Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2018 13:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

PROTOKÓŁ NR XXXVII/18 z sesji Rady Gminy

z sesji Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej odbytej w dniu 10 maja 2018r.

PROTOKÓŁ NR XXXVII/18
z sesji Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej
odbytej w dniu 10 maja 2018r.
w sali narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej


Na stan ustawowy 15 obecnych 13 radnych ( lista obecności w załączeniu do protokołu).


Nieobecni usprawiedliwieni:
1) radny Stanisław Borucki
2) radny Marcin Kowal


Ponadto w sesji uczestniczyli:

- Sołtysi (lista obecności w załączeniu do protokołu)
- Wójt Gminy pan Mirosław Haniszewski
- Skarbnik Gminy pani Ewa Tambur,
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Michał Bojanowski,
- Pani Elżbieta Żerdzińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Pan Mirosław Kopczyński - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
- Protokolant Lidia Rozdolska.


Czas trwania sesji: od godz. 10:00 do godz. 13.:00


Sesji Rady Gminy przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Adam Maksymczyk.


Przewodniczący obrad otworzył sesję Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej, powitał wszystkich jej uczestników i na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podjęcia uchwał.


Wobec braku wniosków do porządku obrad Przewodniczący odczytał porządek obrad jn.


Porządek obrad:

1. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017.
3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2017.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej za rok 2017,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej za rok 2017,
- w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Warta Bolesławiecka za rok 2017,
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
5. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
7. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
8. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXVI.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.


Przebieg sesji:


Do pkt.1. - Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017


Wójt Gminy poinformował, że dzisiejsza Sesja absolutoryjna Rady Gminy Warta Bolesławiecka jest już czwartą z kolei, zarazem ostatnią w siódmej kadencji działalności samorządów, w trakcie której oceniana jest działalność organu wykonawczego samorządu gminnego.
Wójt podkreślił, że rok 2017 pomimo wielu problemów, nie obcych także wszystkim samorządom w Polsce, gmina Warta Bolesławiecka zakończyła ogromnym sukcesem, za jaki należy uznać nie tylko równowagę budżetową, uzyskaną dzięki utrzymaniu planowanych i wykonanych dochodów na poziomie wyższym od zaplanowanych i zrealizowanych wydatków, ale przede wszystkim uzyskanie w 2016 roku tzw. nadwyżki budżetowej wynoszącej ponad 5,3 mln. złotych, która już została przeznaczona na realizację dodatkowych zadań inwestycyjnych w infrastrukturę gminną. Sytuacja finansowa naszej gminy pozwala nam na pozostawanie się w gronie nielicznych gmin, które rozwijają się bez zaciągania kredytów, a co za tym idzie – bez narastającego zadłużenia budżetów własnych. Należy jednak zaznaczyć, że w 2017 roku wypracowana nadwyżka wyniosła tylko 416 tys. zł., co świadczy o znacznym spadku naszych dochodów.
Analizując funkcjonowanie gminy i jej organu wykonawczego – Wójta Gminy należy podkreślić, że 2017 rok był zdecydowanie najtrudniejszym w ostatnich minionych latach funkcjonowania. Podstawową przyczyną takiego stanu jest stała już praktyka naszych władz centralnych polegająca na przerzucaniu zadań na barki gmin, bez zabezpieczenia środków finansowych.
Wysokie obciążenia finansowe niezbędne do utrzymania oświaty gminnej, głównie związane z realizacją Karty nauczyciela spowodowały, że na budżet oświaty wraz z wychowaniem przedszkolnym w 2017 roku skierowanych zostało prawie 3,5 mln zł. ze środków własnych budżetu gminnego. Pomoc naszego rządu na utrzymanie przedszkoli pozwoliła nam na zrekompensowanie tych kosztów zaledwie o 100 tys. zł. Poważnym problemem, jaki pojawił się w ostatnim okresie i poważnie obciążającym wydatki budżetu jest wzrost liczby uczniów, którym przysługuje nauczanie indywidualne – w 2017 roku było 6 takich orzeczeń, które wydane w trakcie roku szkolnego nie mogą być zaplanowanym wydatkiem w budżetach oświaty. Kolejnym dużym obciążeniem są urlopy zdrowotne nauczycieli.
Analizując sytuację w oświacie gminnej warto podkreślić coraz gorsze wskaźniki demograficzne w naszej gminie, z których wynika że corocznie spada nam liczba dzieci objętych subwencją. Obecnie mamy tylko 730 uczniów subwencjonowanych w szkołach. Budujące są jednak dane dotyczące liczby urodzin - w roku 2013 urodziło się w całej gminie tylko 73 dzieci, ale już w roku 2017 urodziło się 87 dzieci. Daleko jeszcze co prawda do lat przed 1990 rokiem, gdy w gminie rodziło się nawet 130 dzieci, ale już wróciliśmy do liczby urodzeń końca lat 90-tych.
To wszystko miało ogromny wpływ na utrudnienia w realizacji wydatków oświatowych – zaplanowane środki na wydatki w oświacie były niewystarczające ze względu na to, że grupa nauczycieli mianowanych nie uzyskała w 2017 roku tzw. średniej płacy minimalnej określonej w Karcie nauczyciela. Skutkiem takiej sytuacji na gminę spadł obowiązek zapewnienia środków w kwocie 12,5 tys. złotych (1.478,71 – nauczyciele stażyści; 10.986,27 – nauczyciele mianowani) na wypłatę dodatków wyrównawczych tej grupie zawodowej – wypłata, z powodu trudności budżetowych nastąpiła w styczniu 2018 roku.
To nie zmienia jednak działań na rzecz poprawy stanu technicznego bazy oświatowej w naszej gminie – również w 2017 roku Rada Gminy przekazała niemałe środki finansowe na te zadania. Podstawowym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu bazy technicznej w oświacie gminnej, a dla realizacji tego zadania w ubiegłym roku:
- wykonano prace budowlane w zadaniu „Budowa Przedszkola i oddziału przedszkolnego przy SP w Warcie Bolesławieckiej” na kwotę łączną 400 tys. zł;
- zakupiono wyposażenie do wybudowanego przedszkola przy SP w Tomaszowie Bolesławieckim za łączną kwotę około 70 tys. złotych;
- przeprowadzono inne drobne prace remontowe i modernizacyjne w placówkach oświatowych, a między innymi:
• zakupiono piec do stołówki w Gimnazjum w Iwinach o wartości 14.514,80 zł.,
• ze środków funduszu sołeckiego zakupiono urządzenia i sprzęt elektroniczny do PSP w Szczytnicy za kwotę 10.000,00 zł.,
• w dwóch placówkach oświatowych wymieniono serwery na łączną kwotę 8.243,00 zł.
Realizacja zadań oświatowych w gminie nie opiera się tylko na działaniach podstawowych – mając na względzie dobro dziecka i poprawę wyników kształcenia dodaliśmy do budżetów szkolnych środki na dodatkowe zajęcia: z języka polskiego, matematyki, nauki języków obcych, informatycznych, wyjazdy na baseny.
Aby uczniom dać szansę na odpoczynek po trudach nauki, każde dziecko z klas piątych może skorzystać z 2-tygodniowego wyjazdu na „Zieloną szkołę” nad morzem do Darłówka za symboliczną kwotę 100,00 zł.
Ważnym zadaniem gminy jest stwarzanie młodzieży warunków do spędzania czasu wolnego – w tym celu zatrudniamy tzw. animatorów sportu na naszych nowych obiektach sportowych: ORLIKU w Warcie Bolesławieckiej i pozostałych gminnych boiskach wielofunkcyjnych, którzy prowadzą zajęcia sportowe skierowane do dzieci i młodzieży.
Jesteśmy jedną z niewielu polskich gmin, które od ponad 25 lat organizują corocznie i finansują połowę kosztów organizacji kolonii letnich nad morzem dla wszystkich chętnych dzieci w gminie – w ubiegłym roku z tej formy organizacji wakacji skorzystało 110 uczniów. Wszystkie powyższe działania pokazują, że Wójt i Rada Gminy przywiązują wysoką wagę do spraw realizowanych na rzecz nauczania i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Koszty utrzymania oświaty w gminie nadal podnosi konieczność wdrażania reformy oświatowej, przywracającej 8-letnie szkoły podstawowe. Jesteśmy w trakcie wygaszania gimnazjum, co ostatecznie nastąpi w roku szkolnym 2019-2020. Nie odbywa się to niestety z korektą kosztów w dół – zmiany w systemie nauczania to dodatkowe koszty w budżecie roku 2018, które szacujemy na 450 tys. zł. a w kolejnym 2019 roku przewidujemy konieczność dofinansowania zadań oświaty na kwotę 900 tys. zł. Niestety, nie możemy liczyć na wzrost subwencji oświatowej, a najprostszą drogą do uzyskania środków na zadania oświatowe jest cięcie wydatków inwestycyjnych.
Trudnym i ważnym problemem minionego roku była w dalszym ciągu sprawa wdrożenia w życie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 roku w takiej formie, by mieszkańcy naszej gminy nie odczuli zmian. Borykaliśmy się tu z utrudnieniami związanymi z niekorzystnymi dla gminy rozwiązaniami dotyczącymi egzekucji należności z tytułu tych opłat. Zaległości z tego tytułu urosły w 2017 roku do kwoty 143,8 tys. zł. od 441 podatników, pomimo ciągłego monitorowania i kierowania do egzekucji.
Nowy system poboru opłaty pozwolił nam na ustalenie listy, wszystkich zobowiązanych do płatności za odbiór odpadów, gospodarstw domowych. Nadal borykamy się z unikaniem płatności za odbiór odpadów. Właściciele nieruchomości na różne sposoby próbują uciec od opłaty informując na przykład, że mają tak mało odpadów, że gromadzą je u sąsiadów lub krewnych lub przekonując nas, że nie wytwarzają w ogóle odpadów.
Najwięcej problemów występuje przy odbiorze odpadów z budynków wielolokalowych. Nawet w przypadku deklaracji złożonej na segregację odpadów – wpłynęła taka od zarządcy kilku budynków w Szczytnicy – segregacja nie jest prowadzona i toczy się tam spór między mieszkańcami a zarządcą. Innym problemem, w jakim musimy często jako gmina uczestniczyć, jest brak dyscypliny w sposobie gromadzenia odpadów. Poza nieprzestrzeganiem zasad wiążących się z koniecznością sortowania odpadów na frakcje stykamy się z brakiem poszanowania podstawowych zasad utrzymania czystości i porządku – zdarzają się często sytuacje, gdy kubły są niewypełnione, a worki z odpadami zaśmiecają teren przyległy do miejsca ustawienia kubłów. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy zarówno mieszkańcy, jak i zarządcy nieruchomości próbują zrzucić na gminę lub naszą Spółkę w Lubkowie.
Jednak w tym zakresie np. na osiedlu w Tomaszowie Bolesławieckim i osiedlach w Iwinach oraz Raciborowicach Górnych sytuacja nieco się poprawiła. Niestety nowy system gospodarki odpadowej nadal generuje duże straty finansowe i jest przyczyną tworzenia ujemnego wyniku finansowego, co w następstwie powoduje konieczność dopłaty z budżetu gminy. W 2017 roku osiągnęła ona kwotę 500 tys. zł., co jest bardzo niebezpieczne dla budżetu gminy Warta Bolesławiecka.
Bardzo trudnym dla gminy tematem było funkcjonowanie naszego ZGK Spółka z o.o., która wymaga dużego zaangażowania ze strony właściciela, którym jest gminy poprzez stały, bieżący nadzór. Przed nową Panią Prezes stoją bardzo poważne zadania w zakresie utrzymania jakości i zakresu usług komunalnych realizowanych przez Spółkę. Ważne jest utrzymanie dobrego wyniku finansowego przy utrzymaniu niskich cen usług, dbałość o załogę realizującą te zadania oraz stały rozwój Spółki, gdyż tylko w ten sposób będzie ona służyła gminie i jej rozwojowi.
W najbliższej przyszłości należy zwrócić uwagę na kształtowanie się cen usług komunalnych, by nie generowały dalszej straty finansowej w Spółce. Brak skutecznych działań na rzecz zmniejszenia obecnych strat może w przyszłości skutkować zaleceniem pokrycia strat z budżetu gminy, lub wskazanie jako rozwiązania – ogłoszenie upadłości Spółki, co byłoby katastrofą dla gospodarki gminy Warta Bolesławiecka. Dlatego też przy ustalaniu nowej taryfy za wodę i ścieki należy rozsądnie podejść do tego ważnego zagadnienia. Tym bardziej, że Spółka corocznie generuje straty – głównie na gospodarce odpadowej i licząc od daty powołania jej do życia do 2017 roku dłuż osiągnął wartość 400 tys. zł.
W 2017 roku po wielu kłopotach i wytężonych staraniach udało się sfinalizować przejęcie terenu pod budowę cmentarza dla osiedla w Szczytnicy, co odbyło się dzięki wspólnym pozytywnym decyzjom Nadleśnictw w Bolesławcu i Złotoryi. Dziś trwa jego budowa za kwotę 280 tys. zł., a otwarcie jest zaplanowane w lipcu bieżącego roku.
Powyższe małe sukcesy skutecznie tłumią wieści z zakresu działalności kluczowych podmiotów gospodarczych gminy. We wrześniu 2015 roku Firma Atlas – właściciel Kopalni Gipsu i Anhydrytu Oddział „Lubichów” zaprzestał wydobycia i wypompowywania wody z chodników kopalnianych, co doprowadzi w najbliższych latach do zalania kopalni, a w dalszej kolejności - rekultywacji zakładu. Gmina już teraz z tego powodu straci docelowo 400 tys. zł. rocznie oraz około 1 mln. zł. za staw osadowy nr I, którego właścicielem jest Zakład Hydrotechniczny Rudna. Warto w tym miejscu dodać, że Firma Atlas pożegnała się z naszą gminą miłym akcentem – gmina otrzymała darowiznę w kwocie 180 tys. złotych, która została podzielona na dwie raty – druga z rat wpłynie do dnia 30 czerwca 2018.
Gmina w 2017 roku pomagała przy remontach sakralnych obiektów zabytkowych. Dofinansowanie otrzymały parafie: w Raciborowice Górnych w kwocie 20 tys. zł., w Tomaszowie Bolesławieckim na wykonanie drugiego etapu prac na wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej obrazu „Biczowanie Chrystusa” w kwocie 10 tys. zł oraz w Okmianach na kwotę 10 tys. zł. Nie zdążyła ze złożeniem niezbędnych dokumentów Parafia w Warcie Bolesławieckiej i stąd nie zostały wykorzystane wszystkie zaplanowane na ten cel środki.
Samorząd, który nie inwestuje, a tylko przejada na bieżące zadania zgromadzone środki publiczne, nie ma we współczesnym świecie szans na zrównoważony rozwój, nie dogoni pędzącego ku nowym technologiom świata, nie da gwarancji swoim mieszkańcom na godziwy byt. Dlatego też od 1990 roku gmina Warta Bolesławiecka zawsze przeznaczała często ogromne pieniądze na realizację zadań inwestycyjnych, głównie infrastrukturalnych, dzięki czemu byliśmy pierwszą w dawnym województwie legnickim w pełni zwodociągowaną, skanalizowaną i stelefonizowaną, z wieloma utwardzonymi drogami, z zapewnieniem dostaw gazu dla niemal 70% społeczności gminnej. Kolejna duża inwestycja dała już w 1996 roku każdemu chętnemu mieszkańcowi dostęp do telefonu stacjonarnego.
Wójt dodał, że każdego roku przypomina, że były w historii naszej gminy takie lata, w których na inwestycje przeznaczane było niemal 70% budżetu. Zmieniała się jednak sytuacja gmin, latami dociążano je dodatkowymi zadaniami, rosły koszty utrzymania oświaty gminnej – jednak przez cały ten okres w gminie Warta Bolesławiecka Samorząd nie zaprzestał inwestowania w rozwój.
W 2017 roku na cele inwestycyjne przeznaczone zostały środki w kwocie 6.971.384,00 zł., które stanowią około 20,0% wydatków budżetu gminy.
Z tych środków w minionym roku zrealizowane zostały między innymi zadania wymienione w poniższej tabeli:

1 Przebudowa drogi powiatowej w Szczytnicy 450 tys. zł.
2 Przebudowa dróg wewnętrznych w Warcie Bolesławieckiej, Raciborowicach Górnych i Dolnych, Tomaszowie Bolesławieckim , Jurkowie, Lubkowie i Wilczym Lesie 1.784,6 tys. zł
3 Przebudowa szatni sportowej gminnego Klubu Sportowego w Raciborowicach Górnych 300 tys. zł.
4 Zakup tablic i wyposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjum 46 tys. zł.
5 Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego 431,5 tys. zł.
6 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Warcie Bolesławieckiej 72 tys. zł.
7 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na osiedlu w Tomaszowie Bolesławieckim 190 tys. zł.
8 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Iwiny-Warta Bolesławiecka 1.390 tys. zł.
9 Budowa placu zabaw w Wilczym Lesie 82 tys. zł.
10 Dokończenie budowy przedszkola przy SP w Tomaszowie Bolesławieckim 857 tys. zł.
11 Zakup samochodu dla Posterunku Policji w Warcie Bolesławieckiej 45 tys. zł.
12 Zakup przystanków autobusowych 25 tys. zł.
13 Budowa cmentarza komunalnego w Szczytnicy 80 tys. zł.

W tych działaniach inwestycyjnych ogromne znaczenie miało pozyskanie przez kadrę Urzędu Gminy oraz Wójta środków finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania, i tak w 2017 roku uzyskaliśmy łącznie środki w kwocie 1.290 tys. zł. z zewnętrznych źródeł finansowania, których przeznaczenie przedstawia poniższa tabela:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego 231 tys. zł. Na przebudowę drogi transportu rolnego w Raciborowicach Górnych
636 tys. zł. Zwrot kosztów poniesionych na budowę przedszkola przy Szkole Podstawowej w Tomaszowie Bolesławieckim
77 tys. zł Na rozwój e-usług publicznych „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”
Ministerstwo sportu 330 tys. zł. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Iwiny-Warta Bolesławiecka

Powyższe środki zwiększyły budżet gminy i podwyższyły tym samym możliwości inwestycyjne roku 2017.

Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt podkreślił, że sukcesy gminy i sprawne działanie na rzecz realizacji zadań poprawiających byt naszych mieszkańców nie byłyby możliwe gdyby nie zaangażowanie w sprawy tych ludzi ze strony wspaniałych i zaangażowanych radnych, sołtysów, odpowiedzialnych i konsekwentnych urzędników.

Kończąc sprawozdanie Wójt Gminy przypomniał, że już po raz 28 w dniu 27 maja będziemy obchodzić rocznicę powstania samorządu terytorialnego. Zdaniem Wójta był to czas intensywnego rozwoju naszej gminy, który nie mógłby zaistnieć bez zaangażowania osób, dla których działalność społeczna ma jeszcze znaczenie. Korzystając z okazji Wójt podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę zaznaczając, żeto tylko dzięki ogromnej pracy Radnych, Sołtysów i Urzędników udaje się realizować coraz trudniejsze zadania inwestycyjne i te mniej widoczne – administracyjne, jak również dodatkowe zadania, przekazywane samorządom przez rządzących w Warszawie.
Radny Józef Słobodzian – Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów spytał, czy Rada, Wójt i urzędnicy nie mogą zrobić czegoś więcej, by ściągalność od dłużników podatkowych była bardziej skuteczna?

Wójt Gminy wyjaśnił, że może jedynie postępować w ramach prawa. W pierwszej kolejności wysyłane jest upomnienie o niezapłaconej należności. Po odebraniu upomnienia przez podatników zdarza się, że wielu z nich wpłaca swoje należności. Na bazie swojego 29 letniego doświadczenia Wójt poinformował, że obudzony w nocy może wymienić tych mieszkańców, którzy niechętnie płacą Gminie podatki. Natomiast ci sami dłużnicy chętnie pobierają świadczenia socjalne z GOPS-u. Wójt dodał, że pieniądze z „500+” nie wiele w tym przypadku zmieniło. Są przypadki, że osoby zalegające z opłatą za wodę i ścieki uregulowały swoje należności po otrzymaniu „500+”; częściowo nawet zapłacili podatki ale po pewnym czasie zaprzestali płacenia. Wójt był zdania, że może inflacja zjadła już częściowo „500+”. Wójt poinformował, że dłużnikami Gminy i ZGK nie są wyłącznie osoby o złej sytuacji finansowej. Są też tacy, którzy wolą swoje środki finansowe przeznaczyć np. na coś mocnego, co wywołuje u nich więcej emocji, niż na zapłacenie podatków i opłat lokalnych.


Pani Skarbnik dodała, że upomnienia do zapłaty kierowane są dwukrotnie. Jeśli płatnik nadal nie płaci swoich należności sprawa kierowana jest do komornika.


Wójt Gminy wyjaśnił, że komornik ściąga należności od dłużnika jeśli ma z czego. Wójt przekazał, że co raz częściej pojawiają się takie protokoły komorników na które Wójt nie ma wpływu, a z których wynika brak ściągalności.


Pani Skarbnik przekazała, że prawo zabrania ściągania długów ze świadczeń pomocy społecznej.


Radny Robert Kubusiak poinformował, że w pkt 4 Analizy stanu gospodarki odpadami pani Prezes nie podała danych dotyczących liczby osób, które nie płacą za odpady.


Pani Skarbnik wyjaśniła, że Spółka nie posiada takich danych. Dane o osobach nie płacących posiada wyłącznie Urząd Gminy. Pani Skarbnik dodała, że dane te zostały pokazane w naszym sprawozdaniu; jest w nim napisane ile Gmina ściąga opłat, ile zapłaciła Spółce i jaka jest zaległość. Pani Skarbnik przekazała, że Urząd prowadzi Ewidencję opłat za odpady i wiemy kto nie płaci tych opłat.


Radny Robert Kubusiak uzupełnił swoją wypowiedź dodając, że w pkt 4 Analizy dot. nie zawartych umów wpisane jest „brak danych”.


Sekretarz Gminy wyjaśniła, że pani Prezes nie posiada takich danych; właściciele nieruchomości składają deklaracje na odpady do Urzędu Gminy. Nadto osób, które zalegają z opłatą nie można podawać z uwagi na ochronę danych osobowych.


Radny Tadeusz Hałuza spytał o ściągalność opłat, gdy komornikowi nie uda się ściągnąć pieniędzy, to czy koszty te ponoszone są przez Gminę?


Pani Skarbnik potwierdziła, że w takich przypadkach Gmina ponosi koszty wywozu i zagospodarowania odpadów.


Wobec wyczerpania dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy przyjęła Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za rok 2017.


Do pkt. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017.


Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu rozpatruje i zatwierdza organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.


Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 zostało przedłożone przez Wójta Gminy w dniu 22marca 2018r. i zaopiniowane pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchwałą Nr IX/3/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2017r.


Komisja Rewizyjna Rady Gminy rozpatrzyła:
1) sprawozdanie finansowe gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017,
2) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
3) informację o stanie mienia gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017.
W wyniku rozpatrzenia sprawozdań jw. Komisja w dniu 18 kwietnia 2018r. wydała pozytywną opinię w sprawie rozpatrzenia przedmiotowych sprawozdań i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka z wykonania budżetu gminy za rok 2017.


Regionalna Izba Obrachunkowa sporządziła opinię do Wniosku Komisji Rewizyjnej zamykając tym samym procedury niezbędne do podjęcia czynności zarezerwowanych przepisami prawa dla Rady Gminy.
Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego etapu obowiązującej procedury w celu rozpatrzenia sprawozdań tj. zapoznania się:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017;
2) ze sprawozdaniem finansowym gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017;
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok
4) z informacją o stanie mienia gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017.
5) Dyskusja


Wobec braku uwag do procedury jw. Przewodniczący spytał Radnych, czy wszyscy zapoznali się z dokumentami wymienionymi powyżej. Po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi Przewodniczący rozpoczął realizację etapu rozpatrywania sprawozdań.


Ad 1) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017


Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie było przedmiotem analiz komisji stałych Rady i nie ma potrzeby ponownego zapoznawania się ze sprawozdaniem.


Wobec braku uwag do powyższego stwierdzenia Przewodniczący przystąpił to kolejnego punktu procedury.


Ad.2) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017


Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie finansowe, które składa się z 4 sprawozdań. Pani Skarbnik wyjaśniła, że pierwsze sprawozdanie tj. Rachunek zysków i strat służy do obliczenia wyniku finansowego. Zawiera on przychody i koszty. Jego głównym celem jest podsumowanie tego, czy Gmina za dany rok uzyskała stratę. W naszym przypadku za rok 2017 rachunek zysków i strat zamknął się wynikiem dodatnim, który wynosi 6.689.277,93 zł. W tym sprawozdaniu zestawia się przychody, wszystkie koszty czyli całą działalność, która Gmina prowadzi, materiały, amortyzację. Po przedstawieniu tych wszystkich danych wychodzi wynik i strata. Drugie sprawozdanie jest to Zestawienie zmian funduszu. Zestawienie to prezentuje nam składniki majątkowe w roku bieżącym i poprzednim. Celem Zestawienia jest umożliwienie ustalenia łącznego zysku lub straty wynikającej z działalności Gminy. Pani Skarbnik wyjaśniła, że pokazane są składniki majątkowe; czy coś zostało sprzedane, czy Gmina przejęła coś nieodpłatnie. W roku 2017 Gmina przekazała nieodpłatnie majątek na kwotę 221.240,13 zł. – chodzi o pomoce naukowe, które Gmina zakupiła i przekazała SP Tomaszów Bol. Strata na koniec roku wynosiła 29.500.222,22 zł a zysk36.189.500,89zł. Czyli wynik finansowy był dodatni. Trzecim sprawozdaniem jest Bilans jednostki tj. Urzędu Gminy, szkół i GOPS-u. Składa się on z pasywów i aktywów. Po stronie aktywach przedstawiony jest cały majątek Gminy czyli budynki, budowle, środki transportu, środki pieniężne. Po stronie pasywów pokazujemy z czego finansujemy zobowiązania wobec dostawców, ZUS-u, pracowników. Strona aktywów i pasywów zamyka się tą samą kwotą. Czwarte sprawozdanie to Bilans wykonania budżetu, który także składa się z aktywów i pasywów. Po stronie aktywów są środki pieniężne, jakie Gmina posiada na koniec 31 grudnia. Po stronie pasywów są zobowiązania Gminy i ostateczny wynik finansowy czyli tzw. nadwyżka finansowa. Strona aktywów i pasywów musi zamknąć się tą samą kwotą.


Wobec braku uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym gminy za rok 2017.


Ad.3) Zapoznanie się z opinią RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok – uchwała nr IX/3/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2018r.


Przewodniczący odczytał pozytywną Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok – uchwała nr IX/3/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2018r.


Wobec braku pytań do Opinii jw. Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy zapoznała się z Opinią RIO.


Ad.4) Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017.


W informacji wykazano:
 wartość mienia gminy na dzień 31.12.2017 r. o łącznej powierzchni 435.4691 ha,
 grunty pod budynkami i budowlami na dzień 31.12.2017 r. o łącznej powierzchni
0,7553 ha,
 grunty pod drogami gminnymi według stanu na dzień 31.12.2017 r. o łącznej powierzchni 241.0952 ha,
 w 2017 roku gmina zbyła grunty o powierzchni 0,1303 ha
 w 2017 roku gmina posiadała grunty oddane w dzierżawę o powierzchni 21.8904 ha , w użyczenie 5.8463 ha, w użytkowanie 0,9070 ha oraz w trwały zarząd 0,7759 ha
 w 2017 r. gmina nabyła grunty o powierzchni 0,25032 ha
 dochody majątkowe gminy Warta Bolesławiecka w 2017 r. stanowiły 37.017,54 zł.
Informację sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017 r. poz. 2077 ).


Ad.5) Dyskusja
Przewodniczący ogłosił dyskusję nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017.
Radny Józef Słobodzian – Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów stwierdził, że Komisja Planowania Budżetu pozytywnie zaopiniowała sprawozdania i przychyla się do Wniosku Komisji Rewizyjnej.


Wobec wyczerpania dyskusji nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017 Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i poddał uchwałę pod głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy zatwierdziła sprawozdania uchwałą nr XXXVII/295/18w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017uchwałą nr XXXVII/295/18w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 – uchwała została przyjęta jednogłośnie(uchwała wraz ze sprawozdaniami w załączeniu do niniejszego protokołu).


Do pkt.3.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2017.


Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy zapoznała się z następującymi dokumentami:

1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017
2) Sprawozdaniem finansowym za rok 2017,
3) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017,
4) Informacją o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2017.


Następnie Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie Wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy wraz z Opinią Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia sprawozdań.


Przewodniczący odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej do WNIOSKU Komisji Rewizyjnej . Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna (uchwała Nr IX/12/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w załączeniu do niniejszego protokołu).


Wobec braku uwag lub pytań do Komisji Rewizyjnej Przewodniczący odczytał treść uchwały sporządzonej zgodnie z treścią Wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2016 i poddał uchwałę pod głosowanie.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za uchwałą głosowało 13 radnych na ustawową liczbę 15 radnych. Wymóg zawarty w art. 28a ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym został spełniony. Wobec powyższego stwierdza się, że Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy. Uchwała nr XXXVII/296/18 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2017Uchwała nr XXXVII/296/18 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2017 w załączeniu do niniejszego protokołu.


Przewodniczący Rady złożył Wójtowi gratulacje za udzielone dodając, że pozytywna ocena wykonania budżetu gminy za rok 2017 dotyczy również urzędników Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej.


Wójt Gminy podziękował za 100% absolutorium.Wójt podziękował także za zaufanie i i dobrą ocenę, która jest dla niego dużą satysfakcją. Wójt poprosił o wybaczenie mu, że czasem nie jest przychylny wnioskom składanym przez Radnych. Jedyną przyczyną braku realizacji niektórych wniosków jest zły wynik ekonomiczny budżetu gminy. Wójt Gminy przekazał, że Przewodniczący Rady ma rację, że absolutorium nie jest jedynie zasługą Wójta. Wójt potwierdził, że jest to zasługa także Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Rad Sołeckich, działaczy społecznych, kulturalnych i gospodarczych, a także urzędników Urzędu Gminy. Pozyskiwanie środków finansowych przez Gminę nie są już duże, bo tytułów do pozyskiwania środków z UE Gmina ma bardzo mało.


Do pkt.4. Podjęcie uchwał:


1) UCHWAŁA w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej za rok 2017


Sprawozdanie finansowe GCK był przedmiotem analiz na posiedzeniach komisji stałych.


Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu Józef Słobodzian stwierdził, że w sprawozdaniu GCK za rok 2017 pan Dyrektor rozpisał solidnie każdy grosz; wszystkie kwoty zostały opisane i Komisja nie wnosi żadnych uwag.


Wobec braku uwag lub pytań do sprawozdania GCK Przewodniczący poddał uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVII/297/18w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej za rok 2017 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


2) UCHWAŁA w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej za rok 2017


Sprawozdanie z działalności GOPS był przedmiotem analiz na posiedzeniach komisji stałych.


Wójt Gminy poinformował, że GOPS od kilku lat otrzymuje coraz więcej zadań do realizacji bez większego wsparcia kadrowego, co jest świadectwem bardzo dobrze zorganizowanej kadry w tym ośrodku. Jest to z pewnością zasługa pani Kierownik i pracowników GOPS. Za to Wójt z całego serca podziękował pani Kierownik. Wójt zwrócił uwagę Radnym, że przed Gminą i GOPS-em będą stawać co raz to trudniejsze zadania i większe obciążenia. Obecna kontrola w GOPS-ie pokazuje, że obciążenia pracowników GOPS będą mocno wzrastały. Po pierwsze – nasze społeczeństwo starzeje się a długość życia obecnie wzrasta. To powoduje, że zadań w szczególności tych opiekuńczych seniorów, będzie coraz więcej. Tu Wójt wspomniał, że nie chodzi o ponoszeniu sporych już kosztów pobytu w domach opieki społecznej dla ludzi nie mających rodziny, są samotni. Chodzi o to, że pojawiają się przypadki porzucenia osób starszych przez rodzinę. Przykładów pozostawienia rodziców przez dzieci, które wyjechały za granicę i tam się osiedliły jest w naszej Gminie coraz więcej. Wiadomo, że z wiekiem ludzie ci stają się bardziej niedołężni i nie mogą już sami funkcjonować. Przed Gminą więc staje trudne zadanie opiekuńcze wobec tych osób i ponoszenie coraz większych kosztów za utrzymanie w domach opieki. Kolejnym nowym zadaniem jakie sto przed Gminą to wyprawka szkolna 300+. Wójt wyjaśnił, że Ustawodawca postanowił, że Wójt ma w ciągu 2 miesięcy wydać decyzje administracyjne w tej sprawie. To zadanie oczywiście spada na GOPS. Wójt wierzy, że kadra GOPS poradzi sobie z przygotowaniem tak ogromnej ilości, kolejnej już, decyzji administracyjnych, bo jest to bardzo dobra, sprawna i odpowiedzialna kadra. Wójt z tego powodu ma ogromną satysfakcję, bo jak wiadomo skarg na 500+ w naszej gminie nie było, przeciwnie całe zadanie zostało przeprowadzone sprawnie. Dlatego też Wójt jest zdania, że i tym razem pracownicy GOPS sobie poradzą.


Radna Ewa Kulig spytała panią Kierownik, czy w roku 2017 przybyło osób korzystających z opieki. Czy jest różnica między rokiem 2016 a 2017.


Kierownik GOPS pani Elżbieta Żerdzińska poinformowała, że liczba osób korzystających z opieki spadła. Spadła liczba dzieci korzystających z obiadów w stołówkach szkolnych, na co ma wpływ demografia, ale również „500+”. Spada również liczba osób starszych korzystających z opiekunek. Tu powodem są środki finansowe, które nie pozwalają na bezpłatne skorzystanie z opieki. W szczególnych przypadkach GOPS pomaga tym osobom stosując środki specjalne. Pani Kierownik dodała, że część z tych osób nabyła prawa do emerytury w związku z wejściem w życie nowej ustawy emerytalnej. Pani Kierownik dodała też, że trochę inaczej jest w świadczeniach rodzinnych. W roku 2016 wypłaconych zostało 100 świadczeń becikowych a już w roku 2017 tylko 70. Spadła więc liczba osób kwalifikujących się do wypłaty becikowego, co oznacza, że poziom życia rodzin podniósł się.


Wobec braku uwag lub pytań do sprawozdania GOPS Przewodniczący poddał uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVII/298/18w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej za rok 2017 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


3) UCHWAŁA w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Warta Bolesławiecka za rok 2017


Ocena zasobów pomocy społecznej była przedmiotem analizy na posiedzeniach komisji stałych.


Wobec braku uwag lub pytań do Oceny zasobów pomocy społecznej Przewodniczący poddał uchwałę zatwierdzającą dokument GOPS pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVII/299/18w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Warta Bolesławiecka za rok 2017 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


4) UCHWAŁA w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok


Wójt poinformował, że tak jak przedstawiał na posiedzeniach komisji, zmiany do budżetu składają się z 3 elementów:
1) zwiększenie środków finansowych na melioracje o 5 tys.zł, które brakują do podpisania umowy z uwagi na rozszerzenie zakresu zadań odtworzenia, odmulania, pogłębiania rowów melioracyjnych;
2) przeznaczenie 6.500 zł na zakup kasków dla uczniów zdających na kartę rowerową zgodnie z Interpelacją Radnych z Raciborowic;
3) przekazanie 6 tys. zł dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup myjki i suszarki ultradźwiękowej, na którą składają się wszystkie gminy Powiatu Bolesławieckiego.


Radny Krzysztof Boluk wyjaśnił, że Komendant PSP w Bolesławcu zwrócił się z taką prośbą do wszystkich gmin. Chodzi tu o zakup myjki do mycia masek do aparatów powietrznych i do suszarki. Z racji tego, że nasze jednostki OSP posiadają 6 aparatów powietrznych i obecnie OSP Raciborowice otrzymały środki na zakup 2 takich aparatów powietrznych, więc w sumie będzie ich osiem. W związku z tym wszelka konserwacja takiego sprzętu jest dosyć droga. Wcześniej sprzęt ten był wożony do serwisu i opłaty za to były dość wysokie. Obecnie tą usługę nieodpłatnie wykonuje PSP w Bolesławcu. Urządzenie takie jest bardzo drogie a chodzi o bezpieczeństwo strażaków.


Radny Michał Warchoł spytał, czy OSP będzie płaciło za tą usługę?


Radny Krzysztof Boluk wyjaśnił, że nasze OSP nie będzie ponosiło kosztów wykonania badania, mycia i wymiany podzespołów masek, głównie membran. Raz na 6 lat musi być poddany gruntownemu remontowi automat oddechowy i reduktor w serwisie.


Wobec braku uwag lub pytań do uchwały zmieniającej budżet Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVII/300/18 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rokuchwałę nr XXXVII/300/18 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


Do pkt.5. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017


Przewodniczący stwierdził, że Radni otrzymali na piśmie Analizę stanu gospodarki odpadami i poprosił o zgłaszanie uwag do tego dokumentu.


Wobec braku uwag Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy przyjęła Analizę do akceptującej wiadomości.


Do pkt.6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok


Przewodniczący stwierdził, że Radni otrzymali Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na piśmie i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do tego dokumentu.


Wobec braku uwag do Sprawozdania Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy przyjęła Sprawozdanie do akceptującej wiadomości.


Do pkt.7. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami


Wójt Gminy przedstawił informację za okres między sesjami tj. od 21marca br. do dnia tej sesji. W tym okresie Wójt Gminy zajmował się m.in.:
- pojawiającym się problemami spadkowymi zadłużonych w bankach mieszkańców, którzy umarli a ich rodziny odrzuciły spadek; ostatnim spadkobiercą jest gmina i banki chętnie do niej wyciągają ręce o spłatę zobowiązań po zmarłym mieszkańcu; w ostatnim okresie 1,5 roku pojawiły się takie 2 przypadki; Gmina w takich przypadkach odpowiada do wysokości wartości mienia spadkowego ale jeśli mienie to jest bez wartości to nie ma problemu; gorzej, gdy taka osoba pozostawia walący się dom lub 20 arów gruntu wówczas Gmina ma już problem prawny; Wójt poinformował, że Związek Gmin Wiejskich czyni starania o zmianę przepisów prawnych w tym zakresie;
- odbył się koncert patriotyczny w Wilczym Lesie z okazji dnia 3 maja, gospodarzem był Sołtys Wilczego Lasu i Proboszcz Parafii Okmiany;
- problemami związanymi z uszkadzaniem lamp oświetlenia ulicznego przez kierowców, którzy znikają po kolizji i nie można ustalić winnego; tylko w jednym przypadku udało się namierzyć winnego kolizji ale tylko dlatego, że nie był w stanie odjechać z miejsca zdarzenia; Wójt poprosił Radnych i Sołtysów o zwracanie uwagi na tego typu przypadki i przekazywanie do Gminy informacji o takim kierowcy, bo inaczej koszty napraw obciążają budżet Gminy; Wójt przypomniał, że oświetlenie uliczne nie zostało zbudowane dla kaprysu Wójta a dla dobra mieszkańców i mieszkańcom ma służyć; zwłaszcza, że najczęściej sprawcą nie jest mieszkaniec Gminy a osoba z zewnątrz;
- w dniu 11 maja br. zostanie sfinalizowany zakup części torowiska w Raciborowicach od spółki cementowni;
- przetargiem na zagospodarowanie odpadów – jak co roku Gmina ogłasza przetarg, bo zapis ustawowy dot. zlecania In hause spółkom komunalnym jest w przypadku naszej Spółki niejasny; wpłynęła tylko jedna oferta tj. oferta naszej Spółki i pokrywa się z kosztami z roku poprzedniego;
- przygotowaniami do Zielonej Szkoły i koloniami letnimi; na Zieloną Szkołę pojedzie ok. 200 uczniów, z tego ok. 120 III-klasistów i ok. 80 klas V; III-klasiści jadą na 1 tydzień a V-klasiści na 2 tygodnie; na kolonie natomiast pojedzie niecałe 80 dzieci;
- ogłoszeniem konkursu na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iwinach oraz na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Raciborowicach Dolnych z uwagi na zakończoną kadencję;
- realizacją inwestycji drogowych – remonty dróg zostały już zrealizowane w Wartowicach, częściowo w Lubkowie i Iwinach, trwają już też prace w Raciborowicach i w Warcie Bol.; termin wykonania inwestycji upływa z końcem sierpnia br. więc jeśli mieszkańcy zgłaszają jakieś braki np. zjazdów, poboczy to są to uwagi przedwczesne; Wójt zapewnił, że Firma wykonuje te zadania wg własnego harmonogramu i jeśli czegoś nie wykonuje to tylko dlatego, że tak ma ułożony terminarz prac; Wójt przekazał, że służby UG pilnują wykonania pełnego zakresu robót przez Wykonawcę; Wójt dodał, że niestety są tacy mieszkańcy, którzy próbują wyegzekwować od Wykonawcy zjazdy na swoje nieruchomości, które nie zostały zaplanowane w dokumentacji lub zostały zaplanowane ale na krótszym odcinku niż życzyłby sobie właściciel; Wójt dodał jednak, że oczekuje na uwagi od Radnych i mieszkańców w sprawie tych inwestycji bezpośrednio do pracownika UG pani Kuneckiej; Wójt wyjaśnił także, że humus z drogi w Tomaszowie Bol. w kierunku Szczytnicy został zabrany na potrzeby Gminy tj. na rekultywację składowisk odpadów i został zgromadzony przy boisku w Tomaszowie Bol.;
- realizacją budowy boiska wielofunkcyjnego na osiedlu w Szczytnicy – Wójt poinformował, że otrzymał już zaproszenie od Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podpisanie promesy na dofinansowanie budowy ze środków UE; Wójt chce uruchomić boisko jak najszybciej po otrzymaniu zgody od Starostwa na jego użytkowanie; przypuszczalnie w okolicach 30 czerwca br.;
- podpisanie umów na wykonanie bieżni lekkoatletycznych dla szkoły w Raciborowicach Dolnych i w Tomaszowie Bol.; Wójt poinformował Radnych z Tomaszowa Bol. i Sołtysa, że na okres budowy bieżni przy PSP Tomaszów Bol. droga przy szkole będzie zamknięta dla ruchu samochodowego z uwagi na brak miejsca przy szkole na technologiczną możliwość wykonania bieżni;
- z uwagi na oszczędności w inwestycjach oświetlenia ulicznego na ok. 21 tys.zł, głównie w Tomaszowie Bol. po przetargach, Wójt zdecydował o wymianie 24 lamp ledowych w centrum wsi Raciborowic Górnych i Dolnych;
- pojawiającymi się wnioskami od mieszkańców w momencie zakończenia inwestycji drogowej o wykonanie na nowej drodze spowalniaczy – Wójt poinformował, że jest Wyrok Sądu w Łodzi z 19.06.2017r., gdzie mieszkańcy mający swoje budynki w pobliżu progów spowalniających oskarżyli Gminę Izabelin za zakłócanie spokoju i pękanie domów - i sprawę wygrali tak więc, jeśli Wójt tłumaczy Radnym, że progi nie mogą być zamontowane na danym odcinku drogi to nie dlatego, że tak sobie sam wymyślił, tylko dlatego, że mieszkańcy wnioskujący o taki próg nie zdają sobie sprawy z konsekwencji takiego pomysłu; Wójt wyjaśnił, że były już przypadki zgłaszania do Gminy usunięcia progu zwalniającego z uwagi na hałas hamujących często z piskiem aut i trzęsieniem się budynków blisko położonych;
- taryfami za wodę i ścieków w związku z nowymi przepisami ustawy Prawo Wodne – pani Prezes ZGK w Lubkowie złożyła już wniosek do Wód Polskich i lada dzień powinna przyjść decyzja zatwierdzająca taryfy dla naszej gminy;
- planowany Turniej Gmin KWISA na Dzień Samorządowca, którego gospodarzem miała być gmina Warta Bolesławiecka został odwołany z uwagi na zgłoszenie się zbyt małej liczby gmin do Turnieju;
- udało się pozyskać 26 tys.zł od Ministra Sprawiedliwości na działania OSP Warta Bol., Tomaszów Bol. i Raciborowice Górne i 29 tys.zł z KRSG dla OSP Warta Bol. – dzięki napisanym wnioskom o dofinansowanie zadań przez OSP;
- Wójt Gminy na zaproszenie Prezydenta RP wziął udział w konsultacjach zmian w Konstytucji RP; pan Prezydent bardzo poważnie podchodzi o wzmocnienia rolników i rolnictwa, co wg Wójta jest pozytywnym elementem, bo wyżywienie narodu jest podstawą naszej egzystencji i to nie podlega dyskusji; Wójt wyjawił, że w kuluarach rozmawiało się o problemie, który się zaczął pojawiać w naszym kraju; chodzi o mieszkańców miast, którzy budują sobie domy na wsiach okalających te miasta; pojawia się problem z odorem, który tym ludziom bardzo przeszkadza i dochodzi do sytuacji likwidowania chlewni lub wypłacania odszkodowań przez hodowców; zdaniem Wójta dobrze się dzieje, że Władze naszego kraju zaczynają dostrzegać ten problem rolników i hodowców; ludzie, którzy przeprowadzają się na wieś powinni przewidzieć takie sytuacje, że raz czy dwa razy w roku rolnik wywozi obornik na pola i np. podczas majówki zanieczyści fetorem powietrze we wsi;
- Wójt przedstawił Ranking finansowy gmin; na 1559 samorządów wiejskich gmina Warta Bol. znalazła się na 200 miejscu gmin z najlepszą kondycją finansową; do Rankingu brano pod uwagę zadłużenie gmin, dochody i inwestycje za rok 2016;
- po przetargu jest wykonanie drogi rolniczego transportu na drodze powiatowej Raciborowice Górne w kierunku Żeliszowa; budowę będzie realizować Powiat;
- służby ratownicze i Policja zwracają uwagę Gminie na barierki wjazdowe na ścieżkę rowerową i tym problemem trzeba będzie się zająć zwłaszcza w związku z planowanym Rajdem Rowerowym;
- gazyfikacja wsi Warta Bolesławiecka – wniosków o przyłączenie budynków do sieci gazowej wpłynęło tylko 30, łącznie z budynkami gminnymi (szkoła, świetlica, urząd);
- zgodnie z nowelą do ustawy Prawo Łowieckie główną rolę w szacowaniu szkód łowieckich spełniają sołtysi; sołtysi mają obowiązek uczestniczyć w szacowania szkód ale o wynagrodzeniu za tą pracę ustawa nie mówi nic; Wójt przekazał, że wójtowie sąsiednich gmin już zaczynają przygotowywać sołtysów do szacowania szkód poprzez wysyłanie ich na szkolenia; natomiast w naszej gminie jest inna polityka dla realizacji tego przepisu, a mianowicie poprzez pracownika Urzędu Gminy; Wójt liczy na to, że Ustawodawca zreflektuje się i zmieni zapisy tej ustawy, bo realizacja tego szacowania szkód będzie bardzo trudny nawet dla Urzędu Gminy a co dopiero dla sołtysa, gdy np. konieczne będzie szacowanie szkód na polu o powierzchni 50 ha;
- przetarg na wykonanie ścieżki rowerowej na torowisku wykupionym od spółki cementowni w Raciborowicach – Wójt chce ogłosić przetarg na ten odcinek zaraz po podpisaniu umowy kupna; jeśli chodzi o Projekt wspólny gmin na budowę ścieżek rowerowych to jeszcze nie wiemy, czy zostaną nam przyznane środki z UE;
- Program wymiany pieców na ekologiczne – Wójt przypomniał, że 87 osób zgłosiło się do tego programu ale 5 z nich nie było w stanie podpisać umowy; Wójt wyjaśnił, że niektórzy ludzie myśleli, że otrzymają pieniądze bez udowodnienia wykonania inwestycji; jeśli ktoś wymienił piec na gaz na nowy piec gazowy to nie może otrzymać refundacji; 2 osoby w ogóle nie zgłosiły się do podpisania umowy, bo wyjechali za granicę i nawet tego nie zgłosiły; w związku z tymi rezygnacjami na razie udało się dokoptować do Programu jedną osobę, która spełnia warunki; Program musi zostać najpierw zrealizowany i rozliczony przez Gminę, by uruchomić kolejną edycję w roku przyszłym.


Radny Roman Dziedziczak poinformował, że Wójt wspomniał o uroczystościach 3 maja pod Krzyżem Milenijnym w Wilczym Lesie a o uroczystości w parku w Raciborowicach, które odbyły się pod patronatem Gminy i GCK nie powiedział nic; Pan Dziedziczak spytał o koszty organizacji uroczystości w Raciborowicach?


Wójt Gminy wyjaśnił, że była to inicjatywa Koła Gospodyń Wiejskich z Raciborowic i pani Sołtys z Raciborowic Dolnych, która zaprosiła Go na to spotkanie. Wójt dodał, że spotkanie było finansowane z własnych środków Koła Gospodyń a GCK użyczyło sprzęt. Wójt przekazał, że wielokrotnie już mówił, że obie wsie Raciborowice powinny się łączyć a nie dzielić. Jako Wójt Gminy nie może nikomu zabronić ani nakazać zorganizowania imprezy, bo park jest w Raciborowicach Górnych a imprezę zorganizowało KGW z Sołtysem Raciborowic Dolnych.


Radny Robert Kubusiak spytał, czy wypowiedź Sołtysa Raciborowic Dolnych w TV Łużyce, że na imprezę zaprasza Sołtys Raciborowic? Czy jest takie sołectwo Raciborowice? Pan Kubusiak wyjaśnił, że taka miejscowość jest w województwie małopolskim a u nas to Raciborowice Dolne i Raciborowice Górne.


Radny Tadeusz Hałuza stwierdził, że to była taka tylko niezręczność w wypowiedzi pani Sołtys Raciborowic Dolnych.


Pan Michał Bojanowski wyjaśnił, że w mowie potocznej bardzo często używane jest słowo Raciborowice w stosunku do obu miejscowości. Np. wiele osób z tego powodu miały problemy i musieli prostować np. akty stanu cywilnego, bo jako miejsce urodzenia była wpisana nazwa Raciborowice bez członu dodatkowego tj. Dolne lub Górne.


Wójt Gminy wyjaśnił, że nie może odpowiadać za to, jak wypowie się w mediach Sołtys.


Pani Sekretarz dodała, że jej zdaniem celem wypowiedzi pani Sołtys była integracja całej społeczności. Kiedy używa się zwrotu Raciborowice bez zaznaczania Dolne lub Górne - np. tak działa Stowarzyszenie Wsi Raciborowice - ma się na celu integrację obu wsi. Pani Sekretarz wyjaśniła, że osobiście jest przeciwna używania potocznej nazwy Raciborowice, bo taka wieś już istnieje w województwie małopolskim i jest to jej nazwa własna. Natomiast u nas nazwy własne to Raciborowice Górne i Raciborowice Dolne. Wg pani Sekretarz dyskusje w tym temacie są zbędne i należy skupić się na integracji obu tych miejscowości.


Radny Michał Warchoł stwierdził, że w powstałym sporze nie chodziło o to co jak powiedział w TV . Od dawien dawna mówi się o jednoczeniu mieszkańców obu wsi a tu jeden brak kontaktu z Sołtysem z Raciborowic Górnych spowodował jakiś konflikt.


Wójt Gminy poinformował, że należy zapomnieć o tym co było być może niefajne i skupić się nad organizacją wspólną Dnia Dziecka, bo przecież nie można wyganiać dzieci z imprezy, bo mieszka w Dolnych lub w Górnych.


Sołtys Raciborowic Górnych pani Józefa Dziedziczak stwierdziła, że nie ma sensu nad tego typu tematem dyskutować. Zdaniem pani Sołtys obie wsie powinny dalej wspólnie organizować imprezy.


Do pkt.8. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXVI


Przewodniczący spytał czy są uwagi do protokołu nr XXXVI/18 z dnia 10 kwietnia 2018r. i poddał jego treść pod głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że protokól został przyjęty jednogłośnie.


Do pkt.9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Przewodniczący stwierdził, że nie wpłynęły przed sesją interpelacje lub zapytania do Wójta Gminy.


Do pkt.10. Wnioski i Sprawy różne


1) Przewodniczący Rady przekazał, że w dniu 9 czerwca jest szkolenie dla Radnych nt. zmian w statutach gminnych oraz uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Przewodniczący poprosił Radnych, by wzięli udział w tym szkoleniu, bo przed Radą stoi nowe zadanie dostosowania statutu do nowych przepisów. Przewodniczący dodał, że Radny Robert Kubusiak wyraził już chęć uczestnictwa w tym szkoleniu i może zabrać swoim samochodem 2-3 radnych chętnych na to szkolenie.


2) Przewodniczący odczytał wniosek Rodziców do Wójta Gminy, przekazany do wiadomości Rady Gminy, o podzielenie klasy IV w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Iwinach na dwa oddziały w roku szkolnym 2018/2019. Na chwilę obecną planowany jest oddział 32 uczniów, co Rodzice uważają za wielce niekorzystne dla rozwoju i kształcenia ich dzieci. Obecnie w klasach III a i IIIb uczą się dzieci z dwóch roczników i co istotne w obu klasach są dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, posiadających opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagoficznej. Wg Rodziców obie klasy także sprawiają wiele kłopotów wychowawczych, które w połączeniu w jeden zespół klasowy z pewnością się nawarstwią, wpływając negatywnie na efekty kształcenia.


Przewodniczący Rady stwierdził, że Wójt jest bezpośrednio odpowiedzialny za organizację oświaty gminnej a Dyrektor Szkoły za organizację w swojej szkole i Rada Gminy tutaj nie jest organem kompetentnym. Wg wiedzy Przewodniczącego Rady arkusz organizacyjny szkół powinien być złożony do końca marca i sporo do powiedzenia w tej sprawie ma Kurator Oświaty. Dlatego też Przewodniczący spytał Wójta Gminy, czy arkusze organizacyjne zostały już wysłane do Kuratora Oświaty?


Wójt Gminy potwierdził, że praca nad programami organizacyjnymi trwała już w marcu i kwietniu i Kurator Oświaty bardzo skrupulatnie sprawdza zapisy arkuszy organizacyjnych szkół. Wójt dodał, że niejednokrotnie interes Kuratora i Wójta Gminy jest mocno rozbieżny. Kierunek Kuratora jest taki, żeby wszystkie wynikające z rozporządzeń godziny były ujęte, bez względu na koszty gminy. Następnie Wójt poinformował, że wniosek Rodziców został złożony za późno i jako Wójt Gminy nie ma możliwości skorygowania zapisu Programu organizacyjnego szkoły. Programy te były wcześniej opiniowane przez Radę Pedagogiczną a w dniu 17 kwietnia br. przekazał te Programy do Kuratora Oświaty, który wydał już pozytywne opinie. Kurator nie wydał negatywnej opinii odnośnie liczebności IV klasy ZSP w Iwinach. Wójt dodał, że wg przepisów oświatowych jedynie w klasach I – III określona została liczba dzieci na poziomie maksymalnym 25 w jednym oddziale. O liczbie uczniów w oddziałach klas IV – VIII decyduje organ prowadzący szkołę. Wójt poinformował, że na dzień dzisiejszy planowana liczba dzieci w tej klasie spadła do 31 i prawdopodobnie spadnie do 28. W związku z tym wg Wójta bardzo trudno jest podjąć decyzję o podziale tej klasy na dwa oddziały. Ponadto klasa ta od września będzie miała 52 godziny lekcyjne, ponieważ jest tam zaplanowany nauczyciel wspomagający, za którego Gmina musi zapłacić, bo jest jedno dziecko niepełnosprawne. Koszt utrzymania tego oddziału wyniesie więc 140 tys.zł rocznie. Bez tego dziecka w klasie byłyby 32 godziny i koszt takiej klasy to kwota ok. 70 tys.zł.
Wracając do tematu Wójt mając świadomość, że połączenie dwóch klas III w jedną klasę IV wymagać będzie jakiegoś czasu na integrację dzieci, stąd pomysł na Zieloną Szkołę dla klas III. Wójt przypomniał, że w tej klasie uczą się dwa roczniki, bo decyzją poprzedniego Rządu do szkół poszły 6-latki razem z 7-latkami. Ta różnica wieku zawsze będzie w tym roczniku i nie jest to wina Gminy.
Kończąc Wójt przekazał, że dyrektorzy szkół muszą już dostać zatwierdzone arkusze organizacyjne, bo muszą wydać decyzje o zatrudnieniu lub zwolnieniu kogoś, chociaż u nas zwolnień nauczycieli nie będzie. Gdybyśmy teraz robili jakiekolwiek zmiany w arkuszach to na nowo należałoby je wysłać do związków zawodowych, rad pedagogicznych i do Kuratora Oświaty. Wg Wójta nie jest to już możliwe. Wójt przekazał, że będzie się tej sprawie przyglądał i jeżeli dzieci w tej klasie faktycznie będzie 32 (prawdopodobnie będzie 28), to do tego tematu można powrócić we wrześniu. Wójt przypomniał Radnym, że tworzenie dwóch oddziałów jednej klasy to nie jest kwota 6 czy 10 tys.zł rocznie i dodał, że w innej szkole jest też podobny problem. Reasumując, podzielenie tej klasy na dwa oddziały od razu spowoduje żądanie podzielenie podobnej klasy w innej szkole i koszt utrzymania tych oddziałów wzrośnie do ok. 280 tys.zł rocznie aż do VIII-klasy, czyli 5 kolejnych lat. Nadto Wójt wyjaśnił, że Ustawodawca określił, że w szkole podstawowej etat zastępcy dyrektora należy się powyżej 12 oddziałów. Dzisiaj w naszych szkołach mieścimy się przed wskaźnikiem 12 oddziałów. W przypadku dzielenia klas zwiększa się liczba oddziałów i koniecznością staje się zatrudnienie zastępcy dyrektora, który będzie kosztował Gminę ok. 100 tys.zł. Reasumując, w przypadku dwóch szkół, w których klasy mają porównywalne liczby dzieci, podzielenie ich na dwa oddziały plus zatrudnienie zastępców dyrektorów przez 5 lat koszty tego przedsięwzięcia wyniosą 2,5 mln.zł. Jak wiadomo Radnym nadwyżka z roku 2017 wyniosła tylko 400 tys.zł. Jeżeli wydatki bieżące gminy będą niższe niż dochody bieżące gminy to nikt nie zezwolili na zadłużenie się gminy. Zdaniem Wójta do tego problemu należy podejść roztropnie i do tematu podziału klas wrócić we wrześniu. Jeśli okaże się, że tych dzieci w jednej klasie będzie 32 to faktycznie będą argumenty do podziału tej klasy. Jeśli zaś dzieci będzie 28 i dodatkowo nauczyciel wspomagający to argumentów do podziału nie będzie. Wójt dodał, że jeśli w jakiejś klasie są problemy z nauką dzieci to organizuje się zajęcia wyrównawcze. Można też zorganizować więcej zajęć integracyjnych dla tych dzieci np. przez zajęcia dodatkowe, sport. Przecież tu nie chodzi o integrację dzieci z Iwin z dziećmi z obcego kraju np. z Kazachstanu.


Przewodniczący poprosił, by pracownik oświaty przygotował mu przepis, który mówi o dopuszczalnej liczbie dzieci w jednej klasie.


Wójt wyjaśnił, że maksymalna liczba dzieci w jednej klasie dotyczy tylko klas od I do III ale oczywiście Przewodniczący może sprawdzić zapis ustawowy.


Radny Michał Warchoł stwierdziła, że to nie był wybór Rodziców, by wysłali 6 latki do szkoły a decyzja Ustawodawcy. Jest tu problem różnicy jednego roku dzieci w jednej klasie. Wg Radnego Warchoła dla takiego dziecka jest to milowy krok jeśli chodzi o intelektualne podejście tego dziecka. Problem w tym, że Rodzice byli zapewniani przez Dyrektora Szkoły, że będą dwa oddziały, jeden dla młodszych a drugi starszych. Ponadto w klasach tych są dzieci z problemami wychowawczymi, a to dopiero klasa III. Problemy więc będą narastać z wiekiem dzieci. W klasie IV dzieci będą miały już, wg Wójta 54 godziny nauki i dla tak małego dziecka ogarnięcie tylu godzin nauki w tak licznej klasie będzie niemożliwe.


Wójt wyjaśnił, że mówił o 56 godzinach, za które zapłaci Gmina ale dla dziecka z IV klasy to 32 godziny nauki.


Radny Michał Warchoł wyjaśnił, że w piśmie Rodziców nie ma mowy o dzieciach z niepełno sprawnościami. Wg pana Warchoła w tej klasie będzie dwoje takich dzieci. W klasach I – III dzieci większą część się bawią i mają dodatkowego opiekuna. Inaczej jest w klasie IV już tego nie będzie. Dodatkowo dochodzą dzieci z orzeczeniami, którymi trzeba się zająć. Pan Warchoł powiedział, że rozumie sprawy związane z kosztami dodatkowymi ale jego zdaniem na dzieciach nie można oszczędzać.


Wójt Gminy przypomniał o tym, że jeśli dzieci w klasie IV będzie 32 to nie będzie miał argumentów i będzie musiał podzielić tą klasę na dwa oddziały. Jeśli natomiast klasa będzie liczyć 28 uczniów i mimo to Rodzice będą chcieli jej podziału to należy pamiętać, że w innej szkole jest podobna sytuacja. Nie można podzielić klasy w jednej szkole a w drugiej już nie.


Radny Robert Kubusiak spytał, czy ten nauczyciel wspomagający będzie z dziećmi do VIII klasy? Pan Kubusiak zapytał również kto opłaca nauczyciela wspomagającego?


Wójt wyjaśnił, że nauczyciel wspomagający będzie dotąd dopóki to dziecko niepełnosprawne będzie chodzić do tej klasy. Nauczyciela wspomagającego opłaca Gmina. Wójt zaprosił Radnych, by sprawdzili koszty nauczyciela. Dziecko w tej klasie będzie przebywało na zajęciach 34 godziny. Nauczyciel wspomagający ma 20 godzin w tej klasie i być przede wszystkim z tym dzieckiem niepełnosprawnym. Te 34 godziny jeśli się podzieli to wychodzą 2 etaty na jedną klasę. Dzisiaj nauczyciel dyplomowany zarabia ponad 70 tys.zł rocznie a dwoje to rząd ok. 140 tys.zł tylko dla jednej klasy. Wójt wyjaśnił, że jeśli chodziłoby tylko o jedną szkołę, ale podobna sytuacja jest także w innej.


Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy, by na posiedzenie Komisji Oświaty przygotować informację o liczbie dzieci niepełnosprawnych, ilość dzieci z orzeczeniami w klasach III w Iwinach, Raciborowicach i w Tomaszowie Bol.


Wójt zadeklarował, że takie dane Komisji dostarczy. Wójt przekazał także, że gdyby w tej klasie nie było dziecka niepełnosprawnego to etat 20-godzinny nauczyciela wspomagającego nie brany byłby pod uwagę. Wójt zwrócił uwagę na fakt, że w przypadku podzielenia klasy na oddziały okaże się, że w obu oddziałach jest po jednym uczniu niepełnosprawnym, to tych nauczycieli wspomagających będzie po jednym na oddział.
Następnie Wójt poinformował, że razem ze Skarbnikiem analizował sytuację finansową w oświacie gminnej i okazuje się, że na dzień dzisiejszy plan wydatków w oświacie jest wykonywany na bieżąco bez żadnych oszczędności. I co istotne, w I kwartale nie było podwyżek dla nauczycieli. Tak więc prawidłowy obraz w wydatkach oświatowych będzie widoczny po czerwcu br. Wójt obawia się, że środków na oświatę, przy tym stanie rzeczy, który jest w tej chwili, zabraknie i to o ok. pół miliona złotych. Wójt przypomniał, że po reformie oświaty Gmina ma przyrost godzin dla nauczycieli, za które musi zapłacić. Jeśli przybywa 70 godzin w jednej ze szkół a tylko jeden oddział dochodzi, to Gmina musi skądś te pieniądze przesunąć na ich opłacenie. Kurator Oświaty miał tylko zastrzeżenia do dodatkowego języka obcego ale nie do liczebności klasy IV.


Przewodniczący Rady potwierdził, że Kurator Oświaty, którego zna osobiście, nie zatwierdziłby arkusza w tej pozycji gdyby był on niezgodny z prawem. Jednakże należy zastanowić się nad tym, jak pomóc tym dzieciom. Przewodniczący poprosił Wójta, by zastanowił się nad innym sposobem pomocy dzieciom z łączonych klas III, jeśli podział klas IV nie będzie możliwy.


Wójt Gminy przekazał, że sprawę tej klasy należy zostawić do rozpatrzenia w sierpniu br. Po pierwsze, w sierpniu będzie już wiadomo, czy dzieci jest 32, czy zostanie 28. Po drugie – Wójt nie jest zwolennikiem dzielenia oddziałów a jedynie dołożeniem godzin wyrównawczych, bo dzielenie klas to oprócz zwiększenia kosztów godzin nauczania, dodatkowo może spowodować konieczność zatrudnienia zastępców dyrektorów szkół. Obecnie taki zastępca funkcjonuje właśnie w Iwinach z uwagi na klasy gimnazjalne. Jeśli klasa IV zostanie podzielona na dwa oddziały wówczas zatrudnienie zastępcy Dyrektora będzie konieczne. Wójt przypomniał także, że subwencja oświatowa płacona jest na jednego ucznia i od przyszłego roku, po wygaszeniu gimnazjów, liczba uczniów w naszej gminie spadnie o 60. Obecna 7-milionowa kwota subwencji może się więc nie utrzymać.


Przewodniczący kończąc dyskusję nad wnioskiem Rodziców z Iwin stwierdził, że Wójt jako organ odpowiedzialny za organizację szkół przygotował odpowiedź dla Rodziców z informacją na następną sesję Rady Gminy i posiedzenie Komisji ds. oświaty.
Wobec braku sprzeciwu ze strony Radnych Przewodniczący przyjął, że Rada akceptuje taki sposób rozpatrzenia problemu wniesionego przez Rodziców z Iwin.


3) Radna Ewa Kulig zgłosiła, że na drodze do cmentarza w Iwinach został położony asfalt na długości tylko do bramy i pozostało ok. 20m odcinka nie utwardzonego. Pani Kulig zawnioskowała o utwardzenie tego odcinka przynajmniej tłuczniem, w tym miejscu parkują samochody, które rozjeżdżają ten odcinek.


Wójt wyjaśnił, że aby wykonać parking musi być pozwolenie na budowę.
Radna Ewa Kulig wyjaśniła, że chodzi jedynie o wydłużenie drogi, na której został położony asfalt.
Wójt poinformował, że nie może wydłużyć nawierzchni, bo jest za późno; Wykonawca już kończy inwestycję. Wójt obiecał, że będzie myślał nad jakimś rozwiązaniem problemu.


4) Radna Ewa Kulig zgłosiła nadto:
- potrzebę wycięcia gałęzi przy drodze na wysokości kończącego się ogrodzenia działek ogrodniczych na osiedlu I. Pani Kulig wyjaśniła, że dwa mijające się samochody nie mieszczą się na drodze i mają porysowane samochody przez dziko rosnące krzaki;
- potrzebę wycięcie wystających gałęzi przy ścieżce rowerowej;
- potrzebę wywiezienia gałęzi wyciętych z wierzby przy Przedszkolu, które są już rozciągane po placu przez dzieci.


5) Przewodniczący Rady przypomniał, że na poprzedniej sesji zgłaszane były uwagi i wnioski do Starosty i Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych i spytał Radnych, czy zgłaszali się do nich pracownicy Zarządu? Zdaniem Przewodniczącego jeśli nie zostanie do nich napisane konkretne pismo, to wnioski Radnych nie zostaną zrealizowane.


Radny Michał Warchoł poinformował, że już na drugi dzień po sesji przyjechał pracownik ZDP i nawet usunął dwie dziury ale na tym się skończyło, ponieważ zgłaszał więcej potrzeb bardziej ważniejszych. Pan Warchoł dodał, że dalej nie zebrali pobocza przy drodze.
Radny Józef Słobodzian poinformował, że już pół roku temu otrzymał z Powiatu pozytywną odpowiedź na swój wniosek w sprawie pomalowania przejścia dla pieszych obok osiedla w Tomaszowie Bol. ale jeszcze tego nie zrobili.
Radna Natalia Fekete poinformowała, że Zarząd sprzątał drogę przy osiedlu ale jeszcze miał przyciąć gałęzie przy szkole.
Wójt wyjaśnił, że wydał już zezwolenie dla Powiatu na wycięcie tego drzewa, bo zrezygnowali z przycinania gałęzi.
Przewodniczący Rady przypomniał o rozmowie nt. skutków spowalniaczy na drogach w postaci pękania domów. Przewodniczący stwierdził, że nie tylko spowalniacze mogą mieć wpływ na pękanie domów, bo nisko zamontowana kratka ściekowa przy drodze na wysokości jego budynku, w którą wjeżdżają samochody ciężarowe, również może powodować pękanie nowo postawionego domu po przeciwnej stronie drogi. Sprawa tej kratki była zgłaszana na sesji panu Staroście. Także zgłaszana była potrzeba przeczyszczenia kanału odprowadzającego wodę z tej drogi do rzeki.


6) Radny Józef Słobodzian zgłosił przekręcony znak drogowy o 180 stopni przy drodze od strony Młyna do szosy. Pan Słobodzian spytał, czy będą stawiane 2 lampy przy piekarni, bo Wykonawca przesunął się z inwestycją w inne miejsce.


Wójt Gminy wyjaśnił, że w miejscu wskazanym pod montaż słupów oświetleniowych jest asfalt i Wykonawca musi przesunąć słupy.


7) Radna Danuta Kowalewska zgłosiła wypłukane pobocze przy drodze na wysokości chlewni w kierunku Starych Jaroszewic. Pani Kowalewska stwierdziła, że jak zacznie jeździć ciężki sprzęt rolniczy to zniszczy się nowo położony asfalt.
8) Radna Danuta Kowalewska spytała do kogo można zgłosić spróchniałe już słupy telekomunikacji.


Wójt przekazał, że pani Kowalewska powinna to zgłosić do firmy Orange w Bolesławcu.


9) Radna Natalia Fekete przekazała Wójtowi podziękowania od kobiet ze Szczytnicy za organizowanie wyjazdów na badania mammograficzne. Pani Fekekete przekazała także podziękowania od pani Doktor Czudowskiej za to, że mieszkanki, które przyjeżdżają na badania chętnie biorą udział w szkoleniu.


10) Radny Józef Bram zgłosił potrzebę uruchomienia na okres letni dodatkowego odbioru plastiku przez ZGK.


Pani Skarbnik przekazała, że częstotliwość już w czerwcu została zwiększona.


11) Radny Michał Warchoł zwrócił się z prośbą o wykoszenie trawy przy poboczu drogi w dwóch miejscach, bo przy budynkach mieszkańcy sobie wykosili i na kole przy drodze do byłego przedszkola i naprzeciwko skwerek przy korycie rzeki. Pan Warchoł zgłosił potrzebę wykoszenia trawy na cmentarzu poewangielickim.


Wójt Gminy wyjaśnił, że droga jest powiatowa i koszenie należy do Zarządu Dróg Powiatowych. Jeśli chodzi o koszenie gminnych terenów to ZGK w Lubkowie na dniach będzie wykaszał poczynając od cmentarzy.
Sołtys Tomaszowa Bol. pan Franciszek Osip przekazał, że jeśli ZGK będzie kosił pobocza przy drogach gminnych to musi kosić na całej szerokości a nie tylko 50-60cm. Pan Sołtys zwracał już uwagę pracownikowi, by nie pomijał części pobocza ale bezskutecznie.
Wójt Gminy poinformował, że przekaże pani Prezes tą uwagę do sposobu wykaszania poboczy.


12) Radna Ewa Kulig zgłosiła, że na odcinku drogi rowerowej ktoś rzucił na pobocze 2 duże opony.


Wójt Gminy poinformował, że jak trawa przy ścieżce rowerowej trochę podrośnie to wyśle pracowników do koszenia i pozbierania odpadów.


13) Radna Ewa Kulig podziękowała za piękną nową drogę łączącą osiedla w stronę domków jednorodzinnych.

14) Przewodniczący spytał, co się dzieje z alejkami na cmentarzu, bo nic nie jest robione?


Wójt Gminy wyjaśnił, że nie zostały jeszcze załatwione wszystkie formalności tj. dokumentacja i zezwolenie na budowę. Potem należy przeprowadzić przetarg i Wójt się obawia, że będzie problem z wykonawcą tak, jak w przypadku zabezpieczenia murów pałacu w Lubkowie.


15) Sołtys Warty Bolesławieckiej pan Antoni Rolak zgłosił duże nasilenie ruchu na drodze koło Urzędu Gminy i zaproponował ustawienie ograniczenia prędkości z uwagi na przecinającą drogę ścieżkę rowerową. Pan Sołtys zauważył, że rodzice z dziećmi na rowerkach, które zmierzają do ścieżki rowerowej wręcz muszą uciekać z pobocza, bo samochody zbyt szybko jadą i w momencie mijania się, zagrażają pieszym.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął XXXVII sesję Rady Gminy i podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Maksymczyk


Protokołowała:

Lidia Rozdolska
Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie