Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 czerwca 2019 09:31 | wersja 2 | Ten dokument ma 6 załączników 6

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka - 2019/2020

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

( Dz.U.2018,poz.1986 t.j. ze zmianami)

Ogłoszenie w BZP nr 556555-N-2019 z dnia 2019-06-04 r.

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka – 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, krajowy numer identyfikacyjny 39064811500000, ul. Warta Bolesławiecka , 59-720 Raciborowice Górne, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 738 95 73, e-mail urzad@wartabol.pl, faks 075 738 95 23.
Adres strony internetowej (URL): www.wartaboleslawiecka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.wartaboleslawiecka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Warta Bolesławiecka; Warta Bolesławiecka 40c 59-720 Warta Bolesławiecka, I piętro, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka – 2019/2020
Numer referencyjny: RZK-I.271.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka-2019/2020, w tym: 1.Odbiór odpadów komunalnych tj.: 1.1. komunalnych odpadów niesegregowanych (zmieszanych); 1.2. komunalnych odpadów selektywnie zbieranych z podziałem na następujące rodzaje: a) papier, w skład którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury b) szkło, w skład którego wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, c) tworzywa sztuczne, w skład których wchodzą odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, d) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, e) popioły, f) odpady zmieszane (pozostałości po segregacji), g) przeterminowane leki i chemikalia, h) zużyte baterie i akumulatory, i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, k) odpady budowlane i rozbiórkowe, przez które rozumie się odpady powstające podczas prowadzonych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie drobnych prac remontowych, l) tekstylia i odzież, m) zużyte opony. 1.3 odpadów komunalnych remontowo-budowlanych; 2. wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy w sprawne technicznie, zamykane, szczelne, czyste i wyłącznie do tego celu przeznaczone pojemniki lub worki. a) Pojemniki muszą posiadać pokrywę i koła oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów szczególnych i być dostosowane do dźwigowych i grzebieniowych systemów opróżniania. b) Worki do odpadów zmieszanych (pozostałości po segregacji) w kolorystyce zgodnej z kolorystyką pojemników do gromadzenia odpowiedniego rodzaju odpadów. c) Pojemniki winny być następującego koloru: 1) NIEBIESKIEGO: oznaczonego napisem „PAPIER” z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty i papier biurowy, 2) ŻÓŁTEGO: oznaczonego napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” z przeznaczeniem na odpady z metali i tworzyw sztucznych, w tym: butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności, folia aluminiowa, opakowania po środkach czystości i kosmetykach, 3) BRĄZOWEGO: oznaczonego napisem „BIO” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym: odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia bez kości i odchodów zwierząt, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, 4) ZIELONEGO: oznaczonego napisem „SZKŁO” z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym: butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, 5) SZAREGO lub CZARNEGO: oznaczonego napisem „POPIOŁY” z przeznaczeniem na popioły. 6) SZAREGO lub CZARNEGO: oznaczonego napisem „ZMIESZANE” z przeznaczeniem na odpady zmieszane (niesegregowane) lub „ZMIESZANE - POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI” z przeznaczeniem na odpady, których nie można wrzucić do pozostałych pojemników i które nie są odpadami niebezpiecznymi, 3.Oznaczenie pojemników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wg załącznika nr 14 do SIWZ. 4.Miejsce realizacji usługi: Odbioru odpadów komunalnych należy dokonać z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Warta Bolesławiecka oraz z wyznaczonych miejsc gromadzenia zużytych baterii i przeterminowanych leków. Przez nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy rozumie się nieruchomości wykorzystywane w całości do celów mieszkalnych oraz nieruchomości mieszkalno-użytkowe lub użytkowo-mieszkalne w części mieszkalnej. Przez nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy rozumie się pozostałe nieruchomości. 5.Dane ogólne niezbędne dla Wykonawcy: 5.1 Zestawienie ilości nieruchomości i ilości osób objętych systemem– załącznik nr 12 do SIWZ 5.2. Powierzchnia gminy - 110 km2, 5.3. Ilość nieruchomości zamieszkałych – 2096- załącznik nr13 do SIWZ 5.4. Ilość nieruchomości niezamieszkałych – 96 – załącznik nr13 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 90513100-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90512000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2020-06-302020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka i jest wpisany do rejestru BDO -podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe 1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 13-23, ust. 5 pkt 1 Pzp. 4.3.7.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kwalifikacji , zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 4.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 1). wykonał lub wykonuje usługę/usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych selektywnie zbieranych i/lub odpadów komunalnych zmieszanych na kwotę nie niższą niż 700.000 zł netto z terenu jednej gminy o powierzchni nie mniejszej niż 100 km2 oraz liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 8000 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dokumentów dotyczących realizacji tych usług. Dokumenty powinny określać czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Zamawiający informuje ,że nie dopuszcza sumowania usług w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia. 2) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a)Dla odpadów zmieszanych oraz odpadów zmieszanych (pozostałości po segregacji)-Co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów zmieszanych z mechanizmem załadowczym - śmieciarka; bezpylne ; o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t; spełniającymi wymagania Euro V lub wyższe b)Dla odpadów selektywnie zebranych : - papier, w skład którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, - szkło, w skład którego wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, - tworzywa sztuczne, w skład których wchodzą odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, - odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, - popioły, co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z mechanizmem załadowczym-śmieciarka, bezpylne; o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t; c)Dla wielkogabarytowych; budowlanych i rozbiórkowych; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowany leków i chemikalii; zużytych baterii i akumulatorów-1)dwoma samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t każdy;2) dwoma ciągnikami z przyczepą o ładowności minimalnej 4 t; 3)jedną ładowarką o pojemności łyżki roboczej minimalnej 1,0m3 1.Wymagania dla zastosowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia pojazdów: a) pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; b) pojazdy muszą posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym; c) pojazdy i urządzenia muszą być utrzymywane w należytym stanie technicznym i sanitarnym; d) pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji tak często, aby zapewnić właściwy stan sanitarny , jednakże nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; e) pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas transportu oraz muszą być zabezpieczone przed rozwiewaniem, rozpylaniem przewożonych odpadów a także przed wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych na odpady; f) pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników; g) pojazdy wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach ich postoju oraz wyposażone w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów; h) Wykonawca musi posiadać bazę transportową usytuowaną na terenie gminy Warta Bolesławiecka lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy. Wykonawca musi posiadać tytuł prawny do terenu na którym znajduje się baza transportowa. Baza transportowa musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 13-23, ust. 5 pkt 1 Pzp.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3) Oświadczenia Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2 SIWZ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.5. SIWZ: 1) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.8. ppkt 1 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.8. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5.9. SIWZ stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy: a)Wykazu zrealizowanych lub realizowanych usług w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których usługi zostały wykonane lub wykonywane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. Dowody mogą stanowić: referencje, poświadczenia, oświadczenia dołączone do oferty - wg załącznika nr 7 do SIWZ b)wykazu narzędzi, wyposażenia Wykonawcy i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg wzoru załącznika nr 8 SIWZ „Potencjał Techniczny” c)Oświadczenia Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 SIWZ W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy: a).zaświadczenia o wpisie do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Warta Bolesławiecka prowadzonego przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka – wykonawca nie ma obowiązku złożenia, ponieważ jest w zasobach zamawiającego; b).wpisu do rejestru BDO (rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów przy realizacji zamówienia - w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ 2.formularz ofertowy- oferta wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 3. Oświadczenie – RODO wg załącznika nr 16 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Aspekt ekologiczny40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Przewiduje się zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wynagrodzenia - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy; 3) zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wniosek Wykonawcy; 4) zmiany podwykonawców, pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego; 5) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa miejscowego (np. regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie). 6) w przypadku zmiany przepisów prawa zwłaszcza ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustaw oraz w przypadku zmian w prawie miejscowym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi- które będą miały bezpośredni wpływ na prawidłowa realizację usług objętych przedmiotem zamówienia 2.Zmiany w umowie nastąpią w formie aneksu i mogą zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie