Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2019 10:28 | wersja 4 | Ten dokument ma 8 załączników 8

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieciowa)

Nowe stawki opłat za odpady od 1 lipca 2019r.

UCHWAŁA NR VII/59/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 6c ust. 2 art. 6j oraz art. 6k ust. 1 - 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1454 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwała określa:
1) metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy;
3) stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
4) ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, jedynie przez część roku.


§ 2. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą uchwalona zostaje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiąca iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 3.


§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 30,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


§ 4. Ustala się miesięczną stawkę opłaty, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady i są one zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
1) 100,00 zł za komplet pojemników w maksymalnej liczbie 6 szt. o pojemności 240 l;
2) 500,00 zł za komplet pojemników w maksymalnej liczbie 6 szt. o pojemności 1100 l;


§ 5. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady i nie są one zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
1) 65,00 zł za pojemnik o pojemności 110 l ustawiony w ciągu drogi publicznej;
2) 120,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l;
3) 600,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l.


§ 6.uchylony

(uchwała nr VIII/68/19 z 11 czerwca 2019r.)


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 8. Traci moc Uchwała Nr XIV/128/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2019 r.

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 4 czerwca 2019r. pod pozycją 3569


Dodatkowe usługi:
Gmina Warta Bolesławiecka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów świadczyć będzie dodatkową usługę polegającą na wyposażeniu nieruchomości w pojemniki i worki do zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.

Określa się miesięczne ceny brutto za wyposażenie nieruchomości w zestaw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów lub pojemnika na odpady zmieszane, o objętości wynikającej ze złożonej deklaracji, o której mowa w art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla nieruchomości

1) zamieszkałych jednorodzinnych - za komplet pojemników na odpady selektywnie zbierane w maksymalnej liczbie 5 szt. i 1 worek na odpady zmieszane (pozostałości po segregacji) o pojemności 240 l w wysokości 3,00 zł;

2) zamieszkałych wielorodzinnych, niezamieszkałych i częściowo zamieszkałych - za komplet pojemników na odpady selektywnie zbierane w maksymalnej liczbie 6 szt.:

  • a) o pojemności 240 l w wysokości 3,00 zł,
  • b) o pojemności 1100 l w wysokości 11,00 zł;

3) wszystkich rodzajów nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane:

a) o pojemności 240 l w wysokości 3,00 zł,

b) o pojemności 1100 l w wysokości 11,00 zł.


Określa się miesięczne ceny brutto za wyposażenie nieruchomości w dodatkowe pojemniki w liczbie przekraczającej ilości pojemników określone w pkt 2 powyżej:

1) za pojemnik na odpady selektywnie zbierane:

a) o pojemności 240 l w wysokości 10,00 zł za 1 sztukę,

b) o pojemności 1100 l w wysokości 40,00 zł za 1 sztukę;

2) za pojemnik na odpady zmieszane:

a) o pojemności 240 l w wysokości 20,00 zł za 1 sztukę,

b) o pojemności 1100 l w wysokości 80,00 zł za 1 sztukę.

Opłatę za wyposażenie w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych dolicza się do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rodzaj oraz ilość zamówionych pojemników będzie zgodny z wymaganiami określonymi w uchwale Rady Gminy Warta Bolesławiecka w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warta Bolesławiecka.


Gmina Warta Bolesławiecka będzie świadczyć dodatkową usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych remontowo-budowlanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w cenie 260,00 zł za 1 m3 odpadów.

Za wyposażenie nieruchomości w metalowy pojemnik do zbierania gruzu o pojemności 1 m3 ustala się opłatę w kwocie 10,00 zł/dobę.


W przypadku rażącego uszkodzenia pojemnika w wyniku jego nieprawidłowej eksploatacji bądź utraty, właściciel nieruchomości zostanie obciążony kosztami jego wymiany ponosząc opłatę w wysokości wartości odtworzeniowej pozwalającej na zakup nowego pojemnika.

Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi dodatkowej należy zgłosić w formie deklaracji.

Wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały nr VII/61/19 z dnia 28 maja 2019r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 4 czerwca 2019r. pod poz. 3571.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie