Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 października 2018 12:49 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Podstawowe kwoty dotacji w roku 2018 - aktualizacja

dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Warta Bolesławiecka

ZARZĄDZENIE Nr SOG.Z.87.2018
Wójta Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 30 października 2018 roku


w sprawie aktualizacji podstawowych kwot dotacji, statystycznej liczby dzieci i wskaźnika zwiększającego w roku 2018


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017 poz. 2203) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka ogłasza:


§ 1.1. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 1 dziecko wynosi 6.592,01zł rocznie.
2. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na 1 dziecko wynosi 3.218,85zł rocznie.
3. Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych wynosi 1,106.


§ 2.1. Aktualizacja statystycznej liczby dzieci w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017r. i 30 września 2018r. wynosi 43,33 w tym 1,00 dziecko niepełnosprawne, 0 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i 0 uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
2. Aktualizacja statystycznej liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017r. i 30 września 2018r wynosi 92,67, w tym 0 dzieci niepełnosprawnych, 0 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i 0 uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.


§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr SOG.Z.37.2018 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie podstawowych kwot dotacji, statystycznej liczby dzieci i wskaźnika zwiększającego w roku 2018.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT

mgr Mirosław Haniszewski




Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie