Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 maja 2018 13:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

PROTOKÓŁ NR XXXVI/18 z sesji Rady Gminy

odbytej w dniu 10 kwietnia 2018r.

PROTOKÓŁ NR XXXVI/18
z sesji Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej
odbytej w dniu 10 kwietnia 2018r.
w sali narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej


Na stan ustawowy 15 obecnych 15 radnych ( lista obecności w załączeniu do protokołu).


Ponadto w sesji uczestniczyli:
- sołtysi wg listy obecności,
- Wójt Gminy pan Mirosław Haniszewski,
- Starosta Bolesławiecki pan Karol Stasik,
- Z-ca Dyrektora ZOZ Bolesławiec ds. Lecznictwa pan Jan Hałubiec,
- Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych pan Paweł Bednarski,
- Sekretarz Gminy pani Małgorzata Kwiatkowska,
- Skarbnik Gminy pani Ewa Tambur,
- Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pani Anna Rościszewska,
- Protokolant Lidia Rozdolska.


Czas trwania sesji: od godz. 10.oo do godz. 13:35


Sesji Rady Gminy przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Adam Maksymczyk.


Przewodniczący obrad otworzył sesję Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej, powitał wszystkich jej uczestników i na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podjęcia uchwał.


Wnioski do porządku obrad:

1. Wójt Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 3 „Podjęcie uchwał” projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego; Wójt wyjaśnił, że konieczne jest dołożenie środków finansowych do planowanego remontu drogi transportu rolniczego w Raciborowicach Górnych w kierunku Żeliszowa w kwocie 36,6 tys.zł; w poprzedniej uchwale została przewidziana dotacja w wysokości 100 tys. zł; jeśli droga zostanie wykonana to w pierwszej kolejności obciąży dotację z Urzędu Marszałkowskiego; dotacja z naszego budżetu w kwocie 136,6 tys.zł jest uzupełnieniem i jeżeli z przetargu wyjdzie kwota niższa niż kwota 386 tys.zł, to dotacja z naszego budżetu będzie mniejsza – wniosek został przyjęty jednogłośnie.


2. Wnioski formalne:
1) Radny Tadeusz Hałuza przypomniał, że dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, bo jest to 8 rocznica tragedii, gdzie zginęło 96 osób wraz z Prezydentem RP. Pan Hałuza zgłosił wniosek formalny o uczczenie minutą ciszy ofiary katastrofy.
Przewodniczący poprosił wszystkich zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy ofiary katastrofy samolotu w Smoleńsku.
2) Przewodniczący Rady, w związku z tym, że pan Starosta i Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych opóźnili swoją obecność na sesji, zgłosił wniosek formalny o zmianę kolejności dwóch pierwszych punktów porządku obrad. Punkt 1 porządku obrad zostanie rozpatrzony jako pkt 2.


Przewodniczący odczytał uzupełniony porządek obrad:

1. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej o sytuacji w powiatowej służbie zdrowia.
2. Informacja o sposobie realizacji zadań inwestycyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018.
3. Podjęcie uchwał:
- w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2018;

- o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.;

- o zmianie uchwały w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Warta Bolesławiecka Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.;

- w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022;

- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej na dofinansowanie zakupu Aparatu do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca;

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mirsk;

- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok,

- o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Warta Bolesławiecka, dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

- w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy najmu na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (ośrodki zdrowia);

- w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (pow. 0,0215ha z cz.dz. nr 304/12 Iwiny),

- w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (pow. 0,5731ha z cz.dz. nr 455/9 Iwiny),

- w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. 304/46 o pow. 0,0023ha i pow. 0,0080ha z cz. dz. Nr 304/209 Iwiny),

- w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. Nr 304/209 o pow. 0,0042ha Iwiny),

- w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. Nr 365/4 o pow. 0,0048 ha Raciborowice Górne),

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego.

4. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXV.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.


Przebieg sesji:


Do pkt 1. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej o sytuacji w powiatowej służbie zdrowia.


Pan Dyrektor Jan Hałubiec przekazał, że pełni funkcję Dyrektora ds. medycznych od kilku miesięcy i przedstawił Radzie aktualną sytuację Szpitala Powiatowego w Bolesławcu. W roku 2018 Szpital realizuje kontrakt z NFZ w łącznej kwocie 46.892 tys. zł. Jest to wartość kontraktu półrocznego pomnożonego przez dwa. Pan Dyrektor wyjaśnił, że nie spodziewają się, by kontrakt na II półrocze został pomniejszony. W roku 2018 będzie kontynuacja Ministerialnego Programu Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Nowotworu Jelita Grubego. Wynik finansowy za rok 2017 1.100 tys.zł lepszy od zaplanowanego w kwocie 475 tys.zł. Na tą różnicę wpłynęły głównie nadwykonania ponad limit za lata 2015 i 2017; głównie za świadczenia ratujące życie, głównie dotyczyło to pacjentów przebywających na Oddziale Intensywnej Terapii. Pan Dyrektor przekazał, że wynik ten pozwalał Szpitalowi na realizację planów inwestycyjnych w ramach wkładu własnego, i tak w roku 2017 zrealizowano inwestycje na kwotę 3.225.629 zł, z czego środki własne wynosiły 219.144 zł. W tej kwocie mieści się modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, doposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego na kwotę ponad 522 tys. zł, w której skład wchodzi pozyskany od Wojewody nowy Ambulans, masażer, używany u pacjentów mających po wypadkach zaburzenia oddychania oraz respirator; Szpital otrzymał również darowiznę od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na kwotę 56 tys.zł dla Oddziału Pediatrycznego; remont oddziałów kosztował Szpital 50 tys.zł; doposażenie dwóch stanowisk pracy dla Działu Fizjoterapii w sprzęt do rehabilitacji za ok. kwotę 44 tys.zł.
Ponadto w roku 2017 rozpoczęła się awizacja Projektu Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego. Całkowity koszt Projektu wynosi 2.797 tys.zł. Te środki zostaną wykorzystane na zakup Endosonografu. Jest to aparat USG używany wewnątrz i zakładany w czasie endoskopowego wziernikowania dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego. Jest to aparat bardzo dobry do badania wczesnego wykrywania guza trzustki. Ponadto w ramach tej kwoty (2.797 tys.zł) Szpital otrzyma także najnowocześniejszy Ultrasonograf do dokładnych badań przewodu pokarmowego.
W roku 2017 został przeprowadzony remont Oddziału Neonatologicznego, został uruchomiony Dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej, w którym prowadzona jest również działalność komercyjna. Dział ten wystartował z cenami ok 50% w porównaniu do cen innych ośrodków rehabilitacyjnych na terenie Bolesławca. W 2017 roku Szpital pozyskał środki na rezydentury i staże lekarskie dla 6 osób w łącznej wysokości 310.287 zł. Pan Dyrektor wyjaśnił, że rezydentury przyznawane są przez Konsultantów Wojewódzkich, przez Ministerstwo. Zdaniem pana Dyrektora rozdział rezydentury na terenie Dolnego Śląska jest nierówny. Bywa, że w szpitalach wrocławskich na 18 łóżek jest 15 rezydentów a w Bolesławcu na 30 łóżek nie ma nikogo. Wojewoda, który w jakimś sensie odpowiada za zapewnienie takich usług deklaruje zmianę tej sytuacji. Pan Dyrektor był na spotkaniu konsorcjum medycznego Związku Powiatów Polskich, gdzie padły takie wnioski i deklaracje, by rezydentury były rozdzielane na łóżko a nie na ośrodek.
W 2017 roku Szpital funkcjonował w 11 oddziałów stacjonarnych, 4 Zespołów Ratownictwa Medycznego; w 4 tych zespołach jest karetka systemowa z lekarzem i 3 karetki podstawowe z 2 ratownikami. Z zadań koniecznych do realizacji zaplanowanej na ten rok pan Dyrektor wymienił: rozpoczęcie inwestycji kompleksu operacyjno-zabiegowego, utworzenie całodobowej podstawowej opieki zdrowotnej, zakup sprzętu medycznego do zabiegów onkologicznych i wymiana sprzętu informatycznego.


Radna Ewa Kulig spytała, czy Szpital posiada aparat do badania prokalcytoniny, którym można sprawdzić, czy pacjent ma sepsę. Pani Kulig wyjaśniła, że wydarzył się co najmniej jeden przypadek śmierci osoby źle zdiagnozowanej. Osoba ta została wypisana ze szpitala w stanie złym. Pogotowie było wzywane kilka razy, także przez lekarza rodzinnego, by w końcu pogotowie zabrało ją do szpitala. Osoba ta już była w stanie krytycznym a mimo to trzymano ją przez 4 godziny na SORze i niestety w nocy zmarła. Rodzina tej osoby składa już odpowiedni wniosek. Pani Kulig poinformowała, że to nie był jedyny przypadek, bo w zeszłym roku w podobnych okolicznościach zmarła inna osoba. Pani Kulig wyjaśniła, że lekarze prawdopodobnie pomylili się w diagnozie, gdyż osoba ta miała wcześniej zabieg na trzustkę a po jej śmierci stwierdzono sepsę. Ponadto pani Kulig podała inny przykład ze swojej rodziny, gdzie jeden lekarz wydaje zalecenia a drugi je zmienia bez dokładnego sprawdzenia.


Pan Dyrektor poinformował, że zapoznał się już Wnioskiem Rodziny i będzie prowadził postępowanie wyjaśniające. Jest już umówiony w tej sprawie z Rzecznikiem Praw Pacjenta, który także otrzymał pismo od Rodziny zmarłej. Jeśli chodzi o badania sepsy pan Dyrektor wyjaśnił m.in., że Szpital je wykonuje; jedno takie badanie kosztuje 65zł.


Radna Ewa Kulig wyjaśniła, że odnośnie Pogotowia, nie był to jedyny przypadek, gdy nie chciano zabrać chorej osoby do szpitala. Pogotowie było wzywane 3 razy, podawano chorej tylko jakieś leki a na pytanie dlaczego nie zabierają jej do szpitala odpowiedziano, że za dużo waży i nie mogą jej unieść. Pani Kulig poinformowała, że przecież zawsze można poprosić sąsiadów o pomoc w przeniesieniu takiej osoby do karetki. Niestety ta osoba też zmarła tej samej nocy po przewiezieniu do szpitala. Pani Kulig dodała, że do ludzi chorych powinno się podchodzić z sercem, nawet jeśli nie można ich uratować.


Radny Michał Warchoł stwierdził, że takich przypadków, o których wspomina pani Kulig można mnożyć, bo ludzie zgłaszają dużo takich przypadków złego działania szpitala w Bolesławcu. Pan Warchoł dodał, że należy tu postawić pytanie, czy niektóre rzeczy są pewnym standardem w tym szpitalu. Pan Warchoł dla przykładu podał, że osobę chorą na wózku w nocy wypisuje się do domu i ta osoba rano umiera - to chyba nie jest dobrym standardem? Pan Warchoł wyjaśnił, że jest za pomaganiem finansowym szpitalowi, żeby wspierać finansowo go jak najmocniej, tylko nasuwa się pytanie, czy to wraca w formie wsparcie Szpitala do pacjenta, że np. zrobimy wszystko co się da, by pomóc pacjentowi. Pan Warchoł podał także swoje prywatne złe doświadczenia i z załogą Pogotowia i z pracą szpitala. Na SORze natomiast czekał w długiej kolejce a przyszła jakaś koleżanka lekarza i od razu została przyjęta na oczach innych pacjentów. Takie i inne przypadki w złym świetle pokazują ten szpital. Zdaniem pana Warchoła w innych szpitalach podnosi się już standardy obsługi pacjentów więc może oprócz zakupów potrzebnego sprzętu, potrzebne jest też szkolenie personelu, motywowanie go do zmiany podejścia do pacjenta, bo opinia o szpitalu w Bolesławcu jest niestety bardzo zła pod tym względem. Bo kiedy wzywane jest Pogotowie do pijanej osoby bezdomnej to Pogotowie zabiera go od razu a gdy wzywa się to samo Pogotowie do dziecka z 40-stopniową gorączką to słyszy się obraźliwe komentarze odnośnie przyczyn wezwania pogotowia. Pan Warchoł poprosił, by pan Dyrektor zwrócił na to uwagę i jakoś wpłynął na poprawę obsługi pacjentów, i przez Pogotowie, i przez personel szpitala.


Radny Józef Bram także podał przykład ze swojej miejscowości, gdzie młoda dziewczyna czekała w karetce przed szpitalem 3 godziny, bo lekarz nie wiedział który oddział szpitala powinien ją przyjąć. Pan Bram chciał wiedzieć jak to możliwe, by karetka była blokowana tak długo i jakie są procedury w tym temacie.


Pan Dyrektor wyjaśnił, że działalność SOR-u polega na tym, że każdy pacjent, który jest przyjmowany do oddziałów szpitalnych poza oddziałem zakaźnym i dziecięcym oraz częścią ginekologii, musi przejść przez SOR. Pan Dyrektor przekazał, że niestety niektórzy pacjenci w ten sposób blokują SOR zamiast być od razu przyjęci na oddział szpitalny. Pan Dyrektor przypomniał taki przypadek z Wrocławia, gdzie karetki z chorymi czekały w długiej kolejce do SOR-u. Ten przypadek został nagłośniony na całą Polskę. Pan Dyrektor wyjaśnił, że razem z Naczelnym Dyrektorem rozmawiali na temat przywrócenia poprzedniej zasady tj. gdy pacjent ma skierowanie na oddział wewnętrzny, to niech idzie od razu na ten oddział. Decyzja została już podjęta ale konieczne będzie wygospodarowanie miejsca na przyjęcia pacjentów ze skierowaniem. Taki pacjent nie będzie wówczas blokował miejsca na SORze. Pan Dyrektor stwierdził, że SOR w założeniach miał być i zresztą jest miejscem, gdzie gromadzi się wszystkich pacjentów potrzebujących pomocy ale do tego, by spełnił swoją rolę, potrzebna jest większa powierzchnia i więcej personelu medycznego. Natomiast w takiej formie jak jest to obecnie, nie spełnia on oczekiwań. Pan Dyrektor poinformował, że zwolnią się lada chwila pomieszczenia (po RTG), w których będą przygotowane gabinety diagnostyczne dla Oddziału Wewnętrznego, gdzie pacjent ze skierowaniem będzie mógł być obserwowany nim zostanie podjęta decyzja o koniecznej, lub nie, hospitalizacji. Tak się już dzieje z pacjentem, który ma skierowanie do chirurga. Pan Dyrektor wyjaśnił, że z przykrością słuchał o przypadkach podawanych przez Radnych i dodał, że niestety w dzisiejszych czasach trudno o pozyskanie takiej kadry medyczne, która jest kadrą stałą, z która jest stały kontakt. Szpital musi niestety sprowadzać kadrę z zewnątrz tak że, lekarze są związani ze Szpitalem tylko dyżurem.


Radny Michał Warchoł przekazał, że z przyjęciem przez chirurga też jest problem. Sam był świadkiem, że w pierwszej kolejności została przyjęta osoba znajoma lekarzowi. I tu jest problem, bo wszyscy wiedzą, że jest brak lekarzy, że lekarze ciężko pracują. Takie sytuacje przyjmowania po znajomości niestety zdarzają się i są one dotkliwe dla tych, którzy muszą przez to dłużej czekać.


Radny Józef Słobodzian poinformował, że jest częstym bywalcem SOR-u i ma następujące propozycje rozwiązania problemu kolejek. Po pierwsze, powinno być co najmniej dwóch lekarzy, by pobyt na SOR nie trwał tak wiele godzin jak obecnie. Po drugie, potrzebna jest pielęgniarka do robienia zastrzyków w soboty i niedziele np. od 8:00 do 14:00 lub 15:00, jak bywało kiedyś. Teraz takie osoby, które z całego powiatu zjeżdżają się na zastrzyk tworzą niepotrzebny tłok na SORze. Po trzecie, prośba, by na SORze była jakaś butla z wodą, bo człowiek przywieziony przez Pogotowie nie nic ze sobą, nie ma czym zwilżyć ust w trakcie wielogodzinnego czekania, lub popić tabletki. By było tak jak w innych szpitalach, gdzie stoją butle z wodą lub termosy z herbatą dla pacjentów.


Radna Magdalena Olbrych spytała o Program profilaktyki raka jelita grubego, który jest prowadzony przez Szpital. Pani Olbrych spytała o współpracę Szpitala w tym temacie z ośrodkami zdrowia w terenie. Chodzi o to, czy pacjenci ośrodków zdrowia otrzymują informację nt. możliwości dokonania badania profilaktycznego. Ponadto pani Olbrych spytała, jak wygląda objęcie pacjentów obserwacją i leczeniem onkologicznym. Wiadomo, że od ubiegłego roku lekarze rodzinni wystawiają karty onkologiczne ale nic się nie słyszy o efektach tego programu. Pani Olbrych spytała pana Dyrektora o jego doświadczenia w tym temacie. Pani Olbrych dodała, że przed tym, gdy ktoś zauważył u siebie jakąś zmianę, zgłaszał się bezpośrednio do onkologa bez skierowania od lekarza bezpośredniego kontaktu. Stąd pytanie, czy obecna forma zdaje egzamin?


Pan Dyrektor przekazał, że jeśli chodzi o onkologię, dużo się ostatnio zmieniło w kierunku tzw. szybkiej ścieżki. W Szpitalu w Bolesławcu jest koordynator, pani Grażyna Bomba, która rejestruje pacjentów i umawia ich z onkologiem. Wystawienie tzw. Karty WIRO, zielonej karty, odbywa się inaczej przez lekarza rodzinnych i inaczej przez Szpital. Lekarz rodzinny na podstawie objawów podanych przez pacjenta może wystawić taką kartę bez badań histopatologicznych. Natomiast wystawienie takiej karty przez Szpital musi być udokumentowane tj. musi być wynik histopatologiczny. Aby przyspieszyć wystawienie takiej karty, Szpital musiałby wykonać przynajmniej tomografię komputerową lub np. ultrasonografię trzustki. Ponieważ Szpital w Bolesławcu nie ma jeszcze takiej możliwości, jak Szpital w Lubiniu, w celu przyspieszenia procedur odsyła pacjenta do lekarza rodzinnego, by wystawił taką kartę. Po zakupie ultrasonografu i uruchomieniu pracowni pan Dyrektor postara się o przygotowanie informacji na temat możliwości wykonania badań dla lekarzy rodzinnych.


Radny Rober Kubusiak przekazał panu Dyrektorowi, że jakiś czas temu Radni bezskutecznie walczyli o uruchomienie dyżurów pielęgniarskich sobotnio-niedzielnych w ośrodkach zdrowia. Pan Kubusiak spytał, czy nie dałoby radę np. przy pomocy Starosty porozmawiać z ośrodkami zdrowia w gminach, by otworzyć takie dyżury przy pomocy Szpitala. Pan Kubusiak stwierdził, że otwarcie takich dyżurów w gminach odciąży od pracy Szpital, zniweluje kolejki na SORze. Zdaniem pana Kubusiaka wystarczy po jednej godzinie w każdej gminie. Także taka współpraca Szpitala z lekarzami rodzinnymi wpłynęłaby na poprawę wizerunku szpitala, bo jak wiadomo gro ludzi woli leczyć się w szpitalach innych niż szpital w Bolesławcu, który jednak cieszy się złą opinią.


Pan Dyrektor spytał, czy Radni pamiętają, że kiedyś były takie dyżury pielęgniarskie w soboty i niedziele w każdym ośrodku zdrowia? Pan Dyrektor wyjaśnił, jak to się stało, że żaden ośrodek zdrowia nie ma już takich dyżurów. Otóż był taki moment, około roku 2000, że lekarzom rodzinnym próbowano narzucić całodobową opiekę podstawową. Skończyło się tym, że lekarze rodzinni zawiązali Stowarzyszenie Zielonogórskie i zrobili bunt. NFZ musiał więc scedować nocną i świąteczną pomoc medyczną na szpitale, które przecież powinny zając się cięższymi przypadkami a zajmują się i lekkimi i ciężkimi, co powoduje duże kolejki.


Starosta Bolesławiecki pan Karol Stasik przekazał Radzie, że zamknięta służba zdrowia tj. szpitale, działają w Polsce w złych warunkach, jest niedofinansowana. Do końca ubiegłego roku Szpital w Bolesławcu dostał za nadwykonania za lata 2010-2017 tj. za 7 lat. Szpital ma funkcjonować, ponosić koszty leczenia pacjentów a zapłata przychodzi dopiero po 7 latach. Ponadto kontrakt z NFZ nie uwzględnia np. podwyżek płac tych najniżej zarabiających, co jest bardzo ważne, bo przecież Szpital korzysta również z usług cateringowych, sprzątających, ochrony. Kontrakt nie uwzględnia więc wszystkich okoliczności, które funkcjonują. Pan Starosta wyjaśnił, że występują ciągle z wnioskami do Funduszu i do Ministerstwa w tej sprawie. Drugim problem jest to, że dopóki nie wyrównają się płace lekarzy na Zachodzie z naszymi w kraju, to będzie tak jak jest, lekarze będą wyjeżdżać. Np. Szpital w Bolesławcu musiał zatrudnić lekarza aż z Opoczna ok. 400km od Bolesławca, który będzie przyjmował 2 razy w tygodniu. Dopóki więc rynek płacowy się nie ustabilizuje, dopóty będzie dochodziło do takich absurdów. Do tego dochodzą jeszcze negatywne relacje między ZOZ-em a Podstawową Opieką Zdrowotną. Mianowicie, lekarz rodzinny wysyła swojego pacjenta do zdiagnozowania go przez Szpital, poczym pacjent wraca do niego z gotowymi wynikami badań. Sprawa długiego oczekiwania na Pogotowie związana jest z tym, że dyspozytor Pogotowia został umiejscowiony w Legnicy i Szpital nie ma na to wpływu. Pan Starosta wyjaśnił, że odkąd Dyrektorem ds. Lecznictwa został pan Hałubiec i odkąd nastąpiła zmiana na stanowisku Ordynatora na SORze, pacjent otrzymuje to co powinien zgodnie z prawem otrzymać. Pan Starosta poprosił, by przypadki typu przyjmowania poza kolejnością znajomych, zgłaszać konkretnie, kto i o której godzinie, by pan Dyrektor Hałubiec mógł taką informację zweryfikować i ewentualnie pociągnąć do odpowiedzialności. Pan Starosta dodał, że wiele dobrego już się zaczęło dziać w Szpitalu, już co raz częściej pojawiają się opinie pozytywne. Pan Starosta poinformował także, że Powiat umorzył dług Szpitala w wysokości 800 tys.zł. Także w zeszłym roku Powiat dopłacił Szpitalowi kwotę 270 tys.zł na modernizację SOR a w tym roku dołoży kolejne 300 tys.zł. na dosprzętowienie onkologii i ponownie umorzy dług. Na ten rok i na rok 2019 Powiat przewiduje udzielenie dotacji na budowę bloku operacyjnego. W tym roku będzie to kwota 900 tys.zł w 2018 i 900 tys. w 2019 roku. Pan Starosta przekazał Radnym, że pan Hałubiec to „solidna firma” i wszystkie uwagi zgłoszone na tej sesji sprawdzi i wyciągnie odpowiednie wnioski. Pan Starosta stwierdził, że powiat bolesławiecki jest biedniejszym samorządem niż gminy a ma o wiele więcej zadań i dodatkowo musi dopłacić 4 mln.zł do zadań oświaty. Mimo tego, że realizowane jest zadanie modernizacji budynku dla Szkoły Specjalnej, to najważniejszą inwestycją powiatową będzie szpital. Powiat stara się przeznaczać na szpital takie kwoty, na jakie go stać.


Przewodniczący Rady podsumowując wypowiedzi pana Dyrektora stwierdził, że wszystkie kłopoty szpitala związane są z brakiem kadry medycznej.


Pan Dyrektor wyjaśnił, że co dziennie walczy o to, by zapewnić szpitalowi kadrę i na razie mu się udaje. Obecnie w najtrudniejszej sytuacji jest Oddział Dziecięcy. Pan Dyrektor przekazał, że tylko na te trzy dni świąteczne (sobota i Święta Wielkanocne) zatrudnił 36 dyżurantów w szpitalu. Pan Dyrektor zwrócił również uwagę na sposób działania lekarzy rodzinnych. Np. do lekarza zgłasza się pacjent z bólem w klatce piersiowej i wysyła go na SOR, a przecież lekarze ze szpitala nie znają jego historii choroby, nie wiedzą, czy ma np. jakąś stresującą sytuację, czy takie bóle już mu się zdarzały. To lekarz rodzinny zna swoich pacjentów najlepiej. W takich przypadkach lekarz na SORze musi wykonać pacjentowi badania, często niepotrzebnie i drogie, mając akurat w tym czasie 60 pacjentów (w okresie grypowym). Niestety lekarze rodzinni wysyłają na badania do szpitala oszczędzając na swoich kosztach. W roku 2017 hospitalizowanych było 17434 osoby, z czego aż 8 tys. stanowili pacjenci na SORze (2-3 godziny, jedna lub 2 doby). W poradniach specjalistycznych było natomiast 39994 porad. Pan Dyrektor przekazał również, że tak jak niektórzy pacjenci z terenu powiatu korzystają z innych szpitali, tak samo dzieje się w przypadku pacjentów z zewnątrz korzystających z usług szpitala w Bolesławcu. Np. szpital w Lubaniu nie posiada SOR-u. Mimo iż ma on izbę przyjęć, to wielu pacjentów przewozi na SOR w Bolesławcu.


Radna Ewa Kulig, nawiązując do przypadku przyjęcia pacjenta przez jednego chirurga a później innego, który nie ma czasu zapoznać się dokładnie ze stanem złamania, podejmuje złą decyzję. Pani Kulig stwierdziła, że konieczne wydaje się zapewnienie pacjentowi ciągłości leczenia u jednego lekarza. Pacjent ma się zgłosić określonego dnia na kontrolę to powinien go przyjąć ten sam lekarz a nie inny w zastępstwie.


Przewodniczący Rady stwierdził, że skoro Szpital otrzymał w końcu wyrównanie za nadgodziny za 7 lat do tyłu to należy mieć nadzieję, że jego sytuacja finansowa się poprawiła i będzie mógł się skupić na pacjentach.


Radny Robert Kubusiak zgłosił też przypadek, że kobieta miała wypadek samochodowy i wykonano jej kilka, 5-6 prześwietleń a takie prześwietlenia kosztują. Prześwietlenia nic nie wykazały a kobieta z bólami kręgów szyjnych została wypuszczona do domu. Dopiero po jego interwencji u Dyrektora Zdaniuka został wykonany tomograf i okazało się, że ma pęknięte kręgi. Z jednej więc strony oszczędza się i wykonuje tańsze prześwietlenia a potem i tak trzeba zrobić tomograf, co zwiększa koszty leczenia jednego pacjenta. Pan Kubusiak stwierdził, że może tu tkwi błąd, i finansowy szpitala, i niezadowolenie pacjentów. Pan Kubusiak dodał, że kiedyś zawsze mu wpajano, że prześwietlenie można wykonać tylko jedno na pół roku a w tym przypadku wykonano kilka na raz.


Pan Dyrektor wyjaśnił, że obecne aparaty RTG emitują mniejsze wiązki promieni, zwłaszcza na układ kostny lub klatki piersiowej. To nie są te same aparaty co kiedyś.


Wobec wyczerpania dyskusji Przewodniczący podziękował panu Dyrektorowi za skorzystanie z zaproszenia na sesję i wysłuchanie uwag Radnych.


Do pkt 2. Informacja o sposobie realizacji zadań inwestycyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018.


Starosta Bolesławiecki pan Karol Stasik przedstawił planowane inwestycje drogowe w gminie Warta Bolesławiecka. Pierwszą inwestycją jest remont drogi Warta Bol. – Wartowice. Inwestycja została rozpoczęta w zeszłym tygodniu. Inwestycja jest współfinansowana ze środków gminy, za co bardzo podziękował Radzie Gminy. Drugim zadaniem jest remont odcinka drogi w Raciborowicach Górnych w kierunku Żeliszowa w ramach funduszu rekultywacji gruntów. Jest już potwierdzona dotacja na tą drogę z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 211 tys.zł. Pan Starosta wyraził nadzieję, że Rada podejmie na tej sesji stosowną uchwałę w sprawie dofinansowania remontu tej drogi, ponieważ wartość tego zadania wynosi ok. 350 tys.zł. Specjalnie na dzień jutrzejszy została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia do budżetu powiatu kwoty dotacji gminnej, by jak najszybciej ogłosić przetarg i przystąpić do remontu tej drogi. Pan Starosta zaznaczył przy tym, że rok 2018 obfituje w inwestycje i może być problem z wykonawcami. Wyczuwając tą sytuację większość przetargów została ogłoszona przez Powiat już przed Świętami Bożego Narodzenia roku ubiegłego. Np. przetarg na remont drogi z Warty Bol. do Wartowic został już rozstrzygnięty w styczniu br. Ponadto Powiat będzie na bieżąco utrzymywać drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie całego powiatu. Na wniosek z sesji Rady Gminy zamontowana została barierka zabezpieczająca skarpę przy drodze powiatowej w Raciborowicach.


Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych pan Paweł Bednarski podał zakres prac na drodze powiatowej Warta Bol. – Wartowice. Remont drogi wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jawora. Prace rozpoczęły się w zeszłym tygodniu. Na tym etapie robót organizacja ruchu drogowego nie przewiduje całościowego zamknięcia tej drogi. W chwili obecnej prace polegają na zabezpieczeniu miejsc słabonośnych; te miejsca zostaną wykonane w nowej konstrukcji, przewidziano ułożenie siatki wzmacniającej i warstw bitumicznych. Ułożenie warstwy bitumicznej nastąpi przy zamknięciu całej drogi na ok. 4-5 godzin. Zdecydowano tu o bezszwowym ułożeniu masy bitumicznej, bo jest to najlepsze rozwiązanie i najtrwalsze rozwiązanie. Dodatkowo na tej drodze zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe oraz pobocza z kruszywa łamanego. Przewidziano także odtworzenie ścianek zniszczonego przepustu.
Pan Kierownik przekazał również, że obecnie czeka na załatwienie formalności związanych z finansowaniem remontu drogi w Raciborowicach i ogłoszeniem przetargu na wykonawstwo. Do remontu zaplanowane jest 960mb. Na pierwszym odcinku 300mb przewidziana jest konstrukcja wzmacniająca z kruszywa i nawierzchni bitumicznej. Na pozostałej części (teren dziki) będzie wykonana pełna konstrukcja z kruszywa plus nawierzchnia bitumiczna. Zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe oraz utwardzone pobocze kruszywem łamanym.


Pan Starosta dodał, że postarają się także naprawić uszkodzone pobocza przy drodze Raciborowice Dolne – Ustronie.


Radny Michał Warchoł przekazał, że gmina Warta Bol. zawsze wspiera finansowo inwestycje powiatowe na swoim terenie i tak samo stanie się dzisiaj, na tej sesji, bo wszystkim zależy na tym, by drogi powiatowe były dobre. Pan Warchoł dodał jednak, że jest jedno ale. Mianowicie od początku tej kadencji próbuje się doprosić, w różnych formach, i pisemnych, i słownych, chociażby zebrania pobocza przy drodze w Raciborowicach Górnych i Dolnych. Brak reakcji ze strony Powiatu i Zarządu Dróg spowodowało pojawienie się po tej zimie wyrw w drodze. Pan Warchoł przypomniał, że jest to nowa droga i nie zebranie nadwyżki z pobocza spowodowało już jej degradację. Pan Warchoł dodał, że droga kosztowała mnóstwo pieniędzy i ponownie trzeba będzie ją remontować. Pan Warchoł zgłosił ponownie prośbę o zebranie poboczy lub uzupełnienie przy tej drodze i jej naprawę w miejscach pojawienia się wyrw, wykruszenia. Druga prośba dotyczy wykonania remontu chodnika na odcinku Raciborowic Dolnych w miejscu jego rozjechania tj. przy numerze 76. Kolejna sprawa to koszenie poboczy i wycięcie krzewów (samosiejek) z posprzątaniem śmieci. Natomiast jadąc od strony Raciborowic do Iwin brak jest oznakowania informującego o zamkniętym moście na drodze wojewódzkiej w Iwinach. Problem ten dotyka najbardziej kierowców samochodów ciężarowych, które ciężko na tej drodze zawrócić.
Podsumowując pan Warchoł prosił o priorytetowe potraktowanie sprawy zebrania lub uzupełnienia pobocza przy drodze powiatowej na całej długości Raciborowic Górnych i Dolnych.


Przewodniczący Rady zgłosił, że pod drogą w Raciborowicach są kanały odwadniające drogę, które kończą się jakieś 2m od rzeki, co powoduje zatykanie rur ziemią i w konsekwencji doprowadzi do zalania posesji. Przewodniczący ostrzegł, że czyszczenie rur w momencie ich całkowitego zatkania będzie Powiat drogo kosztować więc należy wziąć pod uwagę przeczyszczenie odpływów (końcówek rur).


Radna Danuta Kowalewska spytała, co jest przyczyną, że od 3 lat nie może doprosić się wycięcia krzaków z rowu przydrożnego przy drodze powiatowej w Wartowicach. Drogą tą jeżdżą samochody ciężarowe z piaskowcem i było już kilka wypadków ze względu na zawężoną widoczność.


Radna Ewa Kulig spytała, czy w roku 2018 przewidziany jest remont odcinka chodnika od osiedla I do kościoła przy drodze powiatowej w Iwinach? W jednym miejscu chodnik się zapadł i zagraża już bezpieczeństwu przechodniów. Ponadto chodnik jest mocno zarośnięty.


Przewodniczący spytał, czy jest w ogóle szansa na przeprowadzenie remontu chodników w gminie Warta Bolesławiecka, bo wiele z nich zaczęło się zapadać?


Pan Kierownik wyjaśnił, że jest szansa ale na miejscowe naprawy.


Radny Krzysztof Boluk przekazał, że jakiś czas temu zgłaszana była potrzeba wykonania przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką w Warcie Bol. (koło Banku). Pan Boluk wyjaśnił, że przyszła odpowiedź negatywna z uwagi na brak technicznych możliwości wykonania przejścia. Od tej decyzji poszło odwołanie, stąd pytanie, czy już coś w tej sprawie wiadomo?


Wójt Gminy przekazał, że rozmawiał z Zarządem Dróg Wojewódzkich i jest wykonywana nowa organizacja ruchu, co trochę potrwa. Jest opracowywany nowy projekt ale jest jeden warunek do spełnienia. Chodzi o wjazd na parking, który musi być węższy, musi stanąć barierka oddzielająca parking od chodnika. Po stronie Gminy będzie przekazanie barierki do zamontowania.


Radny Roman Dziedziczak przekazał, że już kilkakrotnie była zgłaszana potrzeba wycięcia krzewów z pasa drogowego w Raciborowicach Górnych przy nr 71.


Wójt Gminy wyjaśnił, że krzewy zostały przycięte na wysokości pasa drogowego, bo te krzewy rosną na gruncie prywatnym.


Sołtys Raciborowic Górnych pani Józefa Dziedziczak zgłosiła, że krzewy te rosną w rowie a rowy przy tej drodze należą do Powiatu. Ponadto pani Sołtys dodała, że kilka gałązek zostało tylko ułamanych więc nie można tego nazwać oczyszczeniem pobocza.


Radny Roman Dziedziczak zgłosił, że między nr 25 a 26 zrobiła się wyrwa w drodze. Natomiast przy stodole zapadł się asfalt w związku z tym, że pobocze w tym miejscu nie zostało zebrane.


Radny Tadeusz Hałuza ponowił potrzebę wykonania pasów dla pieszych w Iwinach na odcinku skrzyżowania z drogą do Raciborowic w miejscu, gdzie po jednej stronie kończy się chodnik i zaczyna po drugiej stronie. Przed byłym przejazdem kolejowym za remontowanym mostem na drodze wojewódzkiej w Iwinach brak jest zabezpieczenia barierkami parkingu sąsiadującego z drogą. Ponadto przy drodze do Lubkowa, po drugiej stronie od chodnika w kilku miejscach, rosną w rowie dzikie róże. Krzewy te tak już się rozrosły, że wchodzą na jezdnię i przy mijaniu się samochodów niszczą lakier i obrywają lusterka.


Przewodniczący zaproponował, by Wójt wysłał pracownika Urzędu Gminy do przeprowadzenia wizji i spisania wszystkich uwag do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych, ponieważ jest ich bardzo wiele i pan Kierownik nie zdąży wszystkiego zanotować.


Wójt Gminy wyjaśnił, że nie ma takiej potrzeby. Pan Kierownik nie ma problemu z zanotowaniem uwag zgłaszanych przez Radnych.


Pan Kierownik przekazał, że zrobi rozeznanie w terenie zgłoszonych uwag.


Radny Marcin Kowal zgłosił zapadnięcia na chodniku w Tomaszowie Bol. do osiedla. Pan Kowal wyjaśnił, że również poobsuwały się pobocza w miejscach ich utwardzania. Przy drodze Tomaszów Bol. – Szczytnica rosną w rowie spore krzaki, samosiejki, które na bieżąco należy wycinać, bo jest słaba widoczność na drodze. Ponadto należy naprawić pobocza, zwłaszcza na zakręcie, bo są już w nim spore dziury. To samo dzieje się z poboczami przy drodze Tomaszów Bol. – Warta Bol. głównie na odcinku za górką.


Pan Kierownik wyjaśnił, że uzupełnia pobocza ale ciężki sprzęt rolniczy ponownie je rozjeżdża w okresie prac polowych.


Radny Józef Słobodzian podziękował za odpowiedź na pismo i oczekuje na realizację zgłoszonego wniosku od mieszkańców osiedla w Tomaszowie Bol.. Chodzi o przejście dla pieszych na wysokości przystanku.


Radny Robert Kubusiak przekazał, że również otrzymał odpowiedź w sprawie oznakowania skrzyżowania w Raciborowicach Dolnych na Lwówek Śl., że zostanie wykonane po pojawieniu się korzystnych warunków pogodowych. Pan Kubusiak przypomina więc o realizacji tego wniosku. Ponadto pan Kubusiak spytał, kiedy do Raciborowic dotrze zamiatarka. Pan Kubusiak chciałby, aby zamiatarka rozpoczęła w tym roku sprzątanie drogi od gminy Warta Bolesławiecka, w szczególności od Raciborowic. Pan Kubusiak wyjaśnił, że w zeszłym roku zamiatarka szybko się zepsuła.


Pan Kierownik wyjaśnił, że zamiatanie ulic zaczyna od dróg w Bolesławcu. Następnie zamiatarka sprząta gminę Nowogrodziec a dopiero w dalszej kolejności pozostałe gminy.


Radny Robert Kubusiak przypomniał, że przy budynku 111 w Raciborowicach Dolnych jest wysoka skarpa i były obiecane barierki. Pan Kubusiak spytał także o przewidywany okres remontu mostu w Iwinach


Przewodniczący Rady wyjaśnił, że chodzi o barierkę przy naprawionym niedawno przepuście.


Wójt Gminy poinformował, że rozmawiał z Dyrektorem ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat przejścia mieszkańców do przystanku po całkowitym rozebraniu mostu. Obecnie mieszkańcy mogą poruszać się po części mostu nie rozebranej. Most będzie powiększony na szerokości więc Gmina odda mostek kolejowy. Wykonawca przystąpił już do jego rozbiórki. Jest przygotowywane porozumienie między Gminą a Zarządem Dróg w tej sprawie. Termin realizacji inwestycji jest roczny. Jeśli będą sprzyjające warunki pogodowe to jest szansa, że most zostanie oddany jesienią tego roku.


Radny Robert Kubusiak spytał, czy oznakowane drzewa wzdłuż drogi wojewódzkiej z Iwin do Warty Bol. są przeznaczone do wycięcia?


Pan Kierownik wyjaśnił, że Zarząd Dróg Powiatowych nie zajmuje się utrzymaniem zieleni przy drogach wojewódzkich więc nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.


Wójt Gminy poinformował, że drzewa te zostały wyznaczone do wycinki. Wycinka będzie realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.


Radny Józef Bram przypomniał, że zgłaszał potrzebę wycięcia gałęzi topoli przy drodze powiatowej w Tomaszowie Bol. w kierunku Warty Bol. Samochody ciężarowe nie mieszczą się i łamią gałęzie topoli. Gałęzie nadto spadają ludziom na posesje i na pola uprawne.


Wójt potwierdził, że topole, o których mówi radny Józef Bram potrzebują podcięcia gałęzi.


Radny Michał Warchoł, w związku z tym, że problemów w Raciborowicach jest mnóstwo, zadeklarował swoją obecność w wizji lokalnej dróg na terenie Raciborowic. Podczas wizji będzie można ustalić co Zarząd może a czego nie będzie w stanie wykonać.


Radna Natalia Fekete spytała o możliwość wykonania przejścia dla pieszych z osiedla Szczytnicy w kierunku Gromadki.


Pan Starosta wyjaśnił, że teren, o którym mowa, należy do gminy Gromadka i rozwiązanie tego problemu należy do Wójta Gminy Gromadka. Starosta dodał, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała ekspertyzę dotyczącą odblokowania zjazdów na stację CPN. Tiry, które zjeżdżają na stacje CPN blokują zjazdy z autostrady, co stwarza niebezpieczeństwo dla poruszających się autostradą innych pojazdów. W związku z tym Wójt Gminy Gromadka przygotowuje koncepcję zmian organizacji ruchu na samym zjeździe. Po uzyskaniu opinii GDDKiA dopiero Starosta może wydać zgodę na zmianę organizacji ruchu na zjeździe z autostrady. Pan Starosta nie potrafi jednak powiedzieć, czy Wójt Gromadki przewiduje tam przejście dla pieszych. Jego zdaniem mieszkańcy powinni zasugerować Wójtowi Gromadki zaplanowanie takiego przejścia dla pieszych.


Radny Zenon Lisiewicz przekazał, że przy drodze powiatowej 372 w Szczytnicy przy Szkole Podstawowej była zgłaszana wycinka drzewa, które jest prawie suche i ustawienie lustra, bo jest problem z wyjazdem spod szkoły. Oprócz tego lipy rosnące przy drodze powiatowej zasłaniają latarnie uliczne i należy je przyciąć. Kolejne 3 lipy przy działce 165. Lipy są spróchniałe i właściciel działki zgłasza deklarację wycięcia tych lip na własny koszt. Pan Lisiewicz zgłosił także, że podczas wykonywania remontu drogi w Szczytnicy w miejsce starego poniemieckiego przepustu wkopano rurę odprowadzającą wodę i niestety w tym miejscu droga lekko się obniżyła.


Przewodniczący Rady spytał, czy w specyfikacji przetargowej jest warunek mówiący o tym, że droga powinna być wykonana bez zastojów wody. W Raciborowicach po wybudowaniu nowej nawierzchni są zastoiska wody po opadach.


Radny Zenon Lisiewicz przekazał, że droga ze Szczytnicy w kierunku Tomaszowa Bol. była wykonana metodą szwową i jak się o nią nie zadba, to po kolejnej zimie w miejscach szwów zrobią się dziury.


Radny Stanisław Borucki zgłosił, że przy drodze na Tomaszów Bol. też był robiony przepust i też droga w tym miejscu osiadła i to nawet na 10cm.


Sołtys Tomaszowa Bol. pan Franciszek Osip przypomniał o konieczności przycięcia gałęzi przy drodze z Tomaszowa Bol. na Kraśnik (do oczyszczalni ścieków); droga jest mocno obrośnięta krzakami i trudno się nią poruszać. Druga sprawa to konieczne jest dokończenie przycinki gałęzi topoli przy drodze z Tomaszowa Bol. do Warty Bol. Gałęzie były przycinane ale nie wszędzie. W okolicach nr 70 nie zostały przycięte.


Starosta Bolesławiecki pan Karol Stasik podziękował za uwagi i postarają się sukcesywnie je realizować. Pan Starosta jednak zaznaczył, że nie należy się spodziewać, że od razu da się je wszystkie wykonać. Pan Starosta stwierdził, że ma co raz mniej interpelacji od Radnych, co świadczy dobrze o nowym Kierowniku ZDP.


Przewodniczący Rady stwierdził, że Starostwo powinno robić tam, gdzie gminy zainwestowały w drogi i chodniki powiatowe, by nie zmarnować tych ogromnych pieniędzy gminnych.


Pan Starosta wyjaśnił, że w zeszłym roku zabezpieczył 60 tys.zł na ścinkę poboczy; obiecał to zresztą Wójtowi. Niestety po zimie okazało się, że jest tyle dziur na drogach, że nawet połowy zaplanowanej ścinki poboczy nie udało się zrealizować. W tym roku priorytetowym zadaniem jest utrzymanie poboczy wykonanych nowych dróg z Raciborowic do Ustronia i między Brzeźnikiem a Włodzicami, bo inaczej drogi te się posypią. Powiat realizuje największą inwestycję drogową w historii Powiatu między Osiecznicą a Rudawicą za 24.700 tys.zł. I etap o dł ok. 8km został już wykonany. Jeden most jest już prawie gotowy. Do lipca-sierpnia oba mosty powinny być już gotowe. W tym roku do września Powiatowi zależy na uruchomieniu odcinka drogi, by uczniowie z Świętoszowa mogli dojechać do szkół. Pan Starosta poinformował, że Powiatowi dobrze współpracuje się z DSDiK. Co roku do dyspozycji Powiatu DSDiK przeznaczał 1mln.zł na inwestycje na drogach wojewódzkich. W tym roku jednak mają tylko 500 tys.zł na drogę tj. ul. Grunwaldzką na włączenie drogi wojewódzkiej nr 297 przy ul. Tamka. Obecnie są na etapie opracowywania projektu. Powiat także aplikuje o środki finansowe do Narodowego Funduszu. Premier RP ogłosił w roku 2017 nabór i dwa zadania Powiatu tj. droga do Suszek i droga mostowa miały otrzymać dofinansowanie ale pieniądze nie dotarły na te zadania. Na ten rok pan Premier ogłosił fundusz dofinansowania remontu dróg lokalnych na poziomie 1.300 mln.zł, w tym na województwo dolnośląskie 29 mln.zł. Powiat występuje ponownie o dofinansowanie remontu drogi do Suszek i drogi mostowej. Na złożenie wniosków Powiat ma czas do 15 kwietnia br.
Pan Starosta poinformował także, że Powiat wraz z gminami realizuje 2 projekty tj. Ofertę turystyczną gmin i powiatu bolesławieckiego. Projekt będzie realizowany wraz z powiatem Bautzen. Obecnie każda gmina prowadzi własną politykę turystyczną. Powiat wystąpił także do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o przyznanie Powiatowi Bolesławieckiemu tytułu Dolnośląskiej Stolicy Kultury. Powiat wygrał konkurs o przyznanie Powiatowi Bolesławieckiemu tytułu Dolnośląskiej Stolicy Kultury. Z tego tytułu Powiat otrzyma 200 tys.zł na imprezy kulturalne, które będą się odbywać w Powiecie m.in. w gminie Warta Bolesławiecka. Jedną z imprez będzie Majowy Zawrót Głowy w Tomaszowie Bol. Będzie również Tydzień z Powiatem.


Przewodniczący Rady poinformował pana Starostę, że nie mógł uczestniczyć w Konferencji inaugurującej cykl wydarzeń w Powiecie Bolesławieckim w ramach tego projektu ponieważ zaproszenie zostało dostarczone dopiero w dniu konferencji już po jej rozpoczęciu. Pan Przewodniczący poprosił pana Starostę, by zaproszenia były wysyłane odpowiednio wcześniej.


Radny Tadeusz Hałuza spytał jak pan Starosta zapatruje się na budowę ścieżek rowerowych? Pan Hałuza poinformował, że na terenie gminy Warta Bolesławiecka powstaje ścieżka rowerowa i w tym roku zostanie doprowadzona do granic z Kruszynem.


Pan Starosta przekazał, że Wójt Gminy Bolesławiec planuje wykonanie ścieżki rowerowej od granic z Bolesławcem do granicy z gminą Warta Bolesławiecka.


Do pkt3.Podjęcie uchwał:


1) UCHWAŁA w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2018


Projekt uchwały był przedmiotem obrad stałych komisji Rady.


Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVI/280/18w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2018 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


2) UCHWAŁA o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.


Projekt uchwały był przedmiotem obrad stałych komisji Rady.


Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVI/281/18 o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


3) UCHWAŁA o zmianie uchwały w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Warta Bolesławiecka Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.


Projekt uchwały był przedmiotem obrad stałych komisji Rady.


Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVI/282/18o zmianie uchwały w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Warta Bolesławiecka Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


4) UCHWAŁA w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022.


Projekt uchwały był przedmiotem obrad stałych komisji Rady.


Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVI/283/18w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


5) UCHWAŁA w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej na dofinansowanie zakupu Aparatu do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca


Projekt uchwały był przedmiotem prac stałych komisji Rady.


Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVI/284/18w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej na dofinansowanie zakupu Aparatu do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


6) UCHWAŁA w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mirsk


Projekt uchwały był przedmiotem prac stałych komisji Rady


Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVI/285/18w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mirsk (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


7) UCHWAŁA w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok


Wójt Gminy poinformował, że jest już po analizie kosztorysowej wymiany kostki brukowej i położenie nowej alejki na cmentarzu w Raciborowicach. Koszt tego przedsięwzięcia dwóch sołectw powinien zamknąć się kwotą 275 tys.zł netto. Środki finansowe z roku 2017, które przeszły na ten rok plus środki z obu Funduszy Sołeckich wynoszą 57 tys.zł. Brakuje więc na to zadanie 22 tys.zł stąd Wójt składa autokorektę do projektu uchwały polegającą na wprowadzenie dodatkowych 22 tys.zł do zakupu kostki na ten cmentarz.


Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVI/286/18w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


8) UCHWAŁA o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Warta Bolesławiecka, dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów


Projekt uchwały był przedmiotem obrad stałych komisji Rady.


Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVI/287/18 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Warta Bolesławiecka, dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


9) UCHWAŁA w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy najmu na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (ośrodki zdrowia)


Projekt uchwały był przedmiotem obrad stałych komisji Rady.


Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVI/288/18 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy najmu na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


10) UCHWAŁA w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (pow. 0,0215ha z cz.dz. nr 304/12 Iwiny)


Projekt uchwały był przedmiotem obrad stałych komisji Rady.


Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVI/289/18 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


11) UCHWAŁA w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (pow. 0,5731ha z cz.dz. nr 455/9 Iwiny)


Projekt uchwały był przedmiotem obrad stałych komisji Rady.


Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVI/290/18 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


12) UCHWAŁA w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. 304.46 o pow. 0,0023ha i pow. 0,0080ha z cz. dz. Nr 304/209 Iwiny)


Projekt uchwały był przedmiotem obrad stałych komisji Rady.


Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVI/291/18 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


13) UCHWAŁA w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. Nr 304/209 o pow. 0,0042ha Iwiny)


Projekt uchwały był przedmiotem prac stałych komisji Rady.


Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVI/292/18 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


14) UCHWAŁA w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. Nr 365/4 o pow. 0,0048 ha Raciborowice Górne).


Projekt uchwały był przedmiotem prac stałych komisji Rady.


Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVI/293/18 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


15) UCHWAŁA w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego


Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVI/294/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


Do pkt 4. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami


Wójt Gminy przedstawił informację ze swojej pracy między sesjami. W okresie między sesjami Wójta zajmował się m.in. następującymi problemami:

- zaleceniem Konserwatora Zabytków w sprawie zabezpieczeniem ruin Pałacu w Lubkowie, które powinno być zrealizowane do grudnia 2018r. – Wójt poinformował, że odbyły się już 3 przetargi na wykonanie zabezpieczeń ruin; kosztorys na wykonanie tego zadania wynosi 56 tys.zł, najtańsza oferta w I przetargu zorganizowanym w roku 2017 wynosiła 90 tys.zł, w drugim przetargu cena na wykonanie zadania wzrosła jeszcze bardzie a w III przetargu odbytym wiosną tego roku na zabezpieczone w budżecie gminy 120 tys.zł wpłynęła oferta na kwotę 150 tys.zł; w związku z tym Wójt wystąpił do Konserwatora Zabytków o przełożenie terminu wykonania tej inwestycji o rok lub 2 lata; Wójt stwierdził, że gminy Warta Bolesławiecka nie stać na to, by na zabezpieczenie ruin wydać kwotę 150 tys.zł; zdaniem Konserwatora inwestycję można podzielić na etapy ale taka metoda jeszcze bardziej podroży wykonanie całej inwestycji, bo dojdą koszty zakładania i rozbierania rusztowań; Wójt zapowiedział, że nie może podjąć decyzji zwiększającej tak drastycznie koszty zabezpieczenia ruin, bo narazi Gminę na niegospodarność; zadanie polega na wyczyszczeniu wszystkich gzymsów, zabezpieczyć je i zabezpieczyć betonem wieniec na górze; to zadanie mogą wykonać tylko wytypowane firmy z listy Konserwatora;

- programy organizacyjne szkół – dyrektorzy szkół są w trakcie przygotowywania programów organizacyjnych szkół ale już wiadomo, że w roku szkolnym 2018/2019 wystąpi wzrost kosztów utrzymania szkół; odejdą 2 klasy gimnazjalne (obecnie klasy III) a przybędzie 5 oddziałów klas VIII w szkołach podstawowych; teraz w klasie III gimnazjalnej jest 60 godzin tygodniowo, a od września 150 godzin, czyli godzin lekcyjnych wzrośnie o 90 godzin tygodniowo, co w przeliczeniu na etaty nauczycielskie (18 godzin) wyniesie 5 etatów nauczycielskich; jeśli to będą etaty nauczycieli dyplomowanych, to koszt utrzymania jednego etatu wyniesie ok. 80 tys.zł a 5 etatów kwotę 400 tys.zł; Wójt przypomniał, że od 1 kwietnia br. nauczyciele otrzymali podwyżki, na które należało zabezpieczyć dodatkowo 370 tys. - 400 tys.zł, a od 1 września dojdą nowe zadania dla oświaty gminnej; dla przypomnienia Wójt dodał, że Rada podejmowała już uchwałę w związku z obniżeniem gminie subwencji oświatowej o ponad 250 tys.zł;


Przewodniczący Rady poinformował, że w TV ciągle się słyszy, że gminy dostały dodatkowe pieniądze na podwyżki dla nauczycieli.


Wójt wyjaśnił, że nie ma dodatkowych środków, wszystkie podwyżki ponoć są zabezpieczone w subwencji oświatowej, która dla naszej gminy wynosi 7.300 tys.zł i pomimo wzrostu liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 o 8, subwencja wzrosła nam (w stosunku do roku ubiegłego) o kwotę 46 tys.zł; natomiast planowana subwencja na rok 2018 przez panią Minister w listopadzie 2017r. została zmniejszona o kwotę 250 tys.zł; do szkół podstawowych dołożyli 0,6% przelicznika a z klas gimnazjalnych zabrali 1,7% tj. z gimnazjum zabrali nam 3-krotnie więcej niż dołożyli do klas podstawowych.


Przewodniczący Rady spytał, czy podwyżki pensji obejmą także pozostałych pracowników szkół?


Wójt wyjaśnił, że nauczyciele podlegają Karcie Nauczyciela więc tymi podwyżkami nie są objęci pracownicy administracyjni. Wójt poinformował, że pracownicy administracyjni w szkołach otrzymali już swoje podwyżki w tym roku.


- wykup torowiska pod ścieżkę rowerową - Wójt poinformował, że w czwartek spodziewa się decyzji Zarządu Spółki w sprawie możliwości wykupienia części torowiska;

- Dzień Kobiet był obchodzony prawie w każdej wsi i Wójt podziękował Sołtysom i Radom Sołeckim za organizację imprez dla mieszkańców;

- odbyły się zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych – Wójt poinformował, że sytuacja w OSP może się niedługo zmienić, bo jest to praca społeczna a wielu strażaków pracuje zawodowo i nie zawsze mają czas na prace społeczne; Wójt przyznał, że tą grupę ochotników trzeba będzie objąć w przyszłości większą gratyfikacją płacową, bo Gmina nie może zostać bez Ochotniczych Straży Pożarnych a na zawodową nas nie stać;


Przewodniczący Rady poinformował, że słyszał o nowych przepisach, które mają dać strażakom ochotnikom dodatek do emerytury za 20 lat służby w wysokości 20% emerytury.


Radny Krzysztof Bolak wyjaśnił, że była taka propozycja jednej z partii politycznej ale nie została przyjęta i nie ma na to szans. Pan Boluk przekazał, że młodzieży chętnej do pracy w OSP jest coraz mniej i należy spodziewać się problemów.


- taryfy za wodę i ścieki – Wójt przekazał, że taryfy są już gotowe i zostały złożone w Polskich Wodach do zatwierdzenia; wysokość taryf prawie się nie zmieni a może być mniejsza łącznie o jakieś 2gr. , ponieważ o jakieś 4-5gr. Spadnie taryfa za ścieki i przy minimalnym wzroście taryfy za wodę cena łączna wody i ścieków będzie trochę niższa;

- podatek deszczowy – Polskie Wody nie są w stanie udzielić Gminie informacji, jak traktować nieruchomość; stanowisko Polskich Wód udostępnione na stronie Polskiej Agencji Prasowej zawiera definicję nieruchomości związaną z księgą wieczystą tj. jedna księga wieczysta równa się jedna nieruchomość; jeśli ta definicja zostanie utrzymana to Gmina nie będzie płaciła tego podatku za drogi gminne; z analizy nieruchomości, będących własnością prywatną naszych mieszkańców wynika jednoznacznie, że nie zostaną one objęte podatkiem deszczowym;

- dopłaty do wymiany pieca na ekologiczny – część osób, która wymieniła piece w roku 2017 już otrzymała dofinansowanie; niestety są osoby nierzetelne, które próbują naciągnąć Gminę na dotację, nie posiadają dokumentów wymaganych Regulaminem WFOŚ; Wójt przekazał także ważną informację dot. osób rezygnujących z wymiany pieca, bo takie się pojawiają, otóż WFOŚ zgodził się na zamianę wniosków o wymianę pieca w przypadku, gdy nastąpi zamiana w ramach tego samego paliwa tj. jeden domek rezygnuje z dopłaty do wymiany pieca węglowego na gazowy i w jego miejsce wchodzi taki sam domek jednorodzinny czyli z wymianą pieca węglowego na gazowy; chodzi o to, by Gmina nie zmniejszyła efektu ekologicznego w stosunku do zadeklarowanego w umowie z WFOŚ; Wójt przekazał, że prawdopodobnie zostanie tego typu program ogłoszony ponownie; ma być uruchomiony także program PGNiG, z którego można będzie otrzymać dofinansowanie do wymiany pieca węglowego na piec gazowy; program ten będzie realizował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska; jest więc szansa na kolejne dotacje do wymiany pieca;

- rozgraniczanie gruntów – są już pierwsze przykłady wniosków do Gminy o rozgraniczenia gruntów z uwagi na konflikty międzysąsiedzkie, co rodzi koszty po stronie Gminy;

- jeden z mieszkańców żąda od Gminy przekazania gruntu przez zasiedzenie a grunt jest gminny dopiero od 21 lat, wcześniej grunt został przekazany za emeryturę na PFZ;

- Wójt był zaproszony przez Studencki Klub Naukowy MERITUM Uniwersytetu Wrocławskiego na debatę pt. „Partie czy Lokalsi”; studenci dyskutowali, co jest lepsze dla funkcjonowania samorządów;

- przejmowanie spadków – Wójt poinformował, że jest taki zapis ustawowy, że jeśli ktoś nie ma spadkobierców to spadek przechodzi na własność gminy i mamy już taki jeden przypadek;

- Gmina Warta Bol. jest gospodarzem tegorocznego Turnieju Gmin Kwisa – turniej odbędzie się w dniu 30 maja 2018r. w Warcie Bolesławieckiej; Wójt poinformuje Radnych o programie imprezy;

- problem brudzenia ścieżki rowerowej i poruszania się po niej przez traktory – Wójt poinformował, że problem został poruszony w Internecie i przyznał, że były 2 lub 3 przypadki przejazdu sprzętem po ścieżce; Wójt zidentyfikował osoby, które jeździły po ścieżce i przeprowadził z nimi rozmowy w tej sprawie; ponadto Wójt wystosował Apel do mieszkańców, by nie wjeżdżali na ścieżkę kładami, motocyklami, samochodami i ciągnikami; są 3 miejsca w Warcie Bol. gdzie rolnicy mają pola i ci rolnicy otrzymają zezwolenie indywidualne i będą mogli korzystać z przejazdu pod warunkiem posprzątania po pozostawionej na ścieżce ziemi;

- plany zagospodarowania przestrzennego gminy – obecnie stopień wykorzystania terenów pod budownictwo w poszczególnych wsiach jest następujący:
<w 55% w Iwinach,
< w 50% w Jurkowie,
< w 56% w Lubkowie,
< w 61% w Raciborowicach Dolnych,
< w 70% w Raciborowicach Górnych,
< w 30% w Szczytnicy,
< w 45% w Tomaszowie Bol.,
< w 45% w Warcie Bolesławieckiej,
< w 55% w Wartowicach,
< w 55% w Wilczym Lesie.
Pojawił się w Gminie problem polegający na tym, że w miejscowościach: Warta Bol., Wartowice, Tomaszów Bol., Szczytnica, Wilczy Las wydawane były kiedyś plany zagospodarowania w formie decyzji i wydruku z mapy. Obecnie przechodzimy na E-usługi System Informacji Publicznej i nakładamy mapy na stare plastry geodezyjne i jest różnica kilku milimetrów przesunięć granic nieruchomości. Zdarzają się przypadki, że droga gminna idzie po gruncie prywatnym a nie po terenie gminnym. Wójt przeprowadził rozmowę z Projektantem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i niestety konieczne będzie wprowadzenie zmian w niektórych planach. Na szczęście nie ma konieczności dokonywania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wójt dodał, że w związku z niską konsumpcją działek budowlanych (średnio 50%) na terenie gminy i tak Minister Rolnictwa nie da żadnej zgody na wyłączenia kolejnych gruntów rolnych z produkcji rolniczej, zwłaszcza gruntów klasy III. Wójt zapowiedział, że jeszcze w tej kadencji należy się przymierzyć do skorygowania planów. Wójt przekazał, że tam, gdzie będzie możliwość - bez zmiany Studium – dołożyć terenów pod budownictwo, to Gmina pójdzie w tym kierunku. Największe problemy do rozwiązania z zakreślonymi granicami są w Wartowicach, w Wilczym Lesie i kilka miejsc w Tomaszowie Bol. Po dokładnej analizie prawnej problemu Wójt przedstawi swoje decyzje Radzie Gminy pod rozpatrzenie.


Radny Józef Bram zgłosił, że w Domu Kultury w Tomaszowie Bol. występuje cofka z kanalizacji sanitarnej.


Prezes ZGK pani Anna Rościszewska wyjaśniła, że być może tak się dzieje z uwagi na brak syfonu.


Wójt Gminy wyjaśnił, że cofki występują w związku z mocną eksploatacją kuchni podczas wesel i imprez. Wójt poprosił panią Prezes o przeczyszczenie kanałów. Wójt przekaże także potrzebę częstszego wlewania wody do syfonów w kuchni przez pracownika GCK, bo przyczyną wydobywania się brzydkiego zapachu jest zaleganie w rurach ścieków kuchennych.


Radny Tadeusz Hałuza poinformował, że to samo dzieje się w świetlicy wiejskiej i w Klubie w Iwinach, zwłaszcza przy zmianie pogody.


Pani Prezes wyjaśniła, że jak nie ma ciągłego strumienia to ścieki zostają w kanalizacji, bo wesela odbywają się raz na tydzień, czy miesiąc. W trakcie wesel produkowana jest na raz duża ilość ścieków a po weselu nikt nie użytkuje kuchni więc robią się zastoiska ścieków w przyłączu kanalizacyjnym.


Przewodniczący zaproponował, by pani Prezes wspólnie z Dyrektorem GCK znaleźli rozwiązanie tego problemu.


Do pkt 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXV


Wobec braku uwag do Protokołu Nr XXXV z dnia 6 marca 2018r. Przewodniczący poddał go pod głosowanie i stwierdził jego przyjęcie jednogłośnie.


Do pkt.6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Przewodniczący stwierdził, że przed sesją nie wpłynęły Interpelacje lub zapytania od Radnych.


Do pkt.7. Wnioski i Sprawy różne

1) Przewodniczący zapoznał Radnych z ofertami szkoleniowymi i prosił o kontaktowanie się z biurem Rady Gminy w sprawie ewentualnego zgłoszenia na szkolenie z biurem Rady Gminy.
2) Przewodniczący poinformował, że w dniu 23 kwietnia o godz. 10:00 (poniedziałek) odbędzie się kolejna prezentacja systemu do nagrywania i transmitowania obrad. W dniu 6 marca o godz. 10 odbyła się prezentacja systemu E-sesja, będzie więc możliwość porównania obu systemów. Konieczność transmisji i nagrywania sesji od nowej kadencji rad gmin wynika z noweli do ustawy o samorządzie gminnym.
3) Przewodniczący przypomniał Radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za rok 2017 do końca kwietnia br.
4) Radny Krzysztof Boluk zgłosił, że ścieżka rowerowa w Warcie Bol. jest zaśmiecona, także potłuczonym szkłem a ławeczka, gdzie mogą sobie odpocząć korzystające ze ścieżki matki z dziećmi jest brudna od butów.
Wójt Gminy przekazał, że zna sprawę i postanowił o przeniesieniu tej ławeczki wraz z kubłem na śmieci bliżej budynku Urzędu Gminy w miejscu objętym monitoringiem. Wójt wyjaśnił, że specjalnie zaplanował i postawił ławeczkę pod drzewem dla mam spacerujących z małymi dziećmi, by mogły odpocząć w cieniu.
Radny Hałuza stwierdził, że przeniesienie ławeczki raczej nic nie da, bo młodzież wykorzystuje wszystko, co się da i nic nie można im zrobić.
Przewodniczący zaproponował opisanie takich przypadków w Biuletynie Gminnym z ich napiętnowaniem.
5) Radny Tadeusz Hałuza poprosił o zwrócenie szczególnej uwagi na plac zabaw dla dzieci przy świetlicy w Iwinach. Pan Hałuza powiadomił, że również w tym miejscu młodzież zrobiła sobie miejsce schadzek. Młodzi ludzie piją alkohol i zażywają narkotyki a obok bawią się dzieci. Pan Hałuza stwierdził, że jedynym wyjściem będzie skierowanie tam częstszych patroli Policji.
6) Radny Tadeusz Hałuza ponowił prośbę o zamontowanie barierek na ścieżce rowerowej w Iwinach w miejscu wbudowanych słupków, które nie są w stanie zatrzymać dzieci przed przejazdem przez drogę gminną.
Wójt wyjaśnił, że ścieżka została wykonana zgodnie z projektem przy dofinansowaniu zewnętrznym i raczej nie ma możliwości, by dokładać tam dodatkowych barierek. Wójt stwierdził, że najlepszym wyjściem będzie wykonanie na drodze gminnej spowalniacz przed skrzyżowaniem z drogą rowerową.
7) Radna Ewa Kulig spytała, czy na plac zabaw przy Przedszkolu na osiedlu II w Iwinach będzie ktoś sprzątał, czy może jest to zadanie pracownika Przedszkola?
Wójt wyjaśnił, że powinien sprzątać pracownik Przedszkola. Jeżeli jest tam brudno należy zgłosić to do Dyrektora ZSP.
8) Radny Józef Bram podziękował Wójtowi za zamontowanie lustra i za wyremontowanie placu zabaw w Tomaszowie Bol.
9) Radny Józef Słobodzian poprosił o kogoś do sprzątania boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw na osiedlu w Tomaszowie Bol.
Wójt przekazał, że postara się zatrudnić opiekuna dla boiska.
10) Radna Natalia Fekete przypomniała, że prosiła o namalowanie pasów drogowych, pomalowanie znaków na placu na osiedlu w Szczytnicy przy przystanku, bo kierowcy Tirów robią tam co chcą.
Radny Zenon Lisiewicz zaznaczył, że na ten plac wjeżdża dużo Tirów i za miesiąc nie będzie widać znaków.
Wójt wyjaśnił, że plac jest duży i pomalowanie tam znaków będzie dużo kosztować więc lepszym wyjściem będzie postawienie tam barierek; Tiry mogą korzystać z innego placu.


Wobec wyczerpania porządku obrad zamknął XXXVI sesję Rady Gminy i podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Maksymczyk

Protokołowała: Lidia Rozdolska

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie