Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 stycznia 2016 12:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2016 - konsultacje

OGŁOSZENIE o możliwości wnoszenia uwag przez wszystkich zainteresowanych jak również o możliwości zaopiniowania jego przez organizacje społeczne których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Uwagi do projektu Programu należy składać do dnia 22 lutego 2015r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Gminy, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Raciborowice Górne,
lub e-mail: urzad@wartabol.pl, michal.b@wartabol.pl

Sprawę prowadzi Michał Bojanowski, pok. nr 15 (I piętro), tel. 75 738 95 92 wew.21

Uchwała nr
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia marca 2016r.


w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warta Bolesławiecka.


Na podstawie art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 856 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515 z późn. zm.),

Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warta Bolesławiecka w 2016 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr 1 do uchwały nr ......
Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej
z dnia marca 2016r.


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warta Bolesławiecka.


Program ma zastosowanie do zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, oraz zwierząt gospodarskich, w stosunku do których nie jest możliwe ustalenie osoby właściciela.


§ 1. Celem programu jest:

1) objęcie opieką bezdomnych zwierząt,
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom stałego miejsca pobytu,
3) zapobieganie porzucaniu zwierząt, a w szczególności psów,
4) kontrolowane ograniczanie populacji wolno żyjących kotów,
5) opieka weterynaryjna nad zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych,
6) poprawa traktowania zwierząt przez mieszkańców gminy.


§ 2. 1. Bezdomne zwierzęta przyjmowane będą do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Przylasku, założonego przez Związek Gmin „Kwisa”, którego członkiem jest Gmina Warta Bolesławiecka, oddanego do prowadzenia przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” Sp. z o.o. w Lubomierzu.
2. Sterylizacja lub kastracja zwierząt jak również poszukiwanie właścicieli dla
bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w ramach usługi świadczonej przez
schronisko wskazane w ust.1.
3. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska odbywać się będzie
w ramach usługi świadczonej przez schronisko wskazane w ust.1.
4. Miejsce pobytu i dalsze leczenie zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń
drogowych, po udzieleniu pierwszej pomocy przez podmiot wskazany w § 3,
zabezpiecza w ramach świadczonej usługi schronisko wskazane w ust.1.
5. Przed odłowieniem i przekazaniem bezdomnych zwierząt do schroniska, czasową
opiekę, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt i ich adopcję wykonuje
Wójt Gminy Warta Bolesławiecka.
6. Usypianie ślepych miotów prowadzone będzie w ramach usługi świadczonej przez
schronisko wskazane w ust.1.


§ 3. Opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami oraz udzielenie bezpośredniej pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych, polegającej na wykonaniu niezbędnych zabiegów ratujących życie, realizuje na podstawie zawartej umowy Gabinet Weterynaryjny „ANIMALS DOCTOR”, ul. Kraszewskiego 37, 59-700 Bolesławiec.


§ 4. Dokarmianie wolno żyjących kotów odbywać się będzie na podstawie umów zawieranych przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z zarządcami nieruchomości zbiorowego zamieszkania lub organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, przy czym odpowiednią ilość i jakość karmy zabezpiecza Wójt Gminy Warta Bolesławiecka na koszt Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 5. Edukację w zakresie walki z bezdomnością zwierząt koordynuje Wójt Gminy Warta Bolesławiecka przy współpracy z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjalnej oraz organizacjami, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w tym kołami łowieckimi dzierżawiącymi obwody łowieckie na terenie gminy. Działania edukacyjne dotyczyć będą między innymi odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych a także konsekwencji grożących za nieprawne rozmnażanie i wprowadzanie do obrotu psów i kotów.


§ 6. Wójt Gminy Warta Bolesławiecka współpracuje z dzierżawcami obwodów łowieckich
z terenu administracyjnego gminy w zakresie zapobiegania i usuwania bezdomnych psów wałęsających się w obwodach.


§7. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, wskazuje się gospodarstwo rolne pod adresem: 59-720 Raciborowice Górne 110.


§8. Środki przeznaczone na realizację zadań przewidzianych w programie zabezpieczone są w Budżecie Gminy na 2016r. przyjętym Uchwałą XI/105/2015 z dnia 10 grudnia 2015r. w łącznej kwocie - 43.895,60zł, w tym na zakupy materiałowe – 1.500,00zł, na zakup usług weterynaryjnych 5.000,00zł, oraz na wpłatę członkowską na funkcjonowanie schroniska 37.595,60zł.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie