanie tych danych do uchwały, ponieważ osoby czytający uchwały w BIP-ie nie rozumieją skąd biorą się kwoty na sfinansowanie deficytu.


Radny Robert Kubusiak zgłosił, że w projekcie budowy alejek na cmentarzu obrzeża zostały zaplanowane zbyt nisko, bo na 20cm i chodnik może się rozjechać.


Wójt wyjaśnił, że progi nie mogą być wyższe, bo ludzie mogą sobie zrobić krzywdę; potknąć się. Wójt dodał, że kosztorys na tą inwestycję już wynosi 80 tys.zł a to bardzo drogo i żadne zmiany do projektu już nie da się wprowadzić. Wójt następnie przedstawił Radzie stan realizacji inwestycji oświetlenia ulicznego i powiadomił o próbie kradzieży słupów w Iwinach z piątku na sobotę. Słupy były przygotowane już do wywiezienia - 3 słupy leżały w wysokiej trawie, 2 słupy były odkręcone, 2 lampy potłuczone i jedna uszkodzona. Dziwnym przypadkiem złodzieje wybrali słupy, których właścicielem jest Gmina, bo 100 metrów dalej zostały już zamontowane nowe słupy jeszcze w opakowaniu, które są jeszcze własnością Wykonawcy. Złodzieje celowo wybrali noc z piątku na sobotę, by Urząd Gminy nie mógł się zorientować. Niestety złodzieje mieli pecha, bo jeden z mieszkańców zauważył leżące słupy i dał znać Wójtowi.


Wobec wyczerpania dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały z uzupełnionym paragrafem nr 3 dot. składników pokrycia deficytu i poddał go pod głosowanie.


Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVIII/301/18 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej i podziękował Radnym za przybycie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Maksymczyk


Protokołowała:

Lidia Rozdolska

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie