Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 grudnia 2018 10:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Wójt Gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 ze zm.)


ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 rokuI. Rodzaje zadania


1. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej w tym:

a) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży,
b) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
c) uczestnictwo dzieci i młodzieży w rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportu.


2. Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych w tym:

a) szkolenie zawodników poprzez organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym i regionalnym w piłkę nożną,

b) zakup sprzętu sportowego i innych artykułów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania klubu,

c) koszty opłat związanych z rejestracją, ubezpieczeniem i badaniem lekarskim zawodników biorących udział w rozgrywkach,

d) koszty delegacji sędziowskich,

e) koszty dowozu zawodników na rozgrywki sportowe,

f) koszty obsługi finansowej,

g) koszty utrzymania boisk sportowych w tym podlewanie i koszenie boisk.


3. Zadanie ujęte w pkt. 2 zostaje podzielone na 4 obszary terytorialne:

a) Obszar I obejmuje swym działaniem miejscowości: Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Jurków,

b) Obszar II obejmuje swym działaniem miejscowości: Warta Bolesławiecka, Wartowice,

c) Obszar III obejmuje swym działaniem miejscowości: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las,

d) Obszar IV obejmuje swym działaniem miejscowości: Iwiny, Lubków


4. Dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie na jedno zadanie w tym tylko na jeden obszar działania.


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania


Podaje się do publicznej wiadomości, że

1. W roku 2019 na realizację zadań z zakresu:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowane będą środki finansowe w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

2) Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych wydatkowane będą środki finansowe w wysokości 185.000 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)


III. Zasady przyznawania dotacji


1. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji nastąpi z zachowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 450 ze zm.) i innych właściwych przepisów.


2. Wójt Gminy udzieli dotacji na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.


3. Dotacja zostanie przyznana w pierwszej kolejności tym podmiotom, które w swojej ofercie zgłoszą prowadzenie działalności szkoleniowej z sekcjami młodzieżowymi od sekcji żaków do sekcji juniorów starszych.


4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.


5. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dofinansowania i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.


IV. Termin i warunki realizacji zadania


1. Realizacja zadania powinna w całości nastąpić w terminie od dnia 21 stycznia 2019 roku do dnia 20 grudnia 2019 roku.


2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością i zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.


3. Oferenci zobowiązani są do:
- otwarcia odrębnego rachunku bankowego
- sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie.


V. Termin składania ofert


1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2019 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej w godzina pracy urzędu tj. w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 730 do godz. 1530, wtorki od godz. 730 do godz. 1600, w piątki od godz. 730 do godz. 1500.


2. Oferty winny być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 roku poz. 1300).


3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinno być oznaczenie nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu.


VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert


1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.


2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.


3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.


4. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

a) zawartość merytoryczna oferty
b) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania
c) uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę
d) kompletność oferty i załączników
e) posiadanie odpowiednich do realizacji zadania zasobów materialnych i kadrowych


VII. Informacja o środkach wydanych na realizację zadań z zakresu kultury wspierania i upowszechniania fizycznej.


Podaje się do publicznej wiadomości, że

1. W roku 2018 na realizację zadań z zakresu:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci szkolnej i młodzieży gimnazjalnej wydatkowano środki finansowe w wysokości 20.500 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset złotych).

2) Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych wydatkowano środki finansowe w wysokości 179.500 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych)

2. W roku 2017 na realizację zadań z zakresu:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci szkolnej i młodzieży gimnazjalnej wydatkowano środki finansowe w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

3) Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych wydatkowano środki finansowe w wysokości 213.000 zł (dwieście trzynaście tysięcy pięćset złotych)WÓJT

Mirosław Haniszewski

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie