Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 czerwca 2019 14:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka na podstawie art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.poz.1260 ze zmianami)
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej


1. Wymagania niezbędne
1) wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.2018.poz.1508 z późn.zm.),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, prawo rodzinne i opiekuńcze, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, świadczenia „Dobry start”, wychowania w trzeźwości, przeciwdziałania narkomani, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawo rodzinne i opiekuńcze postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego, zamówień publicznych, rozporządzenia ogólnego o ochronie danych,
5) nieposzlakowana opinia,
6) staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
8) obywatelstwo polskie,


2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
2) umiejętność praktycznego stosowania przepisów,
3) umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych,
4) umiejętność poprawnego formułowania treści i podejmowania decyzji administracyjnych,
5) predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista,
6) znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych,
7) bardzo dobra organizacja czasu pracy,
8) aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,
9) prawo jazdy kat. B,
10) obsługa komputera
11) dyspozycyjność.


3. Zakres wykonywanych zadań:
1) kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2) realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej,
3) podejmowanie decyzji z zakresu przyznawania bądź odmowy świadczeń z pomocy społecznej,
4) organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonanie zadań,
5) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym GOPS,
6) organizacja pracy socjalnej gminnego ośrodka pomocy społecznej,
7) nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników,
8) analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
9) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym,
10) badanie efektywności przyznanej pomocy w miejscu zamieszkania klienta,
11) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych,
12) sprawowanie nadzoru i odpowiedzialności za majątek GOPS,
13) przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania GOPS,
14) pozyskanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych na działalność Ośrodka,
15) informowanie Wójta Gminy o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach,
16) przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń dot. działalności gminnego Ośrodka,
17) wykonanie innych zadań zleconych przez Wójt Gminy Warta Bolesławiecka.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) miejsce świadczenia pracy: Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka,
2) praca przy monitorze ekranowym co najmniej 4 godziny dziennie,
3) czas pracy; 1/1 etatu (przeciętnie 40 godzin tygodniowo),
4) forma zatrudnienia: umowa o pracę
5) praca jednozmianowa
6) praca z petentem
7) praca w terenie.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.
6. Wymagane dokumenty
1) życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kserokopie świadectw pracy (zaświadczeń lub umów w przypadku trwania stosunku pracy),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, opatrzone własnoręcznym podpisem,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opatrzone własnoręcznym podpisem,
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
8) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonanie pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz obsługę komputera z monitorem ekranowym,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2018. poz. 1458 t.j.),
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wójta Gminy Warta Bolesławiecka zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016r.). Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej dołączonej do ogłoszenia o naborze”.


7. Miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie: „Nabór na wolne stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej w Gminie Warta Bolesławiecka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” na adres: Urząd Gminy, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka w terminie do dnia
25 czerwca 2019 roku do godz. 12.00.
W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień jej wpływu do Urzędu Gminy.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


8. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację
z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku


9. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka.


10. Informacje dodatkowe
Postępowanie naboru na wolne stanowisko przeprowadza Komisja powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka.


Dokumenty kandydatów nie zakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru zostaną zniszczone w ciągu 10 dni od daty zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna. Z czynności zniszczenia dokumentów aplikacyjnych sporządza się protokół.


11. Klauzula Rodo

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z dnia 04.05.2016,), informuję, że:
1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, z siedzibą w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka; Warta Bolesławiecka 40C; 59-720 Warta Bolesławiecka, Tel.75 738 95 73; e-mail: urzad@wartabol.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 76 30 00 140 lub adresem e-mail iodo@amt24.biz;.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie będą na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art.13 – art.16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami),
4. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata, z którym zostanie nawiązana umowa o pracę na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z przepisami art. 13- art.16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. Zakres danych obowiązkowych zawarty jest w przepisach art.6 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 ze zmianami), oraz art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019, poz. 1040 ze zm.). Odmowa podania danych może skutkować odmową zatrudnienia na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej
5. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) sprostowania (poprawienia) danych,
2) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do treści złożonego wniosku),
3) dostępu do danych (o informację o przetwarzanych przez Urząd danych oraz kopię tych danych),
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 WARSZAWA Tel. (+48) 228607086.
6. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO
2) usunięcia danych,
3) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Dane osobowe będą przechowywane okresach przewidzianych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14, poz. 67 ze zmianami), licząc okres przechowywania od roku następującego po zakończeniu postępowania administracyjnego.
9. W przypadku ofert kandydatów, z którymi nie zostanie zawarta umowa o pracę, sposób postępowania z dokumentami zbiorczymi w procesie rekrutacji reguluje Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr SOG.Z-0079/2010 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 20 września 2010r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka.Wójt Gminy
( - )Mirosław HaniszewskiBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie